LUKA 16

1Eeharuuseerós gari malé báy, “Daqaarmooko i deer oo daqaari'iimarós gaa heekoó i saayin. Heedaádá' kuna dirós i sakwasleemuút ta kaahi, ‘I daqaari'iimarók hhititín.’ 2Guri ateét guri báy, ‘Kaangwí muu i kaahi daanduuwoge a umós? Xáda, faarór muruueé' sleémeero diirí laqaamang. Asma kuúng a sangw kumitaká gadiyeésinge.’ 3Heedaádá' iri oó' baraá muunaáwós i alé, ‘Adór ni laaq a idoomá? Asma daqaarmooeé' kwí i hingeemiis baraá gadiyeérose. Doosla a aslawká. Firooro a muruumiít. 4Gár ni tleehh a xuú', asma kahhó' bira hingeés gadiyeede, múk hatlá' i ya/án amor'ine.’ 5“Iinuusér daqaarmoowós gana ateét. Iri oó' dír kuduú geera, ‘Gár aakooeé' uwa iinuusi a milá?’ 6Iri oó', ‘Dahhaaroó tsiiru oo di/i.’ Guri báy, ‘Karataásirók taataahheek, mibeeraá kooán gooiimeek ar gaanslaay.’ 7Oo hatlá' guri báy, ‘Kuúng gár tuwa iinuusi?’ Iri oó', ‘Katatoó tsiiru oo angaáno.’ Guri báy, ‘Karataásirók taataahheek,’ gooiimeek, ‘Mibeeraá dakaát.’ 8“Heeduú malgusmo oo taa daqaari'iimár i saayín, kuri xirfayeés nee daqaarmoowós, asma fuqurangwdá' aa tleéhh. Asma múk baraá yaamuuká' ta fuqurángw kón baraá slafingw'ine, ta mukduú baraá gwa/ateemaawo. 9“Án a kah, daqaari'iimár baraá yaamu ar gadiyuusaak as mulqe kawa sleera'. Daqaari'iima bira fák, mulqeedá' daqaní nu ilaot baraá hotángw kureeriisleeme. 10Heé inkihhmuúu koóm baraá gár niinawe, tam baraá gár ure sleeme i inkihhmuú kón. Nee heé inkihhmuú koomaaká baraá gár niinawe, tam baraá gár ure sleeme i inkihhmuú konká. 11Gawaá adoorihe, kuungá' bar inkihhmuú koonda'aaká baraá daqaari'iimarí ar baraá yaamuukae, daqaari'iima tidár ló' heé ngi dirhúng i saayiím a heemá? 12Bar inkihhmuú koonda'aaká baraá daqaari'iimár heé hatlae, toohúng heé ngi haniís a heemá? 13“Heé daqaarér tsár i lawaali'iimaro ga asláw i kaahh. Asma kookoo gu aahh, kuqá' gway slaa', laqaá nee kookoo ti oohiyá', kuqá' gway waaqaqaa'. Mungú nee daqaari'iima i lawaali'iimaro i aleesleera'aaká.” 14Mukduú Farisayo tidá' Yesu aa oó' sleémeero ngiwa axaás, kuna niqín, asma inooín tawa kudá' peésár sla'á' ló'wa ale. 15Yesu giri báy, “Kuungá' an kudá' ti geehho'otimisá' dír geerá muko, tawa kudá' ganaa'á'. Ala Mungú munerhúng gaa xuú' adór i diri'. Muruudá' muu i ga/ay gídaabá tawa muruú gídaabár koóm, ala laatí dír geerá Munguhe an kudá' tlákw. 16“Hara'ayár Musa nee gooír aaruuse ina kumamít ay qoomár Yohánudá' Baatimaamiís. Ala iimír qoomaadae Ya/abtór hho' ar waawuti'iimár Mungú kay alki/iít, nee muu tin kilooín dahamiis ar /uuru baraá waawuti'iimarihe. 17I ya/aán doori nee yaamu niwa waarahhiya', ala i ya/aandaaká tam gár niina kawa hingeesi baraá hara'ayár Musawo.” 18“Umuúqo heewo oo hareerós gaa guus, iri harér hatlá' duúx, aa fuquús. Nee hee bar /ameenír hhawaatuuwós aa guús binga duúx, aa fuquús.” 19Yesu iri oó', “Heeko wák i deer, a daqaarmo. Inqwaruú i tsitatiiti a inqwaruú siira/atén, ku hhohhó'. Nee umuú deelooro muruú /aymár hhó' gun /aa/aay. 20Narkutmooko ta babay Lasaro kun afkuú do'ós i haahuuw, i inkahha'aá yaariír kón. 21Inós muruú /aymadá' paáhh oo daqaarmo, gun ilatleerumamiis nguwa /ayi. Sleeme seeaawe gun i burumburumaamít, gun inkahhi'i naatsatsiínv. 22“Narkutmoodá' iri gwaá', malayke guri húp ay dír geerá Abrahamu. Daqaarmoodá' iri gwaá' sleeme, kway foól. 23Iwa slahhahhai didár múk aa qaátlw wa ale, ina gáwtí qaytsiít, Abrahamu gway amorqá' saáw i ár, Lasaro i geeraawós i dirii'. 24Daqaarmoodá' iri tseé' amór Abrahamú i alé iri oó', ‘Baabá Abrahamu, án gurtlawáng. Lasaro ya/aaweek ma'aay ngi tikiisi ar diitsarós, tsifrangw'eé' ngu tse'eesi, asma baraakae asla i ló'wa slahhe'eemís.’ 25“Abrahamu iri oó', ‘Garmaaeé', inslaweek gídaabá kuúng muruú hhó' baraá yaamuuwo ugwa sleér oo slafíngw baraá yaamu, ala Lasaro gár aa sláy a liitlakwe. Daxta inós hamí i diirí, ku gurkwa/amis, kuúng tu slahhe'emiis. 26Slamí baraá tla/angwrene, atén nee kuungá', wa/ángw aa tsar'eet i deer, as gídaabá múk gayuurén kwí waarahhmuú amoosíng munguwa aleesláy, laqaá muksíng oo gayuuhúng mindiwa gayuurén i waaraáhh.’ 27Daqaarmo iri oó', ‘Bar adoosíng ala, án kuúng u firiím, Lasaro ya/aaweek amór doó baabuúeé'. 28Asma hhaee'eé' awa kooán i dayá', ngi gurbu'utá ay, asma inooín mindiwa hardihiyé' diirí slahha'amkwá koóm i alé.’ 29“Abrahamu iri oó', ‘Musa nee aaruuse i dayá'. Tidá' inooín ta kaahi ka iiár i qaasi.’ 30Iri oó', ‘Aasla'áy baabá Abrahamu, asma heé naa didár múk aa qaátl wa kii/, birnga i daqáy, ta hhu'u'ún.’ 31Abrahamu iri oó', ‘Musa nee aaruuse birka iiár i qaasiiká, tam heé naa baraá múk aa qaátl wa waaslee/ gurbu'uto gi aleeslayká.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\