MARKO 3

1Yesu iri dáh malé alé baraá doó saaliingw, nee baraadane heeko i deer oo dakós aa sol'oot. 2Kuri gigidín gídaabá kuwa ari, áx heedaádá' gu hungu/uúsi deelór hungu/umaawo, as kuwa sakwasleemuuti. 3Heedaádá' dakós aa sol'oot guri báy, “Baraá tla/aangw i sihhiiteek.” 4Giri yaahaás, “I hariínda deelór hungu/umaawo gár hhoo' tleehhamooro laqaá gár tlaakw, hee hungu/usa Iaqaá gaasa?” Tari xasliít. 5Iri gurhaamuút asma gawdeemaá muner'ín, giri ilá i duxún bihhe sleémeero ar buhhta, heedaádá' guri báy, “Dakók gan'aaseek.” Inós dakós guri gan'aás, dakós iri hunguú/. 6Hamtidár kilae múk Farisayo iri ti'iít, ta kwasleemár tlehhiit daanduú Yesu dinkwa nee múk Herode, adór kur gaasi. 7Yesu tiri paraátl, inós nee eeharuuseerós, iri tláy amór tlawi, kuri eehaár nee boo/oó yaariír oo muu. Mukwí sleémeero amór i dahhi a amór yaamaá Galilaya nee yaamaá Yudea, 8nee gixsár Yerusalemu nee yaamaá Idumaya nee gayuú Yordani nee bihhér Tiro nee Sidoni. Mukwí Yesu guri i daqáy asma iidíguú muruudá' sleémeero aa tlehhiít, kwaa axaás. 9Eeharuuseerós gari báy, “Miringamo tseweesare' dir'eé' ale, asma boo/aay miwa tliíq.” 10Asma múk yaariír guna hungu/uumiís, tam sleémeero awa slahha'amuú dimbadimbé ngu koomá' kuri i tseewúy ar tliqa as kuwa kwatitár wa slai. 11Nee mukduú neetlaame aa eér umuúqo siiwaro Yesu burkwa ár, in tumbarara'aamiit dír geeraawós i alé, tan tseeamín ta kaahi, “Kuúng an Garmoó Mungú.” 12Giri ló'wa hara'ayín gídaabá, “Án mi xu'utisara'.” 13Yesu iri tsa/án gawaá tlooma, kudá' inós aa slaá' giri ateét, kuri i daqáy. 14Múk mibá nee tsár guri tsawaár as tawa dinkwa nee inós, nee nguwa ya/aawi alki/ituú axweesantá Mungú wa ale, 15slám /uuru nguwa kona' oo neetlaame hingeemis. 16Eeharuuseedá' mibá nee tsár gana qaás. Inooín a kuká', Simoni, kudá' aa umuú hatlá' i tsaát tawa Petro, 17Yakobo garmoó Sebedayo, nee Yohana hhiyoó Yakobo, giri umuú hatlá' i tsaát, a Boanerge, gídaabárós a daaqoó tsimaahhuuse, 18Andrea, nee Filipo, nee Bartolomayo, nee Matayo, nee Tomaso, nee Yakobó Alfayo, nee Tadayo, nee Simonudá' yaamuuwós aleeslaáqwd. 19Nee Yuda Iskariote, kudá' Yesu gu sakií/. 20Aluudae Yesu iri waátl amór do'. Boo/aay iri burumburiít malé alé, tam inooín pa/ángw muruú /ayma kur /ayi kwaa slayká. 21Múk dooín iidík nguwa sláy iri ti'iít as kuwa oohi, asma ta kaahi, “Fuquraangós aa /aarúy.” 22Nee intsaahhatuusér hara'ayár Musa, tidá' naa amór Yerusalemú wa awet ina kát, “Inós kwaa áy nee Beelsebuli, kudá' úr oo neetlaame, nee i neetlaamér gusiisín ar /uuruuwós.” 23Muu guri ateét guri i axweés ar slaqsi'i, iri oó', “Neetlaangw kilós hingeesaro ti aleesláya? 24Nee waawuti'iima birti tlaampa'aamís kilós ale, waawuti'iimadá' sihhiita ga aleesleeraaká. 25Nee do' birti tlaampa'aamiis kilós ale, do'dá' sihhiita ga aleeslayká. 26Nee Neetlaangw bar inós kilós taa i haratláy bir slaaqw, sihhiita ga aleeslayká, alá iqo harki/isoó kón. 27“Heé dahamu gu aleesláw baraá doó heé /uuruú koóm i kaahh, xoosla gay hayoh, barnaxes heedaádá' /uuruú koóm gwa tseegiiká ala alé, daqaní do'dá' gway sangw /awa/awín. 28“Án a kah, tlakweema sleémeero awa muu ki gurtláy, nee /ooslislingw'ín sleémeero oo Mungú kuwa /ooslislin, 29ala heé Qeeruú hhoohhoó' gwa /ooslin, tlakweemaawós ki baloó gurtlayká, aqo tlakweemaawós nin iwiwitiyá' daanduuwós wa ale ay kureeraá kureér.” 30Inós adoorí gana oó' asma adoodá' inooín tawa kaahi, “Neetlaame gwa eér.” 31Aayoorós nee hhaeewós awa daaqaay tari hardáh, tari tsee/áy sihhiít, hee kuri ya/aáw inós nguwa ateeti. 32Nee boo/aay aa iwiít, inós kwa harweér kuri báy, “Ga/aaweek, aayoorók nee hhaeewók ta tsee/áy dirii', ta kuúng leelehhiit.” 33Giri i ilawaáts iri oó', “Aayor'eé' nee hhaee'eé' a ín heemá?” 34Mukdá' aa iwiit guri i qaytsiít, kudá' gwa harweer bihhe sleémeero, iri oó', “Ga/aawaak, aayor'eé' nee hhaee'eé' a kuká'. 35Asma umuúqo heewo oo sla'aarír Mungú ga tleéhh, kudá' an hhiyaaeé' nee hho'or'eé' nee aayor'eé'.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\