LUKA 15

1Ohomuusér koódi sleémeero nee tlakuuse Yesu kuna i tseewuwúy kuwa iiár i qaasi. 2Múk Farisayo nee intsaahhatuusér hara'ayár Musa tay qununuú/ ta kaahi, “Heewí mis tlakuusér dahi'iimis, slám nee inooín i al/ayiná'.” 3Giri slaqsaywí báy, 4“Heé wák baraá tla/angwhunge barnaxes bee/ángw tsiiru gu kón, bee/ír wák bira qwát, adór i laqi a idoomá? Aqo bee/ángw mibeeraá gwaleél nee gwaleél gun geexáy baraá qawo, nee iri tláy, tidá' aa qwat gari leelehhituú áy, ay dír ngi slay. 5Birnga sláy, iri qwalalaa/, gari gawaá sum'iiwós i qaas 6ay dír do'. Mulqeerós gari ateet nee inslaawaywose, iri ooi, ‘Qwalala/aré' dinkwa nee aníng, asma bee/ir'eé' tidá' aa qwat ngaa sláw.’ 7Án a kah, gawaá dooriiwo sleeme ta adoorír qwalalaa/ as heé wák oo tlakusmo oo aa hhu'u'un, ta múk mibeeraá gwaleél nee gwaleele oo gan'amkuú koóm, oo hhu'u'uungw gu sla'aaká.” 8“Laqaá /ameenír wák barnaxes i shilíngír mibángw koón, oo wák bira qwaár, adór i laq a idoomá? Aqo tsaa'asi gan dá/, do' gway fíts, shilingmoodá' guri leelehhít ay dír nguy sleer. 9Sleemuuwo burngwa hhe'és, mulqeerós gari atét nee inslaawaywose. Giri beer, ‘Qwalala/aré' dinkwa nee aníng, asma shilingmooeé' kudá' aa qwaar ugwa sláw.’ 10Án a kah, tam malaykér Mungú sleeme i adoodár qwalalá/ as heé tlakusmo oo wák oo aa hhu'u'un.” 11Iri oó', “Heeko wák i deer oo daaqoó tsár gu koóm. 12Kudá' niiná baabá guna báy, ‘Baabá, muruuwók kudá' aníng wa hariím qasiisang.’ Muruuwós kudí kon guri inooín i qasmiís. 13Deelór niina iwa waaráhh, garmaadá' niiná muruuwós guri dinkwár i qaás sleémeero, iri aa'aá káy baraá yaamaá saawá'. Amoodae muruuwós guri hhitaatín ar luhaá gana'a'aaká. 14“Muruuwós sleémeero nguwa faák, giyér ur nay tleér baraá yaamuudae, inós sleeme iri waasl'amuút. 15Inós iri tláy ay amór heeko oo yaamuudá'. Inós guri baraá qaymoorós i huúw, baynu ngiwa /aymiisi. 16Inós qafoodá' baynu i /ayiya' giri ilatleeruús ngiwa qwarkós ar tsaeemisi, asma heé gwa gaár i haniis i kaahh. 17Inós tiwa aldakuút baraá muunaáwose iri oó', ‘Sagadiyuusér dír doó baabuúeé' wa gadiyuus a magá', ar gwaeemaá gixaw, nee án qwari i baraaká' wa gaamiis. 18A tláw, niwa amór baabuúeé' kaw, nee ngway baw, Baabá, án aga tlakweés geerá Munguhe nee geeraawoge. 19A hariimaaká daxta tiwa garmaawók ar ateetin. Harafaaráng amór sagadiyuuseerók i alé.’ 20Iri tláy, iri amór baabuúwós káy. “Iwa amorqá' saáw i kahhi, kuri ár nee baabuúwós, kuri gurtláy. Baabá iri amoorós i ta'aín, guri slaqwtós i óh, guri ma'aás. 21Garma iri oó', ‘Baabá, án aga tlakweés geerá Munguhe nee geeraawoge, a hariimaaká daxta tiwa garmaawók ar ateetin.’ 22Ala baabá lawaaleerós gari báy, ‘Inqwaarír hhoo' huuware' ar gaanslaay, tsiitisaak, dakós mungáy qaasaak, ya'a' ya/atáy dahaasaak. 23Awuú aa wahhaar huware', ku gasá'. Atén daqaní a /ayiimaán tay qwalala/aán. 24Asma garmaaeé' kwí geeraawo aa gwaá', nee hám naa waasleé/, geeraawo aa qwaár, daxta ugwa slawaán.’ Bara/ kuri iimu/ún. 25“Garmaadá' úr i baraá qaymór i dirii'. Niwa kií/ amór doó i alé, iwa tseewúy, afór daa'aangw nee neeto gana axaás. 26Sagadiyusmoó wák guri ateét guri yaahaás, ‘Kaangwí a milá?’ 27Guri báy, ‘Hhiyaawók naa hardáh, nee baabuúwók gwa awuudá' wahhaár i gaás, asma nguwa malé sláy iwa slafi.’ 28“Garmaadá' iri buúhh, dahamaá baraá do' giri sií'. Aluuwo baabá nay baraá doó wa ti'iít, gway harhheehhe'emisuú áy. 29Iri baabí ilawaáts iri oó', ‘Ga/aaweek, án kuúng una sagadiyumamiís kureeriiká' sleémeero, nee qoomár hara'ayarók ngiwa waaqaá' i káhh. Ala tam deelmoó leei oo naa aní hanís i kaahh, niwa qwalala/aan nee mulqer'eé'. 30Ala garmaawók kwí niwa hardáh, oo muruuwók gwa faak dinkwa nee /ameenár tsaatuuse, ugwa awuudá' wahhaár i gás.’ 31Baabá iri oó', ‘Garmaaeé', án nee kuúng a dinkwa umuú deelooro, nee gár án niqo kooma a tók. 32Ala tawa qwalala/aan nee tawa bara/aan i hariín, asma hhiyaawók kwí geeraawo aa gwaá', hám naa waasleé/, geeraawo aa qwaár, daxta ugwa slawaán.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\