MATAYO 18

1Qoomaadae eeharuuse Yesu guna i daqeér guri beér, “Heé úr baraá waawuti'iimár dooriiwo a heemá?” 2Yesu na/oó wák guri ateét, guri tla/angw'ín i huúw, 3iri oó', “Án a kah, kuungá' barnaxes a warqeera'aaká nee tawa adór na/'ii tleehhita', a baloó data'aaká baraá waawuti'iimár dooriiwo. 4Heé úr baraá waawuti'iimár dooriiwo an kudá' taa kilós niinawees adór na/aywí wa ale. 5Hee bar na/oó wák oo adór kwí gwa ilaóh ar umuueé', a aníng iga ilaóh.” 6“Ala heé na/oó wák gwa paslis baraá loohír ganaa'a baraá na/'iiká' ninakwe, kuká' án iga haratlinti'ii'i, gár kuwa hariím tlaa/ár ur ar xoosliingw kawa gawaá istós i tseegi, kway /aytiis baraá iltá tlawi. 7Múk baraaká' yaamu, a tsaxwa sakwasleemar'ín kawa wa /akuuti, asma muruú yaariír i deer oo múk paslimís baraá loohír ganaa'a. Muruú paslimís inqo tawó deer, ala heedaádá' ngu huwaahuúw, a tsaxwa sakwasleemarós kawa wa /akuuti. 8“Dakók bar kuúng u paslimis baraá loohír ganaa'a, laqaá yaaeerók, tsateek, kwahheek amór saáw i ale. A tsiní slafiingw kuwa sleer dakók tawa wak, laqaá yaae, ta tawa dabaá koonda, laqaá ya'a', tuwa kwahhi baraá asltá baloó gwaa'aaká. 9Nee iltók bar kuúng u paslimís baraá loohír ganaa'a, tu/eek, kwahheek amór saáw i alé. A tsiní slafiingw kuwa sleer tawa heé ila wák, ta tuwa kwahhi baraá asltí alé tawa ilaawók koon tsaraawo.” 10“Ti harmagahhe', tam oo wák mu waaqa'ara' baraá kuká' ninakwe. Asma án a kah, malayker'ín umuú deelooro gawaá dooriiwo i dír geerá Baabuúeé' dirí', kuduú gawaá doori. [ 11Asma Garmoó Hee nina hardáh as tidá' aa qwat ngiwa ba/amisi.] 12“Xáy, hee barnaxes bee/ángw tsiiru gu kón, nee bee/ír wák iri qwát, bee/angwdá' mibeeri gwaleél nee gwaleél gu geexaykáhe, iri tláy gawaá tlooma as bee/idá' aa qwat ngiwa leelehhituú ay? 13Ala arto binga hhe'eés, án a kah, bee/idá' ga saqwalaalaa/ ta bee/angwdá' mibeeri gwaleél nee gwaleél, kudá' aa qwaariiká. 14Sleeme tam Baabuúhúng kudá' gawaá doorí dirií', ga slaiiká tam heé wák iwa qwaari baraá kuká' ninakwe.” 15“Hhiyaawók kuúng bura sadakuús, tláw gurbueek, kuúng nee inós kiloohúng. Kuúng bura iiár i qaás, hhiyaawók ugwa sleér. 16Ala bar kuúng ugwa iiár i qaasiiká, tláw nee heé wák ti malé koonde', laqaá múk tsár, as umuúqo axweesanto ka tsati ar afér lamabu'uusér tsár laqaá tám. 17Nee inooín barnaxes gaa malé iiár i qaasiiká, haratlintaauuse xu'utiseek. Nee haratlintaauuse barnaxes gaa malé iiár i qaasiiká, heé adoosíng diroge masók a adór heé xoordaá hatlá' nee heé ohomér ohaahiím.” 18“Án a kah, umuúqo gaaro ar taa tsegé' baraaká' yaamuuwo, gawaá dooriiwo kaa tseék sleeme. Nee umuúqo gaaro ar taa gwedé' baraaká' yaamuuwo, gawaá dooriiwo sleeme kaa gweér. 19“Slám án a kah gídaabá, múk tsár baraaká' yaamuuwo bar taa al'axweés baraá umuúqo gár ta firina', ka haniis nee Baabuúeé' kuduú gawaá doori. 20Dír múk tsár laqaá tám i dirii'i, barnaxes taa burumburiít as aning, án a didár tla/angw'ín i dirií'.” 21Aluudae Petro iri amoorós i daqáy guri báy, “Aáko, hhiyaaeé' án bir sadakumiis, ngu gurtlaw a sagaáwa magá'? Tam ay sagaáwa faánqwe?” 22Yesu iri oó', “Án a ooaaká, tam ay sagaáwa faanqw, ala a tam faanqw sagaáwa mibeeri faanqw. 23Adoorihe waawuti'iimár doori aa slaqamís nee waawutmooko wák oo faarór muruuwós gaa slaa' dír lawaaleerós i ale. 24Faaro ngiwa iimu/ún, kuna heekó i huúw oo ta shilingír kumér kúm i iinuusi. 25Heewí gár daqaarmoowós ngur bui iwa kahh, daqaarmo iri oó', ‘Inós weerisaak, nee hareerós nee na/'iiwo nee umuúqo gár i kona, as iinaadá' kawa bui.’ 26Lawaalmoodá' iri tumbarara'aát geerá daqaarmoodí alé, guri harhheehhe'eemiís i kaahi, ‘Aáko, qiítl gár niinawe, án muruuwók sleémeero ngu buú'.’ 27Heeduú daqaarmo guruuwós iri tláy, lawaalmoodá' guri gweér, guri gurtláy iinaadae. 28“Lawaalmoodá' iwa tláy, lawaalmooko nee inós al gadiyumamiisá' guna ár, oo iinaarós koóm ar shilíngi tsiiruú wák. Guri óh, guri tsaweér, guri báy, ‘Iinar'eé' ay dír ngi bu' laarí.’ 29Iinusmoowós kudá' iri tumbarara'aát geeraawós i alé, guri harhheehhe'eemiís iri oó', ‘Gám qiítl gár niinawe, án iinaarók sleémeero ngi buú'.’ 30Ala inós kangwdá' gwa ya/aniká, guri tseegár áy, ay dír iinaadá' ngi bui. 31Lawaaleedár hatlá' kaangwí nguwa aán, tari ló'wa gurhaamuút, kaangwí sleémeero kway ooár áy dír daqaarmooín kudá'. 32Daqaarmo lawaalmoodá' aáng aa gurtláy, guri ateét guri báy, ‘Kuúng a lawaalmoó tlaákw. Iinar'eé' sleémeero ta koon ana gurtláw án kuúng iwa harhheehhe'és. 33Kuunge daxta i hariindaakáhe ar iinusmoowók kuwa gurtleer, adoodá' án kuúng ura gurtláw?’ 34Daqaarmoowós kudá' iri buúhh, guri huúw dír múk gu slahhe'eemiís ay dír iinaadá' sleémeero ngi faaki bu'utuuwo.” 35Yesu iri oó', “Adoorí an adór Baabuúeé' oo gawaá doori kuungá' nu laqi, barnaxes umuúqo heewo hhiyaawós gu gurtlatlayká ar muunuú ló'.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\