LUKA 2

1Qoomaadae waawutmoó múk Rumi, kudá' ta babay Augusto, hara'aya gana qaás, gídaabá umér múk baraá yaamu sleémeero ka gooin. 2Gooirí ar geera qoomár Kirenio tawa waawutmoó yaamaá Shamu. 3Muu sleémeero tari umer'ín gooír áy, umuúqo heewo dír gixsar'ín. 4Yosefu sleeme iri Galilayár wa tláy, baraá gixsár Nasaretír wa ale, iri tsa/án yaamaá Yudea, ay dír gixsár Daudi, ar ta babay Betilehemu, asma inós a oo tlahhoó Daudi, 5as kuwa gooin inós sleeme. Nee Mariamu tina koné', tidá' aa lehhiítb nee inós a tsiiháy. 6Tawa amoodí kahhi, deelór xwaylarós iri xeér, 7na/oó garma guri xwayluúr oo baris. Guri tsiitís ar inqwaruú na/oó qawrír i alé. Guri qaatís baraá miringamoó gitsór hikwa ki qamaamin. Asma baraá doó dahaayeero pa/aangw kwaa slayká. 8Nee baraá yaamuudae de'eamuuserka i deer ar baraá tleesantá hoot, nee bee/angw'ín kun xumxaaxún xweeraawo ar baalaqaasi. 9Malaykamoó Aako giri harati'iít, xirfuú Aako gay i gwa/aát bihhe sleémeero, daér ur gay eér. 10Malaykamo giri báy, “Ma da'ayumiitaara', asma án kuungá' nuna iidíguú hhó' i huúw oo qwal/amaayér ur dír muu sleémeero. 11Asma laarí baraá gixsár Daudiwo ba/amusmoohúng kwaa laqwaál, an Krístó Aako. 12Layár ta aanda' a tí, ‘U didí eerá' na/oó qawri, oo taa tsiitiís ar inqwaruú na/oó qawri, kwaa qaatiís baraá miringamoó gitsór hikwa ki qamaamin.’ ” 13Naxés qoomaadár kilae daqtá yaariir ar gawaá doori ta dinkwa nee malaykamoodá', ta Mungú xirfayeemiis ta kaahi, 14“I xirfuuti Mungú Gawtí dirií', nee wayda ni baraá yaamí hardihi dír mukdá' aa gurtleemuú i haniís.” 15Malaykeedá' iwa gawaá doorí kí/, de'eamuusér aáng tari axweés ta kaahi, “Gimsé', a tlawaán ay Betilehemu, a artá awaán tidá' aa tleehharut, Aako naa atén i oó'.” 16Tari gaanslár tláy, Mariamu kay didí áy nee Yosefu, nee na/ayduú qawri kwaa qaatiís baraá miringamoó gitsór hikwa ki qamaamin. 17Na/aydá' kuwa ár, kangwdá' kaa báy gawaá na/aywihe kuri oó'. 18Mukdá' aa axaas sleémeero tari waa/oó/, asma tí de'eamuuse aa ó'. 19Ala Mariamu tí sleémeero gari baraá muunaáwós i qás, ngiwa alqaytsit. 20De'eamuuseedá' iri kí/, ta hara Mungú xirfayeemiis, nee kuwa diidi'iimisi, as tidá' sleémeero taa axaás nee taa ár, adoodá' kara dir'ín i oó' nee malaykamo. 21Bál deelór dakaát, tidár hheehhe'eesarose, umuuwós kuri báy Yesu, adoodá' malaykamo ngura oó' iimír kuwa tsihiiká. 22Tsiku niwa huuiyé' adoodá' hara'ayár Musa i kat, tari Yerusalémú káy kuwa dír Aakoó i haniisi, 23(adór kara gooín baraá hara'ayár Aakoowo, “Umuúqo na/oó garma oo baris dír aayoorose ku bay oo hhoohhoó' dír Aakoowo.”) 24Gár hatlá' sleeme a ilahhooa kawa haniisi, adoodá' hara'ayár Aako i kat, “Hhooka tsár laqaá na/'aá tsár awa hhooka.” 25Baraadá' Yerusalemuwo heeko i deer, umuuwós a Simeoni. Inós a heé ganaá' oo Mungú gwa haratlintii'. Gurkwa/asár múk Israeli gan daamaarán ar haraxu'uti. Inós Qeeruú hhoohhoó' gu kón. 26Inós kwa geerí báy nee Qeeruú hhoohhoó' gídaabá i gwaaiiká ay dír Krístó Aako ngway ari. 27Iri baraá Doó Mungú káy, Qeeru nguwa gan'aás. Yesu xwayliteérós nguwa húp baraá doó Mungú as hariimadaá hara'aya kiwa tleehhi inós wa ale, 28Simeoni guri ilaóh ar dabaawós, Mungú guri xirfeemiís iri oó', 29“Aáko, daxta sagadiyusmoowók ya/aámár gwa'ara ngi slay ar wayda adoodá' kara ó', 30asma ilaaeé' ba/amarók ngaa ariyé', 31tidá' taa amohhe'és dír ilaá muu sleémeerowo, 32tawa gwa/ateemaá gwa/aatá' dír xoorduuwo, nee tawa xirif dír mukók Israeliwo.” 33Baabuúwós nee aayooro kari waa/oo/amór wa ár tidá' ta inós i kaahi. 34Simeoni giri tsuuqáy haniís, Mariamu aayír na/aay gari báy, “Ga/aaweegáy, kwí kwa qaás asma awa yaariir niwa huuiya', nee kuqá' niwa sihhiitiya', baraá múk Israeliwo, nee iwa laya tleehhiti ar tar kaangaanuusi, 35asma inslawoó baraá munér múk yaariír iwa geehhoouy. Nee kiíng sleeme gurhaami a aán baraá muunaáwoge.” 36Aaruso'orka ar /ameeni i deer, umuuwós a Anár Fanueli, ar hhay Asheri. Inós a /ameenír aa diin ló'wa ale. Tana al hoót nee hhawaatuuwós kureeri faanqw alaá duuxoro. 37Daxta inós a kwaalo'ór kureeraá mibeeraá dakaát nee tsiyáhh. Baraá Doó Munguhe i ququtlaatliindaaká, aqo in saalaaliín xweera nee tlaatla/aango, iwa gwaawiwiin nee iwa firiiriin. 38Inós nina ti'ít hamtidár kilae, i Mungú sluufimís. Iidíguú na/aay guri ó' dír kudá' sleémeero awa harahhifor'ín ngaa qaasiye' gawaá ba/amár Yerusalemu. 39Tidá' sleémeero baraá hara'ayár Aakoowo taa oó', tlehhmuuwo kawa hhe'eés, tari kií/ Galilaya ay dír gixsar'ín Nasareti. 40Nee na/aydá' iri uráy, /uuru gway tleéhh, fuquraango i haats, nee i tsuuqaá Mungú kón. 41Xwayliteérós i Yerusalémú kaakeér umuú kurko qoomár deelór ur ar Pasákuwo. 42Inós qoomár kureeraá miba nee tsár ngiwa áy, tari tsa/án Yerusalemúy alé, adoodá' ta /iimamisi. 43Deeloodá' ur iwa waaráhh, qoomár ki/imaine, na/ay'ín Yesu iri alí meét Yerusalemúy alé. Ala xwayliteérós iidík gu koondaaká. 44Inooín geera kawa xui inooine ta al dinkwa nee Yesu baraá boo/ayduú aauuseero. Tari kumiít aaiiwo. Looa iwa dát kuri leelehhiít dír mar'eefooine nee dír múk ta xui. 45Kuwa slayká, tay kií/ Yerusalemu kuwa leelehhiiti. 46Alaá deelór tame kuri baraá Doó Mungú wa sláy, aa tla/ángw intsaahhatuusér i iwiít, gi iiár i qamín nee ngiwa yaahamiisi. 47Mukdá' axamiís sleémeero sagalooarós kari waa/oo/amór wa ár, nee adór axweesani ngira warqeemiís. 48Xwayliteérós nguwa aán, tari waa/oó/, aayo guri beér, “Garmaaeé', mista adoorí láq? Ga/aaweegáy, aníng nee baabuúwoge kuúng una leelehhahhitaán ar gurhaami.” 49Gari báy, “Ahaá, mihar leelehhitá'? Aga xui'ikáhe gídaabá gár án tiwa hariím, an baraá doó Baabuúeé' wa hoót?” 50Ala adoodá' ngaa báy inooín ngaa tsaahhi'iiká. 51Tari al aweér ay Nasareti. Inós iri kumiít ilaiwa/ameero. Aayírós tí sleémeero gari baraá muunaáwós i qás. 52Yesu iri kumiít iwa uraray, fuquraangós iwa doogiigin, Mungú guri qwal/aatís nee muko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\