MATAYO 11

1Yesu eeharuuseerós tidá' mibá nee tsár hara'ayaaro ngiwa hhe'eés, iri tláy didae, iri intsaahhatimisuú áy, nee iidíguú Ya/abtór hho' guri alki/iít baraá gixsaduuín wa ale. 2Yohana iidíguú tlehhema'aá Kristo aa tleéhh nguwa axaás, baraá doó tseegamór wa ale, eeharuuseerós gari ya/aáw amór Yesu as kuwa yaahasi gídaabá, 3“Kuúng a kudá' hardáha, laqaá heé hatlá' un daamaán?” 4Yesu iri ilawaáts giri báy, “Tlawsé' tí taa aandé' nee taa axasé' Yohana ti beere', gídaabá, 5‘Taampu i xumisiyá', taqooraay i hi'iimiit, múk tiqtír tsatmit ku hheehhe'eemiis, múk iia wásl i axamiis, tu'u ki waasle/atimis nee liitlakuuse ka Ya/abtór hhó' i alki/iit. 6Heé amohhoó' a kudá' insarehhmoó koomaaká daanduueene.’ ” 7Eeharuusér Yohana iwa tleér, Yesu kángw Yohana guri alki/iít dír boo/ayduú múk i alé, iri oó', “Kuungá' tawa baraá darmuú keeré', maga qaytsuú eeré'? Gár taa qaytsuú eeré' a gitsoóro, tidá' fur'a i dingimis? 8Bar gitsoorooká, ala a milá? A heé taa inqwaruú hhohhoár tsiitísi? Múk inqwaruú hhohhó' gu tsitatiít ala baré dír i dirii'i a baraá maraá waawitá. 9Maga qaytsuú eeré', ala? Ana aarusmoó artá eerí'i? A ló', án a kah, slám a kudá' úr ta aarusmoowo. 10Kwí an kudá' tí kasa gooín, ‘Ga/aaweek, aníng ya/abusmooeé' u ya/aáw geeraawók wa ale, oo loohirók ga amohhe'eés geeraawoge.’ ” 11“Án a kah, baraá múk /ameena naa laqwali, heé úr oo Yohanudá' Baatimaamiís gu baá/ i kaahh. Ala kudá' niiná baraá waawuti'iimár dooriiwo kun úr ta inose. 12Iimír de'emá Yohanudá' Baatimaamiís ay hamí waawuti'iimár doori kan i qwatliit ar /uuru, nee múk /uuruú koóm ga hayohín ar /uuru. 13Asma aaruuse sleémeero gana aaririín, nee hara'ayár Musawo, ay qoomár Yohana niwa ti'iít. 14Ala kuungá' bar sla'á' haratlintaaooro, inós an Eliyadá' hardáh. 15Heé iia gi koóm, ngi axaasi. 16“Mukuú de'emaaká' gár ngur qoomees a milá? Gár ngur qoomees a na/'aá naa iwiitiye' dír muu kuwa yaariír, i didá' wa na/'aá hatlá' ateetiná', 17ta kaahi, ‘Filimbi ngiwa ufaahhaán, aga neti'iiká, tawa tsuunqumisaán, aga /a/i'iiká.’ 18“Asma Yohana niwa hardáh, i /ayinaká, slám i wahanká, tari oó', ‘Kwí i neetlaamér kón.’ 19Garmoó Hee nina hardáh i /ayín nee i wahán, tari oó', ‘Kwí a hheehhusmo, xuufiitusmo, mulqumoó ohomuusér koódi nee múk tlakuuse.’ Ala sagalooár Mungú adór tar ló' kingina laqán nee tlehhemi'iiwós.” 20Yesu muruú xuawaslén oo yaariír guna tlehhiít baraá gixsaduukae, ala múk baraá gixsaduuká' aa hhu'u'unká. Gawaá adoorihe Yesu gixsaduuká' giri naanaáq iri oó', 21“Kiíng gixsár Korasini, nee kiíng gixsár Betsaida, a tsaxwa sakwasleemarhúng kawa wa /akuta'. Asma muruudá' xuawaslén aa tleehharumiit dirhunge geera bar ina tleehharuút baraá Tiro nee Sidonír wa ale, geera taa qaroó hhu'u'ún, nee gunyadu kay tsiit tay iwiit gawaá da/ara as hhu'u'ungw'ín kuwa laqan. 22Án kuungá' nun baw, bál deelór sakwasleemaro Tiro nee Sidoni a tsiní sakwasleemar'ín kawa ilí oohi, ta kuungane. 23Nee kiíng gixsár Kapernaumu, xáy, ti tsa/aási ay gawaá doori? Aasla'áy, tin /aytiis ay baraá múk aa qaatlh. Asma muruú xuawaslén aa tleehharuut diroge, geera dír iwa tleehharuút bar baraá Sodoma, geera Sodoma i deer ay laarí. 24Án kuungá' nun baw, bál deelór sakwasleemaro yaamaá Sodoma a tsiní sakwasleemar'ín ngiwa ilí oohiya', ta kiinge.” 25Qoomaadae Yesu iri axweés iri oó', “Aníng kuúng u sluufiís, Baabá, Aakoó doori nee yaamu, asma muruuwí ugwa laqaandiiká dír múk dahareemá koóm nee fuquraangw, ala una laqaán dír na/'aá ninakw. 26Eeít, Baabá, asma an adoodá' kuúng kara slá'.” 27Iri oó', “Umuú gaaro kinga dabaaeén i qaás nee Baabuúeé'. Ala heé Garma gu xuú' i kaahh, aqo har Baabá kilós. Slám heé Baabá gu xuú' i kaahh, aqo har Garma kilós nee kudá' Garma xu'utisaro aa slaá'. 28“Qwalaasé' amor'eé' kuungá' sleémeero awa daawimiitá' nee awa huuwa aa al iilouúr, án kuungá' nu hungu/uús. 29Ingitir'eé' gawaá sum'ihúng i qaasaak, dir'eé' wa intsatsahhaak. Asma aníng ti tsatsa'aár, nee muunuúeé' ku gurhhoó'. Daqaní kuungá' amohhooa a sleerá' baraá munerhunge. 30Asma ingitir'eé' i natsatsá' nee huuwar'eé' ka inslaahh.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\