LUKA 3

1Kurkú mibá nee kooán iimír Tiberio tawa waawutmoó múk Rumi, qoomár Pontio Pilato tawa ga/aawusmoó waawutmoó múk Rumi oo baraá yaamaá Yudea, Herode tawa waawutmoó yaamaá Galilaya, hhiyaawós Filipo tawa waawutmoó yaamaá Iturea nee yaamaá Trakoniti, qoomár Lisinia tawa waawutmoó yaamaá Abilene, 2qoomár geeraharuusér uren ar saalíngw múk Yahudi tawa Anasi nee Kayafa, Yohana, garmoó Sakaria, axweesantá Mungú guna i hardát baraá darmí ale. 3Baraá yaamu sleémeero awa inslaawoó Yordani gina wa hi'iimiít, iri alki/iít iri oó', “Hhu'u'uumé' tundu baatimiisi, as Mungú tlakweemaahúng ngiwa gurtlay.” 4Adoodá' kara gooín baraá kitaábuú axweesantá aarusmo Isayuwo, “Afór hee iiár i qaasaak ar tseeamiim baraá darmuú wa ale, ar kah, ‘Amohhe'eesaak loohír Aako nee waarahmawós gan'aasaak. 5Umuúqo wa/eeriwo ki tipi, nee umuúqo tloomaro nee gongo'oma' ki alqoomeesi, luhaá gana'a'aaká ki gan'aasi, luhaá guhhér koomá' ki natsatsa'aasi. 6Nee umuúqo muko ba/amár Mungú ka ar.’ ” 7Múk yaariír nay hardáh amór Yohana, kuwa baatimiisí, giri báy, “Kuungá' xwaylár dayshe, heé kuungá' naa gurbuu' sakwasleemár hi'iit kawa ilagogoba'? 8Muruú hhu'u'ungwhúng gu laqaqaám na tleehhaak, gídaabá aga warqeeré' baraá luhuuhunge. Sleeme ma baraá munerhúng i kaahara' gídaabá, ‘Abrahamu a baabuúrén.’ Án a kah, Mungú ga aleesláy baraá tlaa/ekae xwaylár Abrahamu ngiwa tleehhi. 9Nee hám tsawo kaa hhe'eés qaasaro dír gam'ér xaai. Gawaá adoorihe umuúqo xa'anoó mamaác hho' gi laqwaalaaká ku tsaat kway kwaahh baraá asla.” 10Yohana kuri yaahaás nee boo/oó muu, ta kaahi, “Adór ta laqaan a adoomá ala?” 11Giri báy, “Heé tlabaá tsár gi koóm, kudá' tlawuú koomaaká ngu qay, nee heé muruú /aymár koóm sleeme kudá' gu koomaaká ngu qay.” 12Ohomuusér koódi sleeme nina hardát kawa baatimiisi, kuri yaahaás, “Intsaahhatusúmo, atén adór ta laqaan?” 13Giri báy, “Gár hee ma hara/untsimaara', aqo har hariímadá' tinda hara'ayín kilós.” 14Askaári sleeme guri yaahás, iri ó', “Atén sleeme, adór ta laqaan?” Giri báy, “Hee mu hara/untsimaara', laqaá mu sakwasleemuutara' ar lama. Slaqwerhúng ar bu'uutaak.” 15Ala muu kangwdá' hardáh nguwa daamaarán ar haraxu'uti, sleémeero tay iidíguú Yoháná axweés baraá muner'ine, gídaabá inós wane a Kristo. 16Yohana giri i ilawaáts gay báy sleémeero, “A ló', án gár nir baatimiis a ma'aay, ala heé /uuruuwo aní baá/ ni hi'iit. Án a hariimaaká sleeme tam him'ér ya/ataawós ngiwa gweer. Inós nun baatimiis ar Qeeruú hhoohhoó' nee asla. 17Xooslmoowós oo haritleemis gu kón, nee dirós tidár haritleemis ga fiitsa hhe'ees, nee balaangw guri baraá kuntír i qaas, ala mundáy gun daa/ ar asltá baloó gwaa'aaká.” 18Nee ar gurbu'úngw yaariír oo hatlae Yohana Ya/abtór hho' gari alki/iít dír múk i alé. 19Waawutmo Herode Herodia gana duúx. Herodia a harér hhiyaawós. Yohana Herode guna iigahhaát as tlakweemaadá' nee tlakweemaá hatlá' sleeme awa aa tlehhiít. 20Yohana kuri tseék nee Herode as iigahhaatadá'. Gawaá adoorihe Herode tlakweemaawós gina doók. 21Qoomár muu sleémeero baatisaro kuwa hhe'eés nee Yesuwo, Yesu iwa firiirin, doori niri gweeritiyé', 22Qeeruú hhoohhoó' nay aweér gawaawós i alé ar slaqsoó slaqwa adór hhooki. Afoo nay gawaá doorí wa ilawáts, “Kuúng a Garmaaeé', sla'aarusmooeé' oo aníng iga qwal/atis.” 23Yesu qoomaadae kureeriiwós a afi qoomár mibeeraá tám gadiyeérós ngiwa iimu/ún. Inós a garmoó Yosefu, adoodá' muu ngira xuú'. Xwayliteérós adór tira harahát a adoorí Yosefu, Eli, 24Matati, Lawi, Melki, Yana, Yosefu, 25Matatia, Amosi, Nahumu, Esili, Nagai, 26Maati, Matatia, Semei, Yosefu, Yuda, 27Yoana, Resa, Serubabeli, Shealtieli, Neri, 28Melki, Adi, Kosamu, Elmadamu, Eri, 29Yoshua, Elieseri, Yorimu, Matati, Lawi, 30Simeoni, Yuda, Yosefu, Yonamu, Eliakimu, 31Melea, Mena, Matata, Natani, Daudi, 32Yese, Obedi, Boasi, Salmoni, Nashoni, 33Aminadabu, Admini, Aramu, Hesroni, Peresi, Yuda, 34Yakobo, Isaka, Abrahamu, Tera, Nahori, 35Serugi, Ragau, Pelegi, Eberi, Sala, 36Kenani, Arfaksadi, Shemu, Nuhu, Lameki, 37Metusela, Henoko, Yaredi, Mahaleli, Kenani, 38Enoshi, Seti, Adamu, Mungú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\