MATAYO 22

1Yesu iri malé axweés ar slaqsi'i, iri oó', 2“Waawuti'iimár doori slaqsaywós a adór waawutmooko wák oo muruú /aymár úr gwa tleehh as garmaawós oo duuxuuxuúm. 3Lawaaleerós gana ya/aáw amór mukdá' taa dahi'ís i alé, nguwa ateetiya' as niwa hardihiya' amór doó duuxór i alé. Tari sií' daqeemuuwo. 4Lawaalér hatlá' gari male ya/aáw, iri oó', ‘Mukdá' taa dahi'ís bawaagáy gídaabá, ga/aawaagáy, muruú /aymar'eé' ugwa amohhe'eés, awee nee damaay kudaádá' wahhaará' iga hhe'eés tsu/utaaro, nee mura' sleémeero aa hhooáy. Qwalaasaré' amór doó duuxo.’ 5Ala inooín kaa gaár i xuiiká. Tana tlatláy, kookoo ina tláy baraá qaymoorós i alé, kookoo ina tláy baraá halaanu'uumarós. 6Nee mukdá' aa meet, lawaaleedá' gari ohín, gari muúx, gari tsuú/. 7Waawutmoodá' iri ló'wa buúhh, daqtá askaári gari ya/aáw, mukdaádá' aa tsu/uut kuri tsuú/, nee gixsar'ín kari daá/. 8Waawutmoodá' lawaaleerós gari báy, ‘Muruú /ayma aa hhooáy, ala mukdá' taa dahi'ís aa harinká. 9Ala tlawsé', tsa/amé' amór luhuudá' warangi, muu sleémeero kudá' taa aandé' ateetare' amór doó duuxór i alé.’ 10Lawaaleerós tidá' iri tleér baraá loohír ur, muu sleémeero kuri burumbuúr, kudá' taaqo ari, múk tlákw nee múk hhoe. Doó duuxo iri haáts. 11“Waawutmo iri dáh baraá do', as dahaayeerós ngiwa taaqweesi. Heeko guri ár baraadae oo tlabaá duuxo gi koomaaká. 12Guri báy, ‘Mulqumooeé', adór tara dát baraá do'wí aleeró? Baré tlabaá duuxo i koondaaká.’ Inós iri xasliít. 13Waawutmo lawaaleerós gari báy, ‘Heewí daba' tseegaak nee ya'aawo, kwahhtá awaak tsee/aá i alé baraá giwti, dír tawa /aa/amin nee sihhina' kiwa qirirtliimisi.’ 14“Asma múk taa ateét ku úr, ala kudá' taa tsawaár ku niiná.” 15Múk Farisayo iri tláy tari al'axweés adór Yesu kur oohi ar /aymi'iiwós. 16Eeharuuser'ín kari ya/aáw amoorós i alé dinkwa nee múk Herode, tari oó', “Intsaahhatusúmo, atén a xuaán gídaabá kuúng a heé ló', nee loohír Mungú adoodá' ir gana' tinar intsaahhatimís, tam kángw uroó hee u yaahamisaká, asma hhohhoartá muu a ga/eeraaká. 17Tí atén i ooang, ‘Xáy, ka ga/eer, a hariímáro waawutmoó múk Rumi kuwa koódír i haniisaan, laqaá aasla'áy?’ ” 18Ala Yesu tlakweemaaín kudá' giri tsaáhh, iri oó', “Ahaá, án mis iiara'adá', kuunngá' hhaahhafuúse. 19Xáda, peesmoó koódi laqaamare'.” Peesmo kunguri huúw. 20Giri báy, “Slaqsaywí gawaakí dirií' oo heemá, nee gooirihe?” 21Tari oó', “Slaqsaywí oo waawutmoó múk Rumi, nee gooirihe.” Yesu giri báy, “Ar waawutmoó múk Rumi wa hariim, amoorós ti hanise', nee ar Mungú wa hariim, amór Mungú ti hanise'.” 22Adoorí kawa axaás tari waa/oó/, kuri geexáy tari quútl. 23Baalaadae múk Sadukayo, mukdá' káh gídaabá waasle/ i kaahh, Yesu kuri i daqáy, kuri yaahaás, 24tari oó', “Intsaahhatusúmo, Musa tina báy gídaabá, ‘Hee bira gwaá', harér aa geexáy bir na/'aá koondaaká, hhiyaawós ngi aali, as doó hhiyaawós iwa tlay.’ 25Hhaeekaari faanqw i dayá'. Oo geera ina duuxún, iri gwaá', na/oó aa geexáy i kaahh. Hareerós gari geexáy dír hhiyaawós as ngiwa aali. 26Oo tsár sleeme gari aál, nee oo tame, ay sleémeero faanqwamaawo kari aál. 27Alhhe'eesaywo hareedá' sleeme iri gwá'. 28Bál deelór waasle/ bira xeér, /ameenidá' a harér heemá baraá mukdá' faanqwe? Asma inooínaadá' sleémeero kana aliít.” 29Yesu giri báy, “Aga qwadé' adoosinge, asma tidá' taa gooín a xua'aaká, tam aleesleemuú Mungú sleeme u xua'aaká. 30Asma alaá waasle/uuwo muu i duuxuxunká, nee /ameena ka duxuutiiká. Asma inooín a adór malaykér gawaá doori. 31Slám daanduú iidíguú múk aa qaatl iwa waaslee/i, kuungá' aga soomusi'iikáhe /aymuudá' Mungú aa oó' gídaabá, 32‘Aníng a Mungú Abrahamu nee Mungú Isaka nee Mungú Yakobo.’ Mungú a Mungú tu'uuwooká, ala a Mungú múk slaáf.” 33Boo/oó muu adoodá' ngiwa axaás, iri ló'wa waa/oó/ as intsaahhatimisuuwós. 34Múk Farisayo ngiwa axaás gídaabá Yesu múk Sadukayo gwaa xasltís, tari dinkwár wa axweés. 35Oo wák baraá tla/angw'ine, nee inós a intsaahhatusmoó hara'ayár Musa, Yesu guri yaahaás ar iiara, iri oó', 36“Intsaahhatusúmo, baraá hara'ayaro, hara'ayár ak ur a gaalá?” 37Yesu iri oó', “ ‘Aakoó Mungúwók na slaeek ar muunuúwók sleémeero, nee ar qeeruuwók sleémeero, nee ar fuqurangók sleémeero.’ 38Tí an hara'ayadá' ur, slám ar afhhamít. 39Nee hara'ayár hatlá' ar nee tisí slaqás a tí, ‘Inslaawmoowók slaeek adoodá' kuúng tir kilók sla'.’ 40Ala hara'ayár Musa sleémeero nee gooír aaruuse iimu/uungós a hara'ayaarí tsár.” 41Múk Farisayo iri burumburiít, Yesu giri yaahaás iri oó', 42“Kuungá' ka ga/eera', Kristo a garmoó heemá?” Kuri báy, “A Garmoó Daudi.” 43Giri yaahaás, “Ala Daudi musngwa Aakoowós ar ateetín, ar baraá aleesleemuú Qeeru, iwa kaahi, 44‘Aakoó Mungú Aakooeé' guna báy, iwiít bihhaaeé' awa doó /iyáy, tam ay dír wakuuseerók ngi baal, ay dír ngi gawaá dabaawók i qaas.’ 45“Bar Daudi gun Aakoowós babáy, ala daxta adór tar garmaawós?” 46Ala heé /aymu ooaro gwa aleeslay i kaahh. Tam iimír baldá' heé yaahasaro gwa qiitl i kaahh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\