MARKO 8

1Qoomaadae boo/oó úr ina malé burumburiít. Muruú /ayma iwa faák, Yesu eeharuuseerós gari ateét gari báy, 2“Aga gurhaamuút asma boo/aywí wa ale, asma deeloorí tamaawo án nee inooín a dinkwár i diriaán, ala daxta muruú /ayma aa faák. 3Án bira geemáw tawa watli ar qwari, /ara/eeri gi loohír i eér, asma bahh'alé amór ta dahhi ka saaw.” 4Eeharuuseerós guri beér, “Mikaátér bu'uut mukwí /aymisiro heé ga sláw a heemá baraá darmuuwihe?” 5Gari yaahaás, “Mikaáte ka koonda' a magá'?” Tari oó', “A faanqw.” 6Giri báy, “Boo/aay iwiitisaak.” Mikaáteedá' faanqw gari óh. Mungú guri sluufiís, mikaáte gari parhhamiís, gay eeharuuseerós i hanmiís kawa múk i qasmiisi. 7Sleeme siyoó ninákw ku kón oo niiná. Iri malé sluufiís siyoó wa ale, giri báy, “Dír múk i qasmiisaak sleeme.” 8Tari /ayín tari aáx. Alaá /aymaaro tawa hhe'eés, parhheemaá naa meetiye' kiri sleés, katatoó faanqw iri haáts. 9Múk aa /ayin a afi qoomár kume tsiyáhh. Giri deelór i oó'. 10Inós nee eeharuuseerós tari gawaá miringamoó i tsa/án, tari tláy ay yaamaá ta babay Dalmanuta. 11Múk Farisayo niri hardáh, nee inós kuwa yaahamiisi asma layár gawaá dooraá daahh kawa dirós i slai, as kuwa tlaampa'amiisi. 12Iri /iíf gurhaamiro, iri oó', “A milá mukú de'emaaká' mis layár leelehhiit? Án a kah, layár ta laqan i káhh dír mukú de'emaakae.” 13Giri geexáy iri tsa/án malé alé gawaá miringamo, iri gayuuqá' i waaraáhh. 14Eeharuuse muruú /ayma gwa gunqaarés huwto, aqo har mukatmoó wák kilós kun kón gawaá miringamoowo. 15Giri gurbuú' giri báy, “Ga/aawaak, ti harmagahhe' nee gár mikaáte ir sluufasluf ar múk Farisayo nar múk Herode.” 16Tay kilooín axweés gídaabá, “Gár adoorí ngisa oó' asma mikaáte kawa koomanaaká.” 17Yesu tidá' ta axweesi gari tsaáhh, giri báy, “A milá muruusíng ta axwesa' daanduú mikaáte kawa koonda'aaká? Tam hamí a xua'aakáhe, sleeme aga tsahhi'iikáhe? Tundu sage wásle? 18A ilaá koondá', a xumisa'aakáhe? A iiaá koondá', a axamisa'aakáhe? Sleeme a inslalseera'aakáhe 19tidá' mikaáte kooán ngiwa parhhamiís nee ngiwa haniís dír múk kumér kooán? Katatoó taa hatsisé' parhheemaá naa meeti'i a magá'?” Kuri báy, “A mibá nee tsár.” 20“Nee mikaáteedá' faanqw naa múk kumér tsiyáhh i haniís, katatoó taa hatsisé' parhheemaá naa meeti'i a magá'?” Kuri báy, “A faanqw.” 21Giri báy, “Aga tsahhi'iikáhe tam hamí?” 22Tawa hardáh gixsár Betsaidaro, heé taampa kuna amoorós i huúw. Yesu kuri harhheehhe'eés nguwa kwatiiti. 23Yesu heeduú taampa guri dawa óh, gurira quútl baraá gixsaro, guri ila' i tsuúq, guri dabaawós i qaás, guri yaahaás, “A xumísa daxta?” 24Heeduú taampa iri qaytsiít, iri oó', “Muu u ga/áw mak alé, ala a adór xaai tawa hi'iimiti.” 25Yesu ilaá heedá' giri malé kwatiít, heé taampa iri qaytsita hhe'eés, ilaawós niri ganaaiyé' xumsooro, umuúqo gaaro iri geehhoouwa hhe'és. 26Guri báy, “Waátl amór do'ók, tam baraá gixsa mar oohaar.” 27Yesu nee eeharuuseerós tari tláy amór gixsadaá Kaisaria Filipi. Tawa hi'iiti loohiro eeharuuseerós gana yaahaás gídaabá, “Muu iwa axweesi mata kaáhi, án a heemá?” 28Kuri báy, “Ta kaahi kuúng a Yohanudá' Baatimaamiís. Bahh'alé ta kaahi a Eliya, bahh'alé ta kaahi a aarusmoó wák baraá aaruuseedár aange.” 29Inós inooín giri yaahaás gídaabá, “Kuungá' ma katá', án a heemá?” Petro iri ilawaáts guri báy, “Kuúng an Kristo.” 30Giri báy, “Tí ló' ma heé bawara'.” 31Giri iimu/ún intsaahhatimisuuwo gídaabá, “Garmoó Hee gár kuwa hariím a slahhe'emisuú yaariír gun sláy, nee kuwa siasii'i nee bariisee nee geeraharuusér uren ar saalíngw múk Yahudi, nee intsaahhatuusér hara'ayár Musa, kuri gaas, deelór tám bira waaráhh i waaslee/.” 32Inós axweesantí gana gwa/atís ooaro. Yesu kurir bihhí suruúk nee Petro, guri iigahhaát. 33Yesu iri amór eeharuuseerós i warqáy, Petro guri iigahhaát guri báy, “Tláw, aluueé' ki/eek, kuúng a Neetlaangw, asma inslawaywók oo Munguheeká, oo múk tawo.” 34Boo/ayduú muu guri ateét, nee eeharuuseerose, giri báy, “Umuúqo heewo bar aní eehartá wa slaa', gár kuwa hariím a sla'aarirós gan gunqarees, msalaábarós ngi gagaari, aní eehaari. 35Asma umuúqo heewo oo slafiingós gu ba/amisár wa slaá' kilós ale, gu qwaarees. Nee heé slafiingós qwaaresaro gwa ya/an as aníng, nee as Ya/abtór hho', kwí slafiingós ku amohhoó'. 36Asma hee yaamu sleémeero timngi slay, gár ngwa gaabuiya' a milá bar slafiingós oo amór Mungú aa qwaár? 37Laqaá hee gár i duuxi a umós, ar slafiingós ngur ki/isi? 38Asma umuúqo heewo oo murumiít as aníng, nee as axweesante'eé', baraá mukú de'emaakae oo fuquuse nee tlakuuseero, heé adoorí ku sii' nee Garmoó Hee, qoomár Garmoó Hee birna hardáh ar xirfuú Baabuúwós dinkwa nee malaykér hhohho'.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\