MARKO 1

1Gaarí a iimu/úngw Ya/abtór hho' daanduú Yesu Kristo, Garmoó Mungú. 2Asma baraá kitaábuú aarusmo Isayuwo kaa gooín gídaabá, “Ga/aaweek, ya/abusmooeé' u ya/aáw geeraawók wa ale, oo loohirók ga amohhe'eés. 3Afór hee iiár i qaasaak ar tseeamiim baraá darmuú wa ale, ar kah, ‘Loohír Aako amohhe'eesaak, nee waarahhmawós gan'aasaak.’ ” 4Ala Yohana iri ti'iít, iri baatimiís baraá darmuú wa ale. Iri alki/iít iri oó', “Hhu'u'umé' tundu baatimiisi as Mungú tlakweemaahúng ngiwa gurtlay.” 5Xoorór yaamaá Yudea sleémeero nee múk Yerusalemu sleémeero kuri i daqáy, kiri baatimiís baraá yaaér Yordanír wa ale, tlakweemaaín kiwa hhu'u'ún. 6Nee Yohana tsitaywós a tsitoó taa tleéhh ar se'éngw angamía, nee afeetloowós a himú kaahari, nee muruú /aymaarós a iingigi nee danú sla/a. 7Iri alki/iít iri káh, “Heé aleesleemuú koóm oo án i baá/ ni hardah aluueé' wa ale. Tam aníng a hariimaaká niwa xupuu' as him'ér ya/ataawós ngiwa slakwekwe'ees. 8Aníng nuna baatimiís ar ma'aay, ala inós nu baatimiis ar Qeeruú hhoohhoó'.” 9De'emaadaádane Yesu iri hardáh, i amór gixsár Nasaretír daahh, ar baraá Galilaya, kuri baatiís nee Yohana baraá yaaér Yordanír wa ale. 10Hamtidár kilá' iwa ti'iít baraá ma'aywo, doori gina ár naa gweeritiyé', nee Qeeruú hhoohhoó' i awdiit gawaawós i alé adór hhooki. 11Afoo nay gawaá doorí wa ilawáts, i kat, “Kuúng a Garmaaeé', sla'aarusmooeé', oo aníng iga qwal/atis.” 12Hamtidá' Yesu kuri huúw nee Qeeruú hhoohhoó' baraá darmuú i alé. 13Ina hoót baraá darmuú wa ale deelo mibeeri tsiyáhh, kuna iiara'ár nee Neetlaangw, inós i dinkwa nee makaá sla/a, nee malayke guna sagadiyús. 14Tam alaá Yohana kuwa tseék, Yesu iri daqáy baraá Galilaya, Ya/abtór hho' ar Mungú gari alki/iít, 15iri káh, “Qooma aa bó/, nee waawuti'iimár Mungú naa tseewuúr. Hhu'u'umé' nee Ya/abtór hho' haratlintiaagáy.” 16Yesu iwa waaraahhi dír afaá tlawtá Galilayaro, Simoni guna ár, nee Andrea hhiyaawós, ta baratsufoó kwakwaahh baraá tlawi, asma tawa ohuusér siyó. 17Yesu giri báy, “Qwalaasé', án eehararé', án kuungá' nu intsaahhatís adór muu ngur amor'eé' huwahuba'.” 18Hamtidá' baratsufay'ín kuri máy, kuri eehaár. 19Iwa geerí kumiít gár niinawe. Yakobó Sebedayo nee Yohana hhiyaawós giri ár. Inooín sleeme ta baraá miringamoa, ta baratsufay'ín amohhe'eemiis. 20Hamtidár kilá' giri ateét, baabuúín Sebedayo kuri geexáy baraá miringamo dinkwa nee múk slaqwe, tari daqáy kuri eehaár. 21Tari tláy ay Kapernaumu, nee hamtidae bál deelór hungu/umaawo iri dáh baraá doó saaliingw, iri intsaahhatimís. 22Tari waa/oó/ intsaahhatimisuuwose, asma gina intsaahhatimís adór heé hara'ayár koóm, aa intsaahhatimisiiká adór intsaahhatuusér hara'ayár Musa. 23Qoomaadae baraá doó saalingw'ine heeko i deer oo neetlaame aa eér, iri tseé', 24iri oó', “Atén nee kuúng a milá, Yesú Nasareti? Ahaá, nina hardáti as atén tiwa qwaares? Án kuú xuú' adór tar heemá, Kudá' Hhoohhoó' oo Mungú.” 25Yesu neetlaameedá' gari iigahhaát iri oó', “Xasliité', ti'iité'.” 26Neetlaameedá' hee guri pungahhamuúr, iri tsé' ar afór ur, guri geemeér. 27Tari ló'wa waa/oó/ sleémeero, tam tiri yaahamisiyé' tari káh, “Gár adoorí a milá? A intsaahhasár /abéne? Ahaá baré ar aleesleemuwo tam neetlaame gan hara'ayiyín, inós gway iwawá/.” 28Iidíguuwós ina tsiyaayaaxaát hamtidár kilá' umuúqo diiro baraá yaamu sleémeero awa bihhér Galilaya. 29Nee tawa ti'iít baraá doó saaliingo, tari hardáh dír doó Simoni nee Andrea, dinkwa nee Yakobo nee Yohana. 30Naxés aayór harér Simoni i gawaá qatani, ga/atani gaa ót, nee iidíguuwós kuri oó' dír Yesu. 31Gari i tseewúy gari dawa óh gari tleés, ga/atanto iri hungú/, giri sagadiyús. 32Qoomár tsiindo looa iwa dát, kuna múk yaariír i huwahuúw oo tiqtuuse nee oo neetlaamér koóm. 33Nee múk gixsa sleémeero ina burumburiít afkuú doó i ale. 34Múk yaariír oo tiqtír dimbadimbé ga koóm guri hungu/umiís, neetlaamér yaariir gari hingeemiís, sleeme neetlaame gaa mayká iwa axwes, asma gwa xú'. 35Nee matlatlér boo/e iri tláy iri ti'iít ay dír muu iwa kahhi, iri firín didaádá' wa ale. 36Simoni nee kudá' ti al koomá' kway leelehhiít. 37Inooín kuwa sláy kuri báy, “Muu sleémeero i kuúng leelehhiit.” 38Inós giri báy, “Qwalaasé' amór hatlá', amór gixsadaá tsewen, as Ya/abtór hho' ngiwa alki/iit amorqane sleeme, asma gaarí an gár aníng nisa hardáh.” 39Iri daqáy baraá ayaá Galilaya sleémeero, iri alki/iít baraá maray'ín awa saaliingo, nee neetlaame gari hingeemiís. 40Heé tiqtír tsatmit ina hardáh dirós, guri i tumbarara'aátb, guri firiirín iri oó', “Kuúng bar slá', án i aleesleér iwa hhehhe'es.” 41Guri gurtláy, guri dakós i gan'aás guri kwatiít guri báy, “Án a slaá', hhoohhooúw.” 42Nee hamtidá' tiqtirós tidár tsatmit iri qútl, inós iri hunguú/. 43Guri hara'ayín kángw kilá' wa ale, guri quutliís hamtidár kilá', 44guri báy, “Ga/aaweek, hee mu /aymuú bawaar, ala tláw ti laqaan dír geeraharusmoó saalíngw múk Yahudi. Muruudá' Musa aa hara'ayín haniiseek asma hungu/umaawók, as tí iwa lamabu'uungw tleehhit amor'ine.” 45Ala heedá' iri ti'iít, iidíguudá' guri alki/iít ar axweesanoó yaariír, nee guri tsiyaayaaxán, tam Yesu pa/aangw gwa slayká oo iwa dahi baraá gixsa ar geehhooeema. Ala iri tsee/aá wa iwiwiít dír muu iwa kahhi, nee umuúqo diiro kuri i daqaqáy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\