MARKO 10

1Didaádane iri tláy iri hardáh yaamaá Yudea ay gayuú Yordani. Boo/oó yaariír guri i burumburiít malé alé, giri intsaahhatimís adoodá' /iisí i /imamiisi. 2Múk Farisayo guri yaahastá áy ar iiara, tari oó', “A hariímaáro hee hareerós ngiwa talaákár i haniisi?” 3Giri báy, “Gár Musa naa hara'ayín dirhunge a milá?” 4Tari oó', “Musa ya/aama gana haniís ar hee hareerós ngiwa talaákár i haniisi.” 5Yesu giri báy, “Gár hara'ayasíng ngisa gooín a asma munerhúng kawa gawdén. 6Ala iimír iimu/uungo Mungú yaamu ngiwa tleéhh, hhawaata nee /ameeni gina tleéhh. 7Gawaá adoorihe, hee baabuúwós nee aayoorós gin geexáy tiri haragwaaiyá' nee hareerós. 8Kukaáká' tsár tari wák tleehhiít. Daxta kuká' tsár a sangw tsareeká, a adór heé wák. 9Ala bar adoorí, kuká' Mungú aa haragaás hee mingiwa paraátl.” 10Tawa amór doó i waátl eeharuuseerós axweesantadá' gari yaahás. 11Giri báy, “Umuúqo heewo oo hareerós gaa guus, iri harér hatlá' duúx, hareerós gaa sadakuús as fuqi. 12Nee hare hhawaatuuwós burngwa geexeér, iri duuxór eér dír heé hatlá', inos aa fuqús.” 13Na/'aá ninakw kina amoorós i huúw ngiwa kwatimiiti. Eeharuuseerós mukdá' na/'aá koóm guri iigahhát. 14Yesu adoodá' ngiwa ár, iri ló'wa buúhh, giri báy, “Na/'aá ninakw mawaagáy i amor'eé' hardihiye', mi ila/aamara'. Asma awa adór kuká' waawuti'iimár Mungú a tooín. 15Án a kah, heé waawuti'iimár Mungú gaa ya/aniká adór na/oó niinár ale, i dahiiká baraá waawuti'iimarihe.” 16Yesu na/'iidá' giri slaqwtós i óh, giri dabaawós i qaás, giri tsuúq. 17Qoomár iwa baraá aaí tlatlay, heé wák guna i daqáy ar gaanslaay guri i tumbarara'aát, guri yaahaás, “Intsaahhatusmoó hhoó', adór ni laaq ar slafíngw alhhe'eesay wásl ngur aal?” 18Yesu guri báy, “Mis hhooeemár ateetiín? Heé hhoó' i kaahh, aqo har Mungú kilós. 19Ahaá baré hara'aya a xú', ‘Hee muu gaasaar, Ma fuquusaar, Ma fisisiimaar, Lamabu'úngw lama ma kaahaar, Ma al/agiimaar, Baabuúwók nee aayo ilaiwawa/eek.’ ” 20Iri oó', “Intsaahhatusúmo, tisíng aga boo/eés sleémeero iimír na/u'uumar'eé' wa ale.” 21Yesu guri i qaytsiít, guri slaá', guri báy, “Gár wák uga wa /aaruúr. Tláw, muruudá' ta koon weeriseek sleémeero, ku narkuutér i hanmís. Tók ar yaariir a gawaá doorí eér. Bara hhe'és, na hardát, aníng ir eehát.” 22Ala inós iri boo/áy as adoodá' Yesu ngwa báy, iri tláy ar gurhaami, asma inós a daqaarmo ló'wa ale. 23Yesu yaamu sleémeero giri xuuxuú', eeharuuseerós gari báy, “Ga/aawaak adór kar gawít múk daqaare tawa dahi baraá waawuti'iimár Mungú.” 24Eeharuuseerós axweesantós gari waa/oo/amór wa aán. Yesu giri malé i ilawaáts, giri báy, “Muk'eé', ga/aawaak dahmaá baraá waawuti'iimár Mungú idór kir gawít. 25Angamía iwa dat ar baraá fooxár laqwa, ka inslaahh ta daqaarmo iwa baraá waawuti'iimár Mungú i dahi.” 26Inooín tari ló'wa waa/oó/, kuri báy, “Ala heé ba/ama ga aleesláw a heemá adoosinge?” 27Yesu giri i qaytsiít iri oó', “Dír muko aleesleemuuwós i kaahh, ala dír Munguhe a adoosingeeká, asma dír Munguhe umuúqo gaaro i ya/aán.” 28Petro Yesu guri báy, “Ga/aaweegáy hamí, atén muruurén sleémeero ugwa geexawaán, kuúng uri eeharaán.” 29Yesu iri oó', “Án a kah, umuúqo heewo oo dooín ngwa geexay, laqaá hhaeewós, laqaá aayo, laqaá baabá, laqaá na/'ii, laqaá qamu, as aníng nee as Ya/abtór hho', 30inós tí sleémeero hám baraá yaamuukae ga sláy sagaáwa tsiiruú wa ale, maraay nee hhae, nee amu, nee na/'ii, nee qamu, inós tumku slahhe'eemisi. Aluuwo baraá yaamaá hatlae slafíngw alhhe'eesoó koomaaká gu sláy malé alé. 31Ala awa yaariir kudá' geerá hará' ta alhhe'eesáy kii/, nee kudá' alaá hará' ta geerí waaraahh.” 32Tawa tsa/a/an Yerusalemú i alé, Yesu gina geerahaár loohiro. Eeharuuse gari waa/oo/amór wa aán, nee mukdá' nee inooín ti al koomá' tari da'ayuút. Eeharuuseedá' mibá nee tsár gari ateét, adór inós ku laqi nee muu gari dir'ín i oó'. 33Giri báy, “Ga/aawaagáy hamí a tsa/a/amán tawa Yerusalemú kawaan, nee Garmoó Hee ku qaas gawaá dabaá geeraharuusér uren ar saalíngw múk Yahudi nee intsaahhatuusér hara'ayár Musa. Inooín ku sakwasleemuut as kuwa gaasi. Sakwasleemaro burkwa hhe'eés kway haniis amór múk xoordu. 34Inooín kway niqín, kway i tsuuqún, kway muux ar qaw'i, kway gaas. Deelór tám bira waaráhh nay waaslee/.” 35Yakobo nee Yohana, daaqoó Sebedayo, kuri i daqáy kuri báy, “Intsaahhatusúmo, gár ta dirók i firór wa sla'aan i deer, xá ya/ameek.” 36Giri báy, “Gár ta sla'a' ar ni tleehh a milá?” 37Kuri báy, “Atén ti ya/aan tawa al iwiitaan nee kuúng baraá xirfuuwoge, heeko dakók oo doó /iyáy, kuqá' dakók oo doó basáy.” 38Yesu giri báy, “Gár ta firiiriinda' a xua'aaká. Slahha'amkwái án ni slaw kuungá' u qitlá'a sleemuuwo? Laqaá didaádá' aníng ti dahaasi kuungá' idahamawo a qitlá'a?” 39Kuri báy, “Adoosíng a aleeslawaán.” Yesu giri báy, “Slahha'amkwá án ni slaw, u sleerá', nee slahha'amkwá án ti dahaasi, kuungá' tundu dahaas. 40Ala kángw kuungá' tawa iwita' heeqá' dakw'eé' oo doó /iyáy, kuqá' dakw'eé' oo doó basáy, kangwsíng a kwe'eeneeká. Heé kangwsíng a Mungú. Mungú kiteeriidá' gi haniis dír mukdá' ngisa amohhe'eés.” 41Eeharuuseedár hatlá' mibaangw kaangwí nguwa axás, Yakobo nee Yohana kiri i buúhh. 42Yesu giri ateét giri báy, “A xuá' mukduú adór waawituú urén baraá múk xoorduwo tan waawuti'ii'ín ar /uuru, nee inooínadá' uren muu nguwa baliitiya'. 43Ala kuungane a adooriheeká. Heé uraay gu slaá' baraahunge, gár kuwa hariím a kuungá' nun sagadiyuus. 44Nee hee baraahunge oo gadiyér kuungá' nuwa geeraharahari ga slaá', gár kuwa hariím in lawaalmoohúng tleehhiit. 45Asma Garmoó Hee inós naa hardihiiká as inós kuwa sagadiyuusi, nina hardáh muu nguwa sagadiyuusi, nee iwa gwaai as múk yaariír nguwa gweeri.” 46Tari hardáh Yeriko. Inós nee eeharuuseerós tari malé tláy Yerikó wa ale, dinkwa nee boo/oó úr oo muu. Bartimayo, garmoó Timayo, kuna afaá loohír i áy, i iwiwiit. Inós an kudaáduú taampa oo múk firaariím. 47Inós ngiwa axaás gídaabá a Yesú Nasareti in waaraahh, tseeo gari iimu/ún i kaahi, “Yésu, Garmoó Daudi, án gurtlawáng.” 48Múk yaariír guna iigahhamiít as iwa xasliiti, ala inós tseeoro iri ak buúhh, “Garmoó Daudi, án gurtlawáng.” 49Yesu iri sihhiít iri oó', “Ateetare'.” Heedaáduú taampa kuri ateét, kuri báy, “Dae maweek, sihhiitáng, Yesu u ateetín.” 50Inqwaarirós gari amorqá' i kwaáhh, iri tláy ar gaanslaay amór Yesu. 51Yesu guri báy, “Adór ta sla' ar u laaq a adoomá?” Heedaáduú taampa iri oó', “Intsaahhatusmooeé', gár ni slaa' a ilaaeé' niwa qaytsitiya'.” 52Yesu guri báy, “Tláw gimáy, haratlintaaoorók ugwa hungu/ús.” Hamtidár kilae ilaawós nay qaytsitiyé', nee Yesu tari koné'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\