MARKO 13

1Qoomár Yesu niwa baraá Doó Mungú wa ti'imiiti, eeharusmoowós oo wák guna báy, “Intsaahhatusúmo, ga/aaweek tlaa/eeká', nee adór do'wí kura tleéhh.” 2Yesu guri i ilawaáts guri báy, “Adór do'wí úr kura tleéhh a ga/eéra? Tlaa/anoó gawaá kuqí meét i kaahh oo ta fee/iiká.” 3Tam qoomár Yesu iwa iwiít gawaá tloomár xaaikaari ta babay Miseituni, iwa amór Doó Mungú i xuumiisi, Petro nee Yakobo nee Yohana nee Andrea tawa kilooín, kuri yaahaás kway báy, 4“Atén i ooang, kangwsíng i tleehharuuti a xaylá, nee layár ta ari a umós, qoomár kaangwí birna tseewúy?” 5Yesu alki/ituuwo gari iimu/ún dir'ín i ale gídaabá, “Ti harmagahhe', hee munduwa al/aáy. 6Múk yaariír ni hardah tiwa ateetin ar umuueé', tawa kaahi, ‘Aníng a Kristo.’ Ala inooín múk yaariír ku al/aay. 7Kuungá' iidíguú slaqwara bura axasé', nee tsimaahhír slaqwara, ma da'ayuutara', asma tí niqo hardát geerí alé, ala alhhe'eesaay aa xayká. 8Asma xooro i slaqwarár eér amór xoororqá', nee waawutmoó xooro i slaqwarár áy amór waawutmoó xoorór hatlá'. Yaamaá yaarire kunseeli i ti'ít, slám giyeét ni tleér. Tí sleémeero an iimu/úngw slahha'amu. 9“Kuungá' ti harmagahhe' asma tundu huwahuuw baraá maraá tawa múk sakwasleemuuti, nee baraá maraá saaliingo tundu muux. Kuungá' sleeme tundu huwahuuw dír mukduú kwasleemár múk tlaáq, nee geerá waawitá asma aníng, as iwa lamabu'uunda' dir'ín i ale. 10Ala Ya/abtór hho' aqo kan geerí alki/iit baraá xoordu sleémeero deelór alhhe'eesaay niwa hardata. 11Nee kuungá' burtunda uhín, tunday huúw as tunduwa sakwasleemuuti, gár ta ooa' ma geerí leelehhiitara', ala tidá' siiwadaádae tindi haniisi na ooaak. Asma heé axweés qoomaadaádae a kuunganeeká, a Qeeruú hhoohhoó'. 12Nee hhiya' hhiyaawós gu sakii/ kuwa gaasi, nee baabá na/aywós gu sakii/, na/'ii nee xwaylitér'ín ti dakusiyá' sleeme, xwaylité kay tsuu/. 13Kuungá' tundu aahh nee muu sleémeero asma aníng. Ala heé aa qiitl ay alhhe'eesaay an kudá' ba/ám.” 14“Kudá' tlaákw oo Hhiturusmo bura aandé', aa sihhiít didaádá' iwa harinaká” (heé soomuús gídaabárós ngi tsaahhi), “qoomaadae múk yaamaá Yudeár i dirií' ta ta'ain gawaá tlom'i. 15Heé gawaá doó i dirií' miwa aweér as gár baraá do' ngiwa leehhi, 16nee heé baraá qaymór i dirií' miwa kií/ iwa tlabaawós leehhi. 17Ala /ameenár tsiihaawe nee ar na/'aá ninakw gi koom qoomaadae, a tsaxwa dir'ine kaangwí nguwa wa /akuutiya'. 18Firiiriimé' ala kaangwí mindiwa ti'iít qoomár tluwoó úr i alé. 19Asma slahha'amkwá deeloodá' ku úr adór taa baloó ariiká baraá yaamuuwo iimír iimu/uumaro Mungú yaamu ngiwa tleéhh ay laarí, slám i baloó ki/iiká slahha'amkwá adór kwí ki/isaro. 20Ala Aako bar deeloorí gaa /aareesiiká geeraawo, heé geeraawo ba/ám i kaahh. Ala inós deeloodá' gana /aareés as mukdá' inós aa tsawaár. 21“Nee qoomaadae heeko burna báy, ‘Kristo areengw i diirí,’ laqaá bira oó', ‘I amorqá',’ ma ya/aamara'. 22Asma múk ni ti'iít i deer oo káh, ‘Aníng a Kristo,’ nee kookoo i kaahi, ‘Aníng a aarusmo,’ ala a loeká. Inooín laya ka tleehh, nee muruú waa/oo/amo, as múk yaariír kuwa al/ayi, barnaxes ka aleesláy kiwa al/ayi tam kudá' Mungú aa tsawaár. 23Ala kuungá' ti harmagahhe', asma án kuungá' naa gurbuú' geerí ale mura' sleémeerowo.” 24“Ala deeloodaádae alaá slahha'amko looa i gíp, nee slahhaangw i gwa/aatiiká. 25Tsatse/uú gawaá doori i paahh, nee /uuruudá' doori gi koóm ku dingiís. 26An qoomaadá' Garmoó Hee kuwa ari niwa hardihi ar hunkáy, ar /uuruú úr nee xirif, 27nee malayke ngiwa ya/aawi, mukós kudá' aa tsawaár kuwa burumbuuri umuúqo diiro baraá yaamuuwo, /uwa nee da/aawe, /iiya nee basko.” 28“Slaqsoó ti'ita nu intsaahhatisi. Qoomár loo/orós bira páhh, ar /aben nay harmá/, a xuá' gídaabá tluwaay naa tseewúy. 29Nee kuungá' sleeme muruuwí bura aandé' naxes naa iimu/ún, tsaahhaagáy ar gídaabá qoomár alhhe'eesaay aa xeér. 30Án a kah, muruuwí sleémeero i boo/ dír mukú de'eemaaká' ir kumiiti. 31Doori nee yaamu i waarahhiyá', ala axweesante'eé' i waarahhká baloó ale.” 32“Ala iidíguú siiwadá' nee baalaarós heé gu xuú' i kaahh, tam malaykér gawaá doori, tam Garma, aqo har Baabá. 33Dalaaé' ti harmagahhe', asma qoomár siiwadá' niwa hardat a xua'aaká. 34Slaqsaywós a adór heé aa aa'aá kay, oo do'ós gwa dír lawaaleerós i geexay, nee umuúqo heewo gwa gadiyeérós i haniís. Heé afkuú doó xuúm guri hara'ayín do' nguwa xun. 35Gimsé', ti harmagahhe', asma a xua'aaká qoomár heé do' loó' niwa hardihi, tam tsiindo, tam amsi, tam ságw loaytleemu, tam matlatle. 36Ti harmagahhe' munduwa hhaawiís nuwa gu'utér i ay. 37Nee tí naa kuungá' i káh ar gídaabá ti harmagahhe', an káh sleeme dír muu sleémeerowo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\