MATAYO 15

1Qoomaadae múk Farisayo nee intsaahhatuusér hara'ayár Musa Yesu kuri i daqáy, ta amór Yerusalémúr daahh, kuri báy, 2“Ahaá baré eeharuuseerók i unaá múk urén giqeér. Asma daba' ki hamtliitiiká qoomár barta /ayín.” 3Yesu iri ilawaáts giri báy, “Ahaá, baré kuungá' a hara'ayár Mungú giqeerá' as unuuhúng. 4Asma Mungú ina oó', ‘Baabuúwók nee aayoorók ilaiwawa/eek.’ Nee, ‘Heé baabuúwós gu /ooslisliím, laqaá aayo, gár kuwa hariím a gwa'ara.’ 5Ala kuungá' a kata', ‘Hee baabuúwós laqaá aayo birnga báy, gadaádá' geeraawo aníng iwa hariím kuungá' i haniisaro, aníng aga Mungú i haniís, 6heewí daqani baabuúwós nee aayoorós gár ngis ilaiwawa/i i káhh.’ Gawaá adoorihe kuungá' axweesantá Mungú ana warqesé' as unuuhúng. 7Kuungá' a hhaahhafuuse. Adoodá' aarusmo Isaya aa aarín as kuungá' i qoón, tidá' iwa kaahi, 8‘Mukwí aníng in ilaiwawaa/ ar afér tawo, ala muner'ín ka saaw dir'eene. 9Inooín aníng in tawó xirfayeemisiyá', ala gár ta intsaahhatimisi a hara'aydaá muu hariímár axweesantá Mungú wa ale.’ ” 10Yesu boo/aay guri ateét guri báy, “Iia qaasaak nee tsaahhaak. 11Gár hee i /ayi gu slasla/areská, ala tidá' afkwá heé wa ti'imiit, an tidá' gu slasla/arees.” 12Eeharuuseerós guri i daqeér guri beér, “Kuúng aga tsáhhi, múk Farisayo /aymuudá' nguwa axaás adór tara buúhh?” 13Iri ilawaáts iri oó', “Umuúqo dahaasíngw baabuúeé' oo gawaá doori aa dahaasiiká ku tuu/. 14Mawaagáy. Muksíng a taampu oo tampaá hatlá' geeraharahaár. Taampa bar taampár hatlá' ngi geeraharahát, tsaraawo ta al /e/etín baraá bohoongw.” 15Petro iri oó', “Gídaabár slaqsaysíng ooang.” 16Yesu iri oó', “Kuungá' sleeme fuquraangw i káhhi tam hamí? 17Aga tsahhi'iikáhe gídaabá, gár hee i /ayi ar afa, in waaráhh ar baraá gura', kari kwaahh baraá bohóngw i alé. 18Ala muruú afkwá heé wa ti'imiít, amór i dahhi a baraá muuná, an muruudá' hee gu slasla/aareés. 19Asma baraá muunuú heewo gár ti'imiit a inslawoó tlákw, tsu/uta, fuqi, tsaatu'uuma, fiiso, lamabu'úngw lama, nee /ooslisliingw. 20Muruuwí an muruudá' hee gu slasla/areés. Ala hee daba' birnga hamaatliiká qoomár /aymaaro, i slasla/aruyká.” 21Yesu iri tláy didae ay amór yaamaá inslaawoó gixsár Tiro nee Sidoni. 22Nee /ameenirka ar tlahhoó Kananayo, ar yaamuudá' hoot, Yesu guri i daqeér, iri tsé' ar afór ur, guri beér, “Aáko, Garmoó Daudi, án gurtlawáng. Dasir'eé' neetlaame gaa ló'wa slahhe'eemís.” 23Ala Yesu gár ngaa báy i káhh. Eeharuuseerós guri i daqeér, guri firiiriín, guri beér, “Maweek, i tleer, asma ti daawitimís ar tsimaahhi.” 24Yesu iri ilawaáts, giri báy, “Aníng dír taa i ya/aáw a dír múk Israeli kilós, kudá' aa qwaar adór bee/ángw wa ale.” 25/Ameenidá' nay hardát, guri i tumbarara'át, guri beér, “Aáko, alee/isáng.” 26Yesu gari báy, “I hariindaaká muruú /aymár na/'ii kuwa seeaawér i kwahhi.” 27Inós iri ó', “Aáko, ala seeaawe tam muruú /aymár aakooín i paahhamiisi, baré guqo /ák sleeme.” 28Yesu gari báy, “Aáyo, haratlintaaoorók ka ló'wa ur. Tidaádá' ta sla' i tleehharut.” Nee qoomaadár kilae dasiirós iri hungú/. 29Yesu iri tláy didaádae, iri hardáh bihhaá tlawtá Galilaya. Iri tsa/án gawaá tlooma, iri gawaadí iwiít. 30Boo/oó muu oo yaariír guri i daqáy. Nee múk aa sol'omiit kunguri huúw amoorós i alé, nee taampu nee múk afewaslén, nee taqooraay, nee awa hatlá' awa yaariir. Kiri qaás dír ya'aá Yesu, giri hungu/uumiís. 31Tam boo/aydá' iri waa/oó/ múk afewaslén kuwa ár, iwa axweesi, nee múk aa sol'omiit aa hhoáy, múk taqooraay iwa hi'iimiiti, nee taampu iwa xumiisiya'. Boo/aydá' Mungú múk Israeli kuri xirfayeemiís. 32Yesu eeharuuseerós gari ateét, gari báy, “Aníng guruueé' i tlatláy boo/aywihe, asma deeloorí tamaawo án nee inooín a dinkwár i dir'aitaán, ala muruú /ayma ku konká. Aníng a sla'aaká ngiwa geemaw tawa watli ar qwari, as matawa /ara/eerimiít loohír i alé.” 33Eeharuuseerós guri beér, “Mikaátér yaariir dír kawa slawaan a diimá baraá xanxaywihe ar boo/oó yaariír kwí kur aaxiisi.” 34Yesu giri báy, “Mikaátér ta koonda' a magá'?” Tari oó', “A faanqw, nee siyoó niiná kilós.” 35Hara'aya gari haniís boo/aydá' iwa iwiiti. 36Mikaáteedá' faanqw gari óh, nee siyoódae, iri sluufiís, giri parhhamiís, giri eeharuuseerós i haniís. Nee eeharuuse giri qasmís dír boo/aydí alé. 37Sleémeero tari /ayín, tari aáx. Parhheemaá naa meetiye' kiri sleemiís, katatoó faanqw iri haáts. 38Nee múk aa /ayin a hhawaate kume tsiyáhh, ala /ameena nee na/'ii kaa harafaariiká. 39Boo/aydá' guri deelór i oó'. Inós iri tsa/án gawaá miringamo, iri tláy amór yaamaá Magadani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\