MATAYO 10

1Ya/abuuseedá' mibá nee tsár gari ateét, gari aleesleemuú i haniís oo neetlaame kawa gusiisin, nee tiqti sleémeero kawa hungu/uumisi, nee slaqwaatlakwér dimbadimbé. 2Nee umér ya/abuuseedár mibá nee tsár a tí. Oo geera a Simoni, kudá' ta babay Petro, nee Andrea hhiyaawós; Yakobó Sebedayo nee Yohana hhiyaawós; 3Filipo nee Bartolomayo; Tomaso nee Matayo, kuduú ohomusmoó koódi; Yakobó Alfayo nee Tadayo; 4Simonudá' yaamuuwós aleeslaáqwg, nee Yuda Iskariote. Kwí an kudá' Yesu gu sakií/. 5Eeharuuseerí mibá nee tsár Yesu gari ya/aáw, gari hara'ayár i haniís, iri oó', “Yaamaá múk xoordaá hatlá' mi i daqawara', tam ma dahaara' baraá umuúqo gixsár múk Samariawo. 6Ala múk Israeli na i daqawak, kudá' aa qwaar adór bee/ángw wa ale. 7Baraá aaiihunge alki/iité', tawa kata', ‘Waawuti'iimár doori naa naká/.’ 8Tiqtuuse hungu/utimisaak, múk aa qaatl waasle/atimisaak, múk tiqtír tsatimit hhoohhooeemisaak. Neetlaame gusisimaak. Aga tawó sleeré', hanmiisaak tawo alé. 9Baraá tlin'iihunge sahaábu ma huuwaara', laqaá peésár /awak, laqaá sentír da/aten. 10Tam tlakoó aai mu huuwaara', tam inqwaruú tsár, tam ya/ata', laqaá tam hhara. Asma heé gadiyuús i harín muruú /ayma nguwa slay. 11“Umuúqo gixsaro laqaá yaamuuwo awa ta i data'aa, heé inkihhimuú koóm leelehhiitaak, ta dír do'ós wa hotá' ay dír ti qutla'. 12Kuungá' bara daté' baraá do', oé', ‘Wayda dirhúng.’ 13Nee múk do'dá' bir wayduú wa harín, wayduuhúng i dir'ín wa hooti. Ala mukdá' bir wayduú wa harinaká, wayduuhúng i amorhúng i ki/i. 14Nee hee barnaxes nu dahi'iimisiiká, laqaá axweesanayhúng gu axamiisiiká, bar ti'imitá' baraá do'dae, laqaá baraá gixsadae, teerír baraá ya'aahúng alí kuukuuaak. 15Án a kah, deelór alhhe'eesoó yaamuuwo gixsár Sodoma nee Gomora a tsiní sakwasleemar'ín ngiwa ilí oohiya', ta gixsadae.” 16“Qaytsité', án kuungá' nu ya/aáw adór bee/aangw baraá tla/ángw tawer, ala sagalooa koomaak adór dayshe, slám kuungá' masók a múk tsatsaa'arén adór hhooka. 17Ti harmagahhe' nee muu, asma kuungá' tundu huuw baraá maraá kwasleema, nee dír maray'ín kudá' awa saaliingw, tunduri muux. 18Kuungá' tundu huuw dír geerá ga/awuuse nee dír waawitá as aníng, asma lamabu'uungw kuwa dir'ín i oa', nee dír múk xoordaá hatlá'. 19Ala qoomár barnaxes kuungá' tundu huwahuuw, ma daawimitaara' gár ta oa', asma qoomaadae gár ta oa' kingi haniis. 20Asma heé axweés a kuungaeeká, ala a Qeeruú Baabuúhúng oo axweés baraahúng wa ale. 21“Hhiya' hhiyaawós gu sakii/ as kuwa gaasi, nee baabá na/aywós gu sakii/, nee na/'ii xwaylitér'ín ngi i tlayá', ngay tsu/iyá'. 22Kuungá' muu sleémeero nu aahh as aníng. Ala heedaádá' aa qiitl ay alhhe'eesaay, an kudá' ba/ám. 23Kuungá' bartunda guús baraá gixsarí wa ale, ta gobá' baraá gixsár hatlá'. Asma án a kah, gixsadaá múk Israeli i fak'aaká tam ay dír Garmoó Hee nay ki/i. 24“Eeharusmo intsaahhatusmoowós gur ba/iiká, laqaá tam lawaalmo aakoowós gur ba/iiká. 25Ala i ya/aán eeharusmo tawa adór intsaahhatusmoowós, tam lawaalmo tawa adór aakoowós sleeme. Bar heé do' loó' kuna ateetín ar Beelsebuli, xáy tí a ak ba/átoóke dír kudaádá' awa dír do'ós i diriia'a.” 26“Inooín mi da'ayumitaara'. Asma umuúqo gaaro ar taa tuntuúk, ka waatlees, nee umuúqo gaaro ar taa luú/, ka geehhooees. 27Tidá' án naa dirhúng i axweés baraá giwtír wa ale, kuungá' na ooaak dír gwa/aát wa aleeró. Nee tidá' taa axamisa' ar saasahhaangw, kuungá' alki/itaak gawaá daanduú maráy wa ale. 28Mi da'ayumitaara' kudá' awa slaqwa ngi gaasá', ala qeeru gaasaro ngu aleeslay'aaká. Ala Mungú na da'ayumiitaak, kuduú aleesleemu gu koóm oo slaqwa ngiwa qwaareesi nee qeeru sleeme, baraá asltá baloó gwaa'aaká. 29Ahaá, qawoó tsár kwa weerísiíke ar sentimoó wák. Ala tam ar wák i yaamí hu'uká didá' Baabuúhúng ngiwa xuiiká. 30Nee kuungá', tam se'éngw gawaá sagerhúng sleémeero kwaa faár. 31Gawaá adoorihe, ma da'ayumitaara', kuungá' a ak tsiní ta qawoó yaarire.” 32“Heé aníng iga lamabu'un dír geerá múk wa ale, aníng inós u ya/aám dír geerá Baabuúeé' kuduú gawaá dooriiwo. 33Ala umuúqo heewo oo án iga sa tlaank dír geerá múk wa ale, aníng inós u sií' dír geerá Baabuúeé' kuduú gawaá dooriiwo.” 34“Kuungá' ma kaahaara' gídaabá án nina hardáh as wayda nguwa huuw baraaká' yaamuuwo. Aasla'áy, ala án gár naa huúw a slaqwara. 35Asma án nina hardáh as tlaahhi ngiwa qaas dír hee nee baabuúwós, nee dasi nee aayoorós, nee aayo nee harér garmaawós. 36Wakuusér hee a mukduú baraá do'ós i dirií'. 37“Heé baabuúwós nee aayo gi slaá' ta aninge, i aníng wa harinaká. Slám heé garmaawós gu slaa' laqaá dasiirós, ta aninge, i aníng wa harinaká. 38Hee barnaxes msalaábarós ga gagaariiká nee naa aluueé' wa eeharinká, inós i aníng wa harinaká. 39Umuúqo heewo oo slafiingós gu amohhe'eemiís, gu qwaarees, nee heé slafiingós gu qwaareés as umuueé', gun amohhe'eemiis.” 40“Heé kuungá' naa ilaoh, a án ina ilaóh, nee heé án iga ilaoh, a kudá' án iga ya/aaw guna ilaóh. 41Heé aarusmo gwa ilaoh as tawa aarusmo, bu'utú adór kuduú aarusmo gu sláy. Nee heé heé ganaá' gwa ilaoh as tawa heé ganaá', bu'utú adór kuduú heé ganaá' gu sláy. 42Án a kah, umuúqo heewo oo heé wák gwa wahaas, baraá kuká' ninakwe, tam ma'aá niiná awa tsá', as tawa eeharusmooeé', bu'utuwós i qwaariiká.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\