LUKA 6

1Deelór hungu/umaawo baraá qaymór angaáno ganar waaraáhh, nee eeharuuseerós angaáno guna geqeér, guri pikimís nee kway /aáy. 2Múk Farisayo bahh'alé eeharuuse kari báy, “Adór ta tlehhita' baré i hariindaaká deelór hungu/umaawo?” 3Yesu giri báy, “Aga soomusi'iikáhe adoodá' Daudi aa tleéhh qoomár iwa qwariit? Inós nee mukdá' ti al koomá', 4tana dáh baraá Doó Mungú. Inós mikaáteedá' taa qaás as Mungú gari /aáy, tidá' hariimaaká /aymaaro, aqo har geeraharuusér saalíngw múk Yahudi kilooín. Nee gari haniís dír mukdá' nee inós ti al koomá'.” 5Giri báy, “Garmoó Hee an Aakoó deelór hungu/uma sleeme.” 6Deelór hatlá' ar hungu/umaawo ina dáh baraá doó saaliingw, iri intsaahhatimís. Heeko dakós oo doó /iyáy aa sol'oot i baraadí dirii'. 7Intsaahhatuusér hara'ayár Musa nee múk Farisayo kuri gigidín kuwa ari, áx gu hungu/uúsi deelór hungu/umaawo, asma loohír kur sakwasleemuuti kawa slay. 8Ala Yesu tidá' ta baraá muner'ín i axweesi gari tsaáhh, heedaádá' dakós aa sol'oot guri báy, “Tláw, baraá tla/aangw i sihhiiteek.” Iri tláy iri didaádí sihhiít. 9Yesu giri báy, “Án kuungá' nu yaahaás, xáy, i hariínda deelór hungu/umaawo gár hhoo' tleehhamooro laqaá gár tlaakw, hee hungu/usa laqaá gaasa?” 10Múk didaádí dirií' sleémeero giri ilaá i duxún, heedaádá' guri báy, “Dakók gan'aaseek.” Guri gan'aás, dakós iri hunguú/. 11Buhhta ngiri ayé', tiri i axweesiyé' daanduú Yesuwo gídaabá adór ku laqi. 12Qoomaadae iri gawaá tloomár i tláy iwa firór ay. Looa gari gawaadá' wa tleés, iwa Mungú firiirin. 13Looa niwa tleér, eeharuuseerós gari ateét. Awa miba nee tsár giri baraaín wa tsawaár, kudá' aa báy ya/abuuse. Inooín a kuká', 14Simoni, kudá' aa umuú hatlá' i tsaát tawa Petro, nee hhiyaawós Andrea, nee Yakobo nee Yohana, Filipo nee Bartolomayo, 15Matayo nee Tomaso, Yakobó Alfayo nee Simonudá' yaamuuwós aleeslaáqwg, 16Nee Yuda oo Yakobo nee Yuda Iskariote. Kwí an kudá' Yesu gu sakií/. 17Nee inooín tindiri gawaá tloomár wa aweér, iri sihhiít baraá xatsa. Eeharuuseerós ar yaariir i didá', nee boo/oó úr oo muu oo yaamaá Yudea sleémeero ngi daáhh, nee Yerusalemu nee afaá tlawi yaamaá Tiro nee Sidoni. 18Kuká' nina hardihiyé' nguwa axaasiya', nee tiqtir'ín kawa hungu/uusi. Nee kudá' neetlaame aa daawitimís kiri hungu/uús. 19Nee boo/aay sleémeero inós guna kwatiitár wa slaá', asma /uuruudá' hungu/uumiís oo amoorós daáhh, kudá' sleémeero gi hungu/uumiís. 20Iri qaytsiít amór eeharuuseerós i alé, iri oó', “Múk amohhoó' a kuungaásá' narkuute, asma waawuti'iimár Mungú a toohúng. 21Múk amohhoó' a kuungaásíng qwariitá' hamí, asma a axá'. Múk amohhoó' a kuungaásíng /aa/amiimá' hamí, asma a qaseendá'. 22“Múk amohhoó' a kuungaásíng muu burna aáhh, nee burtunda baynitiís dir'ine, tunduwa niqin, nee kuungá' burtunda sií' adór gár tlaákw wa ale asma Garmoó Hee. 23Qwalaala/é' baalaadae, ta ni/iindá', asma ga/aawaagáy, ar ta sleera' gawaá dooriiwo ka ur. Asma adoosíng muu ni kuungá' i laqan, an adoodá' baabi'ii'ín aaruuse ngaa laqiyé' aáng. 24Ala kuungaásingá' awa daqaare, a tsaxwa sakwasleemarhúng kawa wa /akuta', asma qwal/amaayerhúng sleémeero aga hhe'esé' sleemuuwo. 25Kuungaásingá' aga axe' hamí, a tsaxwa sakwasleemarhúng kawa wa /akuta', asma kuungá' a qwaritá'. Kuungaásingá' awa qaseseemá' hamí, a tsaxwa sakwasleemarhúng kawa wa /akuta', asma kuungá' a tsuunquumisá' tay /aa/amiindá'. 26“Kuungá' muu sleémeero burna xirfayeemiís, a tsaxwa sakwasleemarhúng kawa wa /akuta', asma baabi'ii'ín ngina adoosíng laqiyé' aáng mukdá' ti baabáw, ‘Atén a aaruuse,’ ala a loeeká.” 27“Kuungaásíng aní axamisa'a, án a kah, Wakuuserhúng sla'aak, kudá' nu ahhiitá' hhooeemáy tlehhiitaak, 28kudá' kuungá' lu'umisá' tsuuqáy haniisaak, kudá' kuungá' nu slahhe'eemisá' aleefiriiriimaak. 29Hee bura tlaaqarmo slaáhh, ku tlaaqarmoó tsár i warqés nguwa slahhi sleeme. Hee inqwaarirók birnga hayóh, tam shaáti sleeme ka hanís. 30Umuúqo heé firiiriím qaweek, heé muruuwók gu hayohahiím mu iinuusaar nguwa bui. 31Adoodá' kuungá' ta sla'a' muu ni kuungí tleehhi, kuungá' adoodá' tleehhaak sleeme dir'ine. 32“Asma múk ta sla'a' bar kudá' kuungá' nu slaá', gár hhoo' ar taa laqaandé' a umós? Asma tam múk tlakuuse mukdá' inooín gi slaá', ngu slaiyá'. 33Kuungá' bar hhooeema iga tlehhé' dír mukdá' kuungá' wa hhó', gár hhoo' ar taa laqaandé' a umós? Asma tam tlakuuse adoosíng ga tlehhaahhít. 34Múk kirkimeero ta ya/a/aanda', bar kudá' ta gaár i daamaaraanda', gár hhoo' ar taa laqaandé' a umós? Asma tam tlakuuse i tlakuusér kirkít, as aluuwo kawa ki/isi hariímadá' adoodá' wa ale. 35Ala wakuuserhúng sla'aak, hhooeemá i tlehhiitaak, nee kirkimo ka ya/aandá', ma ki/isár i daamaara'. Ala ar yaariir a sleerá', kuungá' daqaní a na/'ii awa Kuduú Gawa. Asma inós ku hhoó' dír kudá' sluufay wasle nee tlakuuseero. 36Gimsé', gurtleemu koomaak, adór Baabuúhúng ir gurtleemuú kon.” 37“Muu mu sakwasleemuutara', nee kuungá' tundu sakwasleemuutiiká. Muu mu tawó bareetimaara'h kahhó' kuungá' tundu bareetinká. Muu gurtlatlaawaak, kuungá' tundu gurtláy. 38Muruú ta koonda'a muu qaqawaak, kuungá' tundu qáy. Ar qoomoó taa hatsiís, kway tiíl, kway /umamaa', iri yaamí waa/, an kudá' muu ni kuungí haniisi. Asma qoomaydá' tar qoomeemesa', an kudá' tindi kuungí qoomeesi.” 39Giri slaqsaywí báy, “Heé taampa taampár hatlá' geeraharto ga aleesláya? Tsaraawo ta al baraá bohóngw i /eétiíke? 40Eeharusmo uraywo intsaahhatusmoowós gur ba/iiká. Ala heé intsaahhatisa gaa faak, nee intsaahhatusmoowós tawa al qon, i ya/aán. 41“Kuúng mas suwito'ór baraá iltá heewók an ga/eér, ala waaqaasír baraá iltók a tsatsahhaandaaká? 42Adór heewók kur beer, ‘Xáda, suwito'oosír baraá iltók án ngi hingeés’, bar kuúng waaqaasír baraá iltók a tsatsahhaandaaká? Kuúng a hhaahhafusmo adoosinge. Waaqaasír baraá iltók ala geerí hingeeseek, daqaní suwito'oodár baraá iltá heewók ka sangw aluú wa hingés.” 43“Xa'anoó hhoó' i kaahh oo na/'aá tlákw laqwaliím, laqaá xa'anoó tlaákw oo na/'aá hhó' laqwaliím. 44Asma umuú xa'anoowo gár kur tsatsahhan a na/'iiwós. Asma /aantsí ka gawaá sla/atá laqayaá koomá' wa buainaká, tam na/'aá sabiíbu ki gawaá xaa'aá laqayaá koomá' wa buainká. 45Heé hhoó' gár i axweesi a muruú hhó' baraá daqaari'iimár hho' ar baraá muunaáwose. Heé tlaákw gár i axweesi a muruú tlákw baraá daqaari'iimár tlaakw ar baraá muunaáwose. Adoorihe afkwá hee gár i axweesi a tidá' muunaáwós iwa hatsi.” 46“Aníng mihar babeera', ‘Aáko, Aáko,’ ala tidá' án ni kah a tlehhita'aaká. 47Umuúqo heewo oo naa dir'eé' hardah, axweesante'eé' gaa axaas gari tleehh, slaqsaywós ngu dirhúng i laqaám. 48Slaqsaywós a adór heé doó tleéhh, gway yaamí foola hhe'eés, koo/irós gari tleéhh gawaá tlaa/a. Duxér ma'aay niwa wá/, ma'aay do'dá' nguna i dahiyé' ar /uuru, ala do'dá' ngwaa dingisi'iiká, asma kwaa tlehhmo hhe'eés. 49Ala kudá' axweesante'eé' gaa axaas, ala gaa tleehhiiká, slaqsaywós a heé do' gwa tleehh gawaá hhasaangw, koo/i gaa gawdeesiiká. Ma'aay niwa amoodí wa/iyé' ar /uuru, nguri adaá dahhiyé'. Adór do'dá' ira huú' ka ló'wa slasla/aar.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\