MATAYO 19

1Yesu axweesanaywí axweesanto nguwa hhe'eés, iri tláy yaamaá Galilayár wa ale iri hardáh ay Yudea, amór gayuú Yordani. 2Yesu kuri eehaár nee boo/oó yaariír oo muu, nee inós guri amoodá' wa hungu/uumiís. 3Yesu kuri i daqáy nee múk Farisayo as kuwa iiari, kuri báy, “Xáy, hee hareerós ngiwa geexay as umuúqo gaaro a hariímáro?” 4Yesu iri oó', “Ahaá, aga soomusi'iikáhe adór kara gooín gídaabá, ‘Tleehharusmoó muu iimír iimu/uungo hhawaata nee /ameeni gina tleéhh,’ 5iri oó', ‘Gawaá adoorihe hee baabuúwós nee aayoorós gin geexáy nee tay hoot nee hareerós, nee kuká' tsár tari slaqwtá wák tleehhiit.’ 6Gawaá adoorihe inooín a tsareeká, ala a wak. Múk Mungú aa haragaás, hee munguwa paraátl.” 7Tari oó', “Ala Musa adór hara'ayaarí ngira haniís a idoomá, ar hee talaáka ngiwa haniisi dír hareerós, nee hareedá' gari guus?” 8Yesu iri oó', “Musa ya/aámár /ameena kawa gusisiinda' ngina haniís as gawdeemaá munerhúng, ala aáng iimu/uungo a adoosingeeká. 9Án a kah, umuúqo heewo oo hareerós gaa guus, ala as fuqtooká, harér hatlá' gari duux, kwí aa fuquús. Nee heé hareedá' taa guús gaa duux, inós aa fuquús sleeme.” 10Eeharuuse iri ó', “Kángw hee nee hareerós bar qo adoosíng, a tsiní duuxo bar kaa máy.” 11Yesu giri báy, “Múk axweesantí ilaooharo ga aleesláw, a sleémeeroowooká, aqo har kudá' taa aleesleemuú i haniís. 12Asma muu i deer oo duuxo ga aleeslawaaká, asma kuna adoodár tleéhh iimír kuwa laqwaali. Múk hatlá' i deer oo duuxo ga aleeslawaaká asma kuna adoodár tleéhh ar dabér muu. Kookoo sleeme duuxo ga máy asma waawuti'iimár doori. Múk intsaahhastí ilaooharo ga aleesláw ngi ilaoohi.” 13Hamtidár kilae na/'aá ninakw kingiri huúw amoorós i alé as dabaawós ngiwa gawaaín i qaasi nee ngiwa aleefirin. Eeharuuse mukdá' na/'ii ngaa huuw guri iigahhát. 14Ala Yesu iri oó', “Na/'aá ninakw mawaagáy, ni amor'eé' hardihiye', mi ila/aamara'. Asma awa adór kuká', waawuti'iimár Mungú a tooín.” 15Dabaawós giri gawaaín i qaás, iri quútl didae. 16Heeko wák ina hardáh amor Yesu, iri oó', “Intsaahhatusúmo, gár hhoo' ar ni tleehh a milá ar slafíngw alhhe'eesay wásl nguwa slaw?” 17Yesu iri oó', “Asma milá mas iidíguú hhooeemaá yaahamís dir'eé'. Oo hhoó' a wak. Kuúng bar dahmaá slá' baraá slafiingw, hara'aya na ooheek.” 18Heedaádá' iri oó', “Hara'aya a gaalá?” Yesu iri oó', “A tí, ‘Hee mu gaasaar, Ma fuquusaar, Gár hee ma fiisaar, /Aysani ma tsataar, 19Baabuúwók nee aayo ilaiwawa/eek, nee Inslaawmoowók slaeek adoodá' kuúng tir kilók sla'.’ ” 20Masoomoodá' iri oó', “Tisíng sleémeero aga qaro óh, ala gár iga wa /aaruur a male milá?” 21Yesu iri oó', “Kuúng barnaxes a heé ganaá' tlehhitár wa slá', tláw, muruudá' ta koon weeriseek, ku hanís dír liitlakuuse, daqaní kuúng daqaari'iimarók a gawaá doorí eér. Daqaní aníng ir eehát.” 22Masoomoodá' /aymuudá' nguwa axaás, iri quútl ar gurhaami, asma inós daqaari'iimár yaariir ga kón. 23Yesu eeharuuseerós gari báy, “Án a kah, ka gawit daqaarmo iwa dahi baraá waawuti'iimár dooriiwo. 24Slám nu malé baw, ka inslaahh angamía iwa dat baraá fooxár laqwa, ta daqaarmo iwa baraá waawuti'iimár Mungú i dahi.” 25Eeharuuse adoodá' ngiwa axás, iri waa/ó/ ló'wa ale, iri ó', “Barqo adoosíng ala heé ba/ám a heemá?” 26Yesu eeharuuse gari i qaytsiít gari báy, “Dír muko adoosíng i ya/aandaaká, ala dír Munguhe umuúqo gaaro i ya/aán.” 27Petro iri oó', “Qaytsiít, atén mura' sleémeero ugwa geexawaán, kuúng uri eeharaán, daqaní gár atén ta slawaan a milá?” 28Yesu giri báy, “Án a kah, kuungaásingá' aníng iga eehade', baraá yaamuudá' /aben, kudá' Garmoó Hee i iwiiti baraá kitangwduú xirfuuwós, kuungá' daqaní sleeme a iwitá' baraá kiteeriidá' mibá nee tsár, tlahhi'iidá' mibá nee tsár awa múk Israeli kiri sakwasleemutá'. 29Slám malé alé umuúqo heewo oo do'ós gwa geexay, laqaá qaymo, laqaá hhiya', laqaá hho'o, laqaá baabá, laqaá aayo, laqaá na/'ii, as aníng, muruuwí sleémeero gu ilaoh sagaáwa tsiiru, nee slafíngw alhhe'eesay wásl guri aal. 30Ala baraá kudá' geerá hara'a, awa yaariir i alí ki/iyá', nee kudá' alaá hará', ta geerí waaraahh.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\