MATAYO 17

1Alaá deelór lahhoó' iwa waaráhh, Yesu Petro nee Yakobo nee Yohana hhiyaawós girira tláy ay gawaá tloomár tleer kilooín ale. 2Slaqsaywós iri geeraaín wa warqáy. Gitsee/awós niri gwa/aatiyé' adór looár wa ale. Inqwaruuwós iri ló'wa /awakúy iri miriirií/. 3Inooín kiri harati'iít nee Musa nee Eliya. Yesu nee Musa nee Eliya tari axweés. 4Petro Yesu gway báy, “Atén tawa diirí wa hootaan ka hhoóeéke? Isleeraá tám ngi diirí tleéhh. Kookoo a kók, nee kookoo oo Musa, kuquú Eliya.” 5Qoomár tawa axweesi, hunkír /awaak gina mahhtír i tléhh. Afoo nina baraá hunkidá' wa ilawáts i kat, “Kwí a Garmaaeé', sla'aarusmooeé' oo aníng iga qwal/atis. Inós iiár i qaasaak.” 6Eeharuuseedá' ngiwa axás, tari ló'wa da'ayuút, tari yaamí slar/amiít. 7Yesu nay hardáh giri kwatmiít, iri oó', “Tlawaaré', ma da'ayumitaara'.” 8Tawa qaytsiít, heé ta ara'ari naxés i kaahh, aqo har Yesu kilós. 9Niwa gawaá tloomár wa awditiya', Yesu eeharuuseerós gari báy, “Iidíguú kaangwí taa aandé' mu baloó heé bawaara' ay dír Garmoó Hee i waaslee/i baraá múk aa qaátl wa ale.” 10Eeharuuseerós guri yaahás iri ó', “Ahaá, intsaahhatuusér hara'ayár Musa mis kat gídaabá, Eliya gár kuwa hariím aqo nin geerí hardah.” 11Yesu iri oó', “Ar ló', Eliya nin geerí hardah. Nee inós sleémeero gari amohhe'ees. 12Ala án kuungá' nu baw, Eliya naa qaroó hardáh, ala muu inós gwaa tsaahhiiká. Ala inooín tidá' taa slaá' tleehhamooro, kana tleéhh dirós i aleeró. Garmoó Hee sleeme kun adoodár wa slahhe'eemiis nee inooín.” 13Qoomaadae eeharuuse gari tsáhh gídaabá iidíguú aa dir'ín i káh a iidíguú Yohanudá' Baatimaamiís. 14Tindiwa hardáh dír boo/aay, heeko wák Yesu guri i daqáy, guri i tumbarara'aát, 15iri oó', “Aáko, na/ay'eé' gurtlawang, asma inós i /araraarán, nee ku ló'wa slahhe'eemaamiis. Umuúqo daqto i huuhuaaín baraá asla nee baraá ma'aay. 16Una huúw dír eeharuuseerók, ala inooín hungu/uusaro kwa aleeslayká.” 17Yesu iri oó', “Kuungaásingá' qartá haratlintaao wasl, tidá' aa qwat. Án nee kuungá' ta alhotaatimaan ay xaylá? Án kuungá' nu alqiqtlaatliim ay xaylá? Na/aay amor'eé' huuware'.” 18Yesu neetlaame gari iigahhaát, neetlaameedá' na/aay guri geexeér. Na/aydá' iri hunguú/ qoomaadár kilae. 19Eeharuuse Yesu guri i daqeér qoomár inós tawa kilós, guri beér, “Ahaá, atén neetlaameedá' masa harslaaqataán hingeesaro?” 20Yesu iri oó', “Asma haratlintaaorhúng ka /aár. Án a kah, haratlintaaór har qoomár ilmoó haradaáli bar koondá', a aleesleerá' tloomarí kawa beera', ‘Quútl diirihe, tláw amorqá',’ alók geera tidá' taa oé' i tleehharút. Tam /aymuú ta harslaaqata' tleehhamooro i kaahh. [ 21Ala neetlaamér adoorí gár hingeesaro ga aleeslaw i káhh, aqo har firo nee gwaawito.]” 22Qoomár tawa harweeririn amór Galiláyár wa ale, Yesu eeharuuseerós gari báy, “Garmoó Hee daxta ku qaas baraá dabaá muu, 23nee kuri gaas, ala bál tame kuri waaslee/atis.” Eeharuuse adoorí ngiwa axás iri ló'wa gurhaamút. 24Tawa Kapernaúmí hardáh, mukdá' ohomér ohiím ar Doó Mungú Petro kuri i daqáy kuri báy, “Intsaahhatusmoowók ohomér Doó Mungú ga hanmaamisiikáhe?” 25Petro iri oó', “Ga hanmaamiis.” Petro iwa baraá dó' i dáh, qoomár iwa gaa ooiiká, Yesu iri geerí yaahaás, iri oó', “A idoomá Simóni, waawituú baraaká' yaamu koódi ngiwa ohin, laqaá ohome, dír ngiwa ohin a dír muu gaalá? A dír na/'ii'íne, laqaá a dír dahaaye?” 26Petro iri oó', “A dír dahaaye.” Yesu iri oó', “Ala bar adoosíng, na/'ii ki amohhoó'. 27Ala atén ohomuuseerí a sla'aanaaká kawa buhhtisaan. Gawaá adoorihe kuúng tláw, baratsufi kwahheek baraá tlawi, siyoódá' ni geerí hardáh ooheek. Nee afkós bura gwét, shilingmo uqo aán. Daqaní ku húp, ku hanís ohomér wa ale as daanduueé' nee kók.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\