MATAYO 2

1Yesu kuna laqwaál baraá gixsár Betilehemu ar baraá yaamaá Yudea qoomár waawutmo tawa Herode. Qoomaadae xu'utuuserka ar tsatse/ nina da/aáw wa hardát ay Yerusalemu. 2Tari oó', “Waawutmooduú múk Yahudi oo taa laqwaál i amá? Asma atén tsatsee/irós ana araán da/aáw wa ale. Nee atén nguna xirfayeemisuú awaán.” 3Herode adoorí ngiwa axaás iri kwisliít, tam múk Yerusalemu sleémeero iri kwisliít. 4Herode geeraharuusér uren sleémeero ar saalíngw múk Yahudi nee intsaahhatuusér hara'ayár Musa gari ateét gari yaahamiís gídaabá, “Kristo dír kuy laqwaali a diimá?” 5Inooín kuri báy, “Baraá gixsár Betilehemu ar baraá yaamaá Yudea, asma aarusmo adoorí gana alki/iít gídaabá, 6‘Kiíng gixsár Betilehemu ar baraá yaamaá Yuda, kiíng ti baloó niinaweeká baraá gixsadaá Yudawo, asma waawutmo i ti'iit baraawoge oo muk'eé' kú Israeli gu de'eém.’ ” 7Aluuwo Herode mukduú xu'utuusér tsatse/ gari dimbé ateét ar sufa, iidík guri dir'ín wa sláy oo tsatsee/idá' iimír kawa ár. 8Giri ya/aáw ay Betilehemu, giri báy, “Tlawsé', iidíguú na/aay ku yaahasa hhe'esá'. Nee bura aandé', iidíguusíng ngu hubá' amor'eé' alé, as aníng sleeme nguwa xirfayeemisuú aw.” 9Inooín axweesanoó waawutmo kuwa axaás, tari tláy, nee tsatsee/idá' taa da/í ár giri geerahát, iri sihhít didár do'duú na/aay i dirii'i. 10Tsatsee/idá' kawa ár, tari qwalaá/ kángw kilá' wa ale. 11Tari dáh baraá doó i alé, na/aydá' kuri ár nee Mariamu aayoorose. Kuri i tumbarara'aátb kuri xirfayeemiís. Nee inooín ilahhooar'ín kari gweér kari haniís dír na/aay. Muruú taa hanimiís a kwí Miisli nee garka xarángw tsuú' koom qoomár barka daá/, nee mooyangwko ta babay manemane. 12Inooín kiri gurbuú' nee Mungú ar baraá tlata ar gídaabá, “Ma dír Herodér ki/aara'.” Nee inooín tari kií/ ar loohír hatlá'. 13Xu'utuuseedár tsatse/ iwa qútl, malaykamoó Aako iri hardáh dír Yosefu ar baraá tlata, iri oó', “Na/aay ar guweek, nee aayo, ay baraá yaamaá Misri, hoót amoodá' wa aleeró ay dír án kuúng uy ateet. Asma Herode i na/oó leelehhiit as nguwa gaasi.” 14Qoomár xweeraawo Yosefu na/aay nee aayo girir tláy ay yaamaá Misri. 15Iri amoodá' wa hotaatín ay qoomár Herode iwa gwaá'. Adoorí ina tleehharút as /aymuudá' Aako aa oó' ar afkwá aarusmo, iwa boo/i gídaabá, “Garmaaeé' una ateét yaamaá Misrír i alé.” 16Herode ngiwa ár gídaabá kwa al/aáy nee xu'utuuseedár tsatse/, iri ló'wa buúhh, muu guri ya/aáw na/'aá daaqaay sleémeero kiwa tsu/i, awa baraá gixsár Betilehemu nee inslaawaywós, awa har kureeraá tsár nee awa kureeraá tsár ngaa ay'iiká sleémeero, ar adoodá' ngira yaahamiís dír xu'utuuseedár tsatse/uú wa ale. 17Gawaá adoorihe /aymi'iidá' aarusmo Yeremia aa oó' niri boo/iyé' gídaabá, 18“Afoo kana baraá Ramár i axaás, /aa/ee nee tsuunqusmoó yaariír, Raheli na/'iiwós gin al/aa/amiín. Gurkwa/asa gaa ya/aandiiká asma iwa kahhiya'.” 19Herode iwa gwaá', malaykamoó Aako iri hardáh baraá Misri dír Yosefu ar baraá tlata, iri oó', 20“Tláw, na/aay nee aayo ar quutleek, ta kí/ ay baraá yaamaá Israeli. Asma mukdaádá' na/oó gaasár wa slaá' aa qaátl.” 21Yosefu iri tláy, na/aay nee aayo girir kií/ ay yaamaá Israeli. 22Ala Yosefu ngiwa axaás gídaabá Arkelao a waawutmoó yaamaá Yudea, kitángw Herode wa ale, baabuúwós, iri da'ayuút amoodá' keemuuwo. Ala inós gurbu'utá baraá tlataawo kuwa hhe'eés, iri tláy ay yaamaá Galilaya. 23Iri hoót baraá gixsár Nasaretír wa ale. Adoorí ina tleehharút as /aymuudá' aaruuse aa ó' iwa boo/i, iwa oó', “Inós ku bay a heé Nasareti.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\