MARKO 4

1Yesu iri malé iimu/ún intsaahhatimisuuwo afaá tlawtá wa ale. Boo/oó yaariír guri i burumburiít. Inós iri tsa/án gawaá miringamooko baraá tlawtí dirií', as tliqa, iri iwiít. Nee boo/aydá' sleémeero gwa i burumburiit i afaá tlawtí dirii' amór yaamaá kaahaar. 2Muruú yaariír guri intsaahhatimís ar slaqsi'i. Qoomár iwa intsaahhatimisi iri oó', 3“Iia qaasaak, dahaasusmo ina dahaasíngw áy. 4Nee qoomár iwa dahaasin, dahaasiingw bahh'alé ina paáhh afaá loohi. Tsir/o niri hardát, dahaasingwdá' guri /ák. 5Dahaasíngw hatlá' ina paáhh gawaá tla/u, didaádár hhapér yaariir iwa kahh. Nari ti'iít ar gaanslaay, as hhapér bu'uut iwa kahh gawaá daanduú tla/uudae. 6Nee tam tsee/amá iwa gwa/aát iri káh, asma dír dee/ár nguy sihhi i káhh. 7Dahaasíngw hatlá' iri paáhh baraá laqaya', laqayaadá' niri uraarayé', dahaasingwdá' kuri tliíq, iri laqwaaliiká. 8Dahaasíngw hatlá' iri paáhh dír hhapér hho'. Dahaasingwdá' niri ti'iít, iri uraaráy, iri laqwaál, oo wák mibeeri tám, nee oo wák mibeeri lahhoó', nee oo hatlá' tsiiru.” 9Iri oó', “Heé iiaá axamis gi koóm, i axaasi.” 10Boo/aydá' yaariír sleémeero iwa quútl, Yesu iri kilós meét. Nee mukdá' didí meet guri i daqáy dinkwa nee eeharuuseedá' miba nee tsár, iidíguú slaqsi'iidá' kuri yaahaás. 11Yesu giri báy, “Kuungá' xu'uti aga sleeré' daanduú iidíguudá' taa luú/ oo baraá waawuti'iimár Mungú, ala dír mukdá' hatlá' oo tsee/aawo kan kah ar slaqsi'i, 12gídaabá, ‘Ta qaytsiti makawa ár, ta axaasi, ala gídaabá makawa tsaáhh, Mungú mukuwa i warqáy nee gurtleemuú tlakweema munguwa slayé'.’ ” 13Giri yaahaás, iri oó', “Kuungá' slaqsaywí u xua'akáhe? Ala slaqsi'i sleémeero adór kir tsahha'? 14Dahaasusmoodá' gár i dahaasin a axweesantá Mungú. 15Axweesantá Mungú tidá' aa pahh baraá loohi, an mukdaádá' gaa axaas, nee Neetlaangw iri hardáh, gay hingeés tidá' taa dahaás baraá muner'ín i alé. 16Tidá' taa dahaás gawaá tlaa/a an mukdá' axweesantadá' gaa axaas, nee gari ilaóh ar qwala/. 17Ala dee/ár i kaahh baraaine, nee tan hoot qoomár niinawe. Aluudaádae slahha'amaaye laqaá gusisiingw binda ti'iít as daanduú axweesantadá', tari dukuutse. 18Nee axweesantadá' taa dahaás baraá laqaya' an mukdá' gaa axaas, 19nee tari daawimiit as muruú slafiingw oo baraaká' yaamu. Daqaari'iimár yaamu gina uurúx, nee ilatleerír muruú dimbadimbé oo baraaká'. Gawaá adoorihe axweesantadá' pa/ángw ir laqwal gwa sleeriiká. 20Nee axweesantadá' taa dahaás baraá hhapér hho' an mukdá' axweesantadá' gaa axaas, nee gari ilaóh. Axweesantadá' irí laqwál baraá muner'ín i alé, oo wák mibeeri tám, nee oo wák mibeeri lahhoó', nee oo hatlá' tsiiruú wák.” 21Giri báy, “A adoomá? Hee i deéro oo tsaa'asi ga dír geetlákw i qaás, laqaá guruú qatani? Dír kay qamamin a dír geehhoo'. 22Umuúqo gaaro ar geehhooeeká i geehhoouúr, nee umuúqo gaaro ar taa luú/, ka geehhooees. 23Hee barnaxes iiaá axamis gi kón i axaasi.” 24Giri báy, “Qaytsité', har qoomaydá' kuungá' tar qoomaamesa', kungu kuungár qoomeemees, nee slamtí kungu har waarahhaas. 25Umuúqo heewo oo gár koóm ka dook, nee kudá' gár koomaaká, tam tidá' niina i kon ka hayoh.” 26Iri oó', “Waawuti'iimár Mungú slaqsaywós a adór heé aa dahaasin. 27Dahaasingwdaádá' niri ti'iít, iri uraaráy umuúqo deeloóro ar adór inós i xuiiká, asma inós xweeraawo in guu', tlaatla/ango in gadiyeeduuwós i tláy. 28Asma balaangw ina baraá hhapér wa kilós /aluús, haywi niri ti'ít, aluuwo hhaansli, aluuwo tari balaangw. 29Balaangw iwa haamaár, tsataay guri óh, asma bu'uungw aa xáy.” 30Iri oó', “Waawuti'iimár Mungú gár kar slaqsan a milá? Laqaá slaqsoó kar qoomeesaan a umós? 31Waawuti'iimarí a adór ilmoó xa'anooko ta bay haradaáli. A ilmoó niiná ló'wa ale baraá dahaasiingw sleémeerowo. 32Ala burkwa dahaás in uráy, iri kiintuú úr tleehhiit oo xaa'aá gauuwós sleémeero gi baá/. Haleemaá uren gay tleehh, tam tsir/o maray'ínf giri tlehhít baraá mahhatírós i alé.” 33Axweesantós gana alki/iít dir'ín i alé ar slaqsa'aá yaariir awa adoorí, qoomár har inooín axaasaro taa aleesláy. 34Umú gár aa dir'ín i axweesi, gana axweés ar slaqsi'i, ala dír eeharuuseerose sleémeero gana gwa/atís qoomár tawa kilooín. 35Baalaadár kilae tsiindo niwa xayé', eeharuuseerós gari báy, “A gayuuqá' i waarahhaán.” 36Mukduú hatlá' kuri geexáy, tay al tláy ar miringamoodá' inós i dirii'i, nee miringér hatlá' tay koné'. 37Fur'ár ur gina baraá tlawtí eér, ma'aay fur'a giri leexwanduúr, nay tsifaqamiitiyé' baraá miringamoó i alé, nee miringamo iri lak haáts ma'aywo. 38Yesu inós i guu' baraá miringamoó wa ale amór alu, sagós gwa gawaá geeohomaár i qaás. Kuna tleés kuri báy, “Intsaahhatusúmo, a gaarookáhe diroge atén tawa qwaaraan?” 39Ina tláy, fur'a gari i gahhaát, tlawi gari báy, “Xasliít, amohhooúw.” Hamtidár kilae fur'a iri xaslít, tlawi iri ló'wa amohhoouúr. 40Giri i ilawaáts, “Mas adoosír da'ayumitá'? Haratlintaaorhúng i káhha?” 41Daér ur giri eér, tari kilooín axweés, tari oó', “Heewí a heé adoomá? Asma fur'a nee tlawi tidá' ngaa báy ngi tlehhiitiyá'.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\