LUKA 21

1Yesu iwa qaytsiít, daqaare gana ár iwa ilahhooar'ín qamiin baraá sandakmoó ilahhooár i alé. 2Kwaalo'orka gana ár, ar narkuto'o, sentír tsár ngiwa qás baraadí alé. 3Iri oó', “Ar ló', án a kah, kwaalo'orqá' ar narkuto'o hariímár aa qás ka ur ló'wa ale mukquú hatlá' sleémeero ba/a. 4Asma kuká' sleémeero peésár taa qaás a baraá tidá' aa harwaarahh afer'ine, ala kwaalo'oorí ar narkuto'o tidá' sleémeero i koon gana qás.” 5Muu iidíguú Doó Mungú guna axweés, adór kura tleéhh nee kura parootuús ar tlaa/aá hhohho', nee ar ilahhooadaádá' taa duxún amór Mungú i alé. Yesu iri oó', 6“Tí sleémeero ta ga/eera', deeloorós i xeér tam tlaa/anoó gawaá kuqí meét iwa kahhi oo ta fee/iiká.” 7Kuri yaahaás, “Intsaahhatusúmo, muruuwí xaylá i tleehharuuti? Nee layár kur tsaahhaan, qooma birna tseewuúr, a gaalá?” 8Iri oó', “Ti haramagahhe', mutunduwa al/aáy. Asma múk yaariír ni hardah tiwa ateetin ar umuueé', tawa kaahi, ‘Aníng a Kristo’, nee tawa kaahi, ‘Qooma naa tseewuúr’. Ala mi eehaarara'. 9Kuungá' iidíguú slaqwara nee gila bura axasé', ma da'ayuutara', asma tí niqo hardát geerí alé, ala alhhe'eesaay ni gaanslár hardihiiká.” 10Aluuwo giri báy, “Xooro i slaqwarár eér amór xoororqá', nee waawutmoó xooro i slaqwarár áy amór waawutmoó xoorór hatlá'. 11Kunseeloó yaariír ni ti'iit baraá yaamuuwo. Nee baraá yaamaá dimbadimbehe giyeét ni tleér, nee tiqtír pu/i ni hardát. Muruú daér koóm i tleehharuut nee tlehhema'aá waa/oo/amór koomá' i aandá', awa gawaá doorí wa tleehharumitá'. 12Ala dír muruuwí sleémeero ira tleehharuutiiká, muu kuungá' nu uuhín nee nu slahhe'eemiis. Inooín nun huuwiyá' amór maraá saaliingw, asma tunduwa sakwasleemuuti, nee tunduwa tsegiiti. Tundu geerá waawitá i huuw, nee geerá múk urén, as aníng. 13Gaarí an pa/angwhúng oo aníng iwa lamabu'uunda' dir'ín i alé. 14Ala xuaak ar gídaabá ma geerí daawimitaara' tawa kata', ‘Gár ta ooaan a milá?’ 15Asma aníng /ayma'aá sagaalooa ngi haniís, awa ta oa', tam wakuuserhúng sleémeero kuungá' tlaampa'aasaro nuy aleesleeraaká, nee sleeme axweesantahúng kay sii'iiká. 16Kuungá' tundu sakii/ nee xwaylitérhúng nee hhaeehúng, nee mar'eefoohúng, nee mulqerhúng. Kuungá' bahh'alé tundu tsuu/ nee inooín. 17Kuungá' tundu aahh nee muu sleémeero as aníng. 18Ala tam se'eemír wák ar gawaá sagerhúng ar qwaar i káhh. 19Kuungá' bara qiqitlatliindé', a ba/aandá'.” 20“Ala barnaxes gixsár Yerusalemu aga aandé', kaa harweér nee múk slaqwara, tsaahhaagáy gídaabá qoomár kawa hhitin naa tseewuúr. 21Qoomaadae múk baraá yaamaá Yudea ta gawaá tlom'í ti'i'in, nee kudá' baraá gixsár i diriiá' ta tsee/áy gowi, nee kudá' baraá qamí diriiá' matawa dáh baraá gixsa. 22As deeloorí tawa deelór li/aayz, as tidá' taa gooín sleémeero iwa bo/. 23/Ameenár tsiihaawe nee ar na/'aá ninakw gi koom qoomaadae, a tsaxwa kaangwí nguwa wa /akuutiya'. Asma qoomaadae slahha'amkwá úr i deer baraá yaamuudae, nee Mungú sakwasleemarós ga boo/ees daanduú xooroorihe. 24Ki tsuu/ ar paánga, kiri lohatis baraá yaamuuine, kay huuw baraá xoordaá dimbadimbé. Gixsár Yerusalemu kay i iwiit nee xoordaá hatlá' ay dír qoomár xoordu i xeer.” 25“Qoomaadae laya kingi laqán ar gawaá looa, nee slahhaangw nee tsetse/. Nee baraá yaamuuwo muu i baraá slahha'amkwá yaariír i dirii', ta baraá daér yaariír i dirii', asma adoodá' tlawi i /imis iwa amoqwaqwadiin. 26Muu iri ló'wa da'ayumiit tari amoqwaqwadín, as adoodá' yaamu i laqiya'. Asma qoomaadae doori i dingitiyá'. 27An qoomaadá' Garmoó Hee kuwa ari niwa hardihi ar huunki ar /uuru nee xirfuú úr. 28Gimsé', kaangwí barnaxes naa iimu/ún, ta magahhá', ti amohhe'ese', asma qoomaadae gweermorhúng naa tseewuúr.” 29Giri slaqsaywí báy, “Xa'anoó ti'ita ga/aawaak, nee xaa'aá hatlá' sleémeerowo. 30Xaaiiká' barnaxes loo/or'ín paahhaywo aa hhe'és, an tsahhá' gídaabá qoomár tluwaay niwa hardihi naa tseewuúr. 31Adoorihe muruuwí sleémeero bura aandé' naxes naa iimu/ún, tsaahhaagáy ar gídaabá waawuti'iimár Mungú ka tseew. 32“Án a kah, muruuwí sleémeero i boo/ dír mukuú de'emaaká' ir kumiiti. 33Doori nee yaamu i waarahhiyá', ala axweesante'eé' i waarahhká baloó alé.” 34“Ti harmagahhe', munerhúng miwa hhitirút ar hheehha, nee xufta, nee ma daawimitaara' as muruú baraaká' yaamu, deeloodár alhhe'eesaay munduwa hhaawís adór tsaxweeli. 35Asma deeloodá' niqo hardát dír umuúqo heewo baraá yaamu sleémeerowo. 36Dalaaé', fiririimé' deelo sleémeero, as /uuru kuwa sleera', oo tí sleémeero hardah kawarar ba/a', nee tawa sihhita' geerá Garmoó Heé i alé.” 37Deeloodane Yesu in intsaahhatimamis baraá Doó Mungú wa ale qoomár tlaatla/aango. Nee xweeraawo in qatuú aa'áy gawaá tloomár xaaiikaari ta babay Miseituni. 38Muu sleémeero matlatleero tan tseewa tlaatláy, as kuwa i daqaqay baraá Doó Mungú i alé, nee axweesantós kawa axamiisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\