MARKO 2

1Alaá deelór niinawe Yesu iri dáh baraá Kapernaumu malé alé, kay axaás gídaabá i doó i dirii'. 2Múk yaariír ina burumburiít, tam pa/aangw aa meetiiká afkuú do'o. Axweesantá Mungú gari dir'ín i alki/iít. 3Muu iri hardáh oo heé tiqtír sol'omituú koóm gwa dirós i huuw, ku himbebeet nee múk tsiyáhh. 4Nee i tsewuwto kuwa aleeslayká asma boo/oó muu, daanduú do' kuri fooxiís afi qoomaadá' inós i dirii'i. Fooxisaro kuwa hhe'eés, tiqtusmoodá' kuri aweeriís ar hhaftuuwós. 5Yesu haratlintaaor'ín ngiwa ár, tiqtusmoodá' kuri báy, “Garmaaeé', tlakweemaawók kaa gurtláy.” 6Nee baraá tla/angw'ine intsaahhatuusér hara'ayár Musa bahh'alé i deer ar iwiwiit, ta baraá muner'ín i axwees gídaabá, 7“Asma milá mis adoorí kah? I Mungú /ooslislín. Heé tlakweema gurtleemuuwo gi aleesláw a heemá? A har Mungú kilóseéke?” 8Ala Yesu gari tsaáhh baraá muunuúwose gídaabá ta adoodá' axwees baraá muner'ín i alé, giri báy, “Asma milá mas adoorí axwesá' baraá munerhúng i alé? 9Gár ák inslaahh a gaalá, ar heé tiqtír sol'omituú koóm kuwa báya, ‘Tlakweemaawók kaa gurtláy’, laqaá kuwa bay, ‘Sihhiít, hhaftuuwók gagaareek, hi'imiít.’ 10Ala kuungá' xuaak gídaabá Garmoó Hee aleesleemuu gu kón baraá yaamuuwo oo tlakweema ngiwa gurtlay.” Tiqtusmoodá' guri báy, 11“Án a kah sihhiít, hhaftuuwók gagaareek, waátl amór do'ók.” 12Iri sihhiít, hhaftuuwós guri gagaár, iri ti'iít geerá muu sleémeero, tam muu sleémeero iri waa/oó/, Mungú kuri xirfayeemiís, tay káh, “Adoorí aga baloó araaniiká.” 13Yesu iri ti'iít malé alé, iri tláy bihhaá tlawi, nee boo/aay sleémeero iri amoorós i daqáy, guri intsaahhatimís. 14Tam qoomár iwa waaraahhi, Lawi oo Alfayo guna ár, aa iwiít baraá doó ohomér koódi. Guri báy, “Eeharáng.” Iri tláy guri eehaár. 15Tam Yesu iwa dír muruú /aymár i iwiít dír doó Lawiwo, ohomuusér koódi ar yaariir nee tlakuuse tana al iwiít nee Yesu nee eeharuuseerós, asma múk gwa eeharahaar ku yaariír. 16Intsaahhatuusér hara'ayár Musa nee múk Farisayo kuwa ár, iwa dinkwár wa /ayin nee ohomuusér koódi nee tlakuuse, eeharuuseerós kana báy, “Asma milá mis al /ayiná' nee ohomuusér koódi nee tlakuuse?” 17Yesu adoodá' ngiwa axaás, giri báy, “Múk slaqoo hhó' i qwaslaarmoó leelehhiitiiká, aqo har tiqtuuse. Aníng naa hardahiiká as gan'amuuse ngiwa ateetiim, ala nina hardáh as tlakuuse.” 18Eeharuusér Yohana nee múk Farisayo tawa gwaawín, naxés muu iri hardáh dír Yesu, kuri báy, “Ahaá baré eeharuusér Yohana nee eeharuusér Farisayo i gwaawawiín, eeharuuseerók gaálay i gwaawawiin.” 19Yesu giri báy, “War/aá garmoó duuxuxuúm mihar gwaawiná' qoomár barta dinkwa nee garmaadá' duuxuxuúm? Qoomaadá' sleémeero tawa dinkwár i dirii'i nee garmoó duuxuxuúm, gár tas gwaawin i káhh. 20Ala deelo i hardát ar garmoó duuxuxuúm kuwa hingeesi, nee deeloodá' an deelór tawa gwaawin. 21“Hee i kaahh oo warqamoó /abén gu hiriít gawaá inqwaarír aa gwa'. Ala burungwa hiriít, warqamoodá' /abén inqwaaridá' aa gwa' ga hhitín, nee didá' aa feehhit i ló'wa doogiín. 22Tam hee i kaahh oo buurár hamhaamic ga qamamiím baraá dahhaaroó qarén. Biringa qaás, buuraadá' dahhaaráydá' gu tsú/, buura iri ku'út, nee dahhaaráy iri hhitiruut. Ala buurár hamhaami dír ki qamamin a baraá dahhaaroó /abén.” 23Yesu nee eeharuuseerós tawa waaraahhi ar baraá qamaá angaáno deelór hungu/umaawo, eeharuuseerós angaáno guri pikimís. 24Yesu kuri báy nee múk Farisayo, “Ga/aaweek, eeharuuseerók baré adór hariimaaká gan tlehhít bál deelór hungu/umaawo.” 25Giri báy, “Aga soomusi'iikáhe adoodá' Daudi aa tleéhh qoomár iwa gaa konká, nee iwa qwariít? Inós nee mukdá' ti al koomá' 26tana dáh baraá Doó Mungú qoomár Abiyatari tawa geeraharusmoó úr oo saalíngw múk Yahudi. Inós mikaáteedá' taa qaás as Mungú gari /aáy, tidá' hariimaaká /aymaaro, aqo har geeraharuusér saalíngw múk Yahudi kilooín. Gari haniís sleeme dír mukdá' nee inós ti al koomá'.” 27Giri báy, “Deelór hungu/uma kana tleéhh as hee, ala hee kwa tleehhiiká as deelór hungu/uma. 28Ala Garmoó Hee an Aakoó deelór hungu/uma sleeme.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\