MATAYO 24

1Yesu iri quútl, iri ti'iít baraá Doó Munguhe. Eeharuuseerós guri i daqeér as tlehhmuú Doó Mungú nguwa laqaan. 2Yesu eeharuuseerós gari báy, “Tí sleémeero a ga/eerá'a? Án a kah, tlaa/anoó gawaá kuqí meét i kaahh oo ta fee/iiká.” 3Tam qoomár Yesu iwa iwiít gawaá tloomár xaaiikaari ta babay Miseituni, eeharuuseerós guri i daqeér qoomár tawa kilooín, tari oó', “Atén i ooang, kangwsíng i tleehharuuti a xaylá? Nee layár ta araan a gaalá ar hardahamuuwók nee ar alhhe'eesoó yaamu?” 4Yesu iri oó', “Magaahhé', hee munduwa al/aáy. 5Asma múk yaariír ni hardah tiwa ateetin ar umuueé', tawa kaahi, ‘Aníng a Kristo.’ Nee inooín múk yaariír ku al/aay. 6Kuungá' iidíguú slaqwara' uqo axasá', nee tsimaahhír slaqwara'. Ala ma da'ayuutara'. Asma tí gár kawa hariím aqo in geerí hardát, ala alhhe'eesaydá' aa xayká. 7Asma xooro i tleér iwa slaqwarár eer amór xoororqá'. Nee waawutmoó xooro i slaqwarár áy amór waawutmoó xoorór hatlá'. Slám giyeét ni tleér. Nee yaamaá yaarire kunseeli i ti'ít. 8Tí sleémeero an iimu/úngw slahha'amu.” 9“Qoomaadae muu kuungá' nu sakii/ as slahha'amu kuwa sleera', nee nuri tsuu/. Nee kuungá' tunduri ahhiit nee xoordu sleémeero as aníng. 10Kaangwí iri dukutsmo tleehhiit dír múk yaarire, tiri kilooín sakikii/iyá' nee tiri ahhiitiyá'. 11Múk yaariír ni hardah, oo káh, ‘Atén a aaruuse’, ala a loeeká. Inooín múk yaariír kuri al/aay. 12Qoomaadae dee/aanu i tlaahh, gawaá adoorihe sla'aarír múk yaariír i tsauúr. 13Ala heé ba/ám a kudá' qiítl ay alhhe'eesaay. 14Slám iidíguú hhó' oo waawuti'iimár Mungú ku alki/iit baraá yaamu sleémeerowo as iwa lamabu'uungw tleehhiiti dír xoordu sleémeerowo. Daqaní alhhe'eesaydá' in sangw hardah.” 15“Qoomár kudá' tlaákw oo Hhiturusmo bura aandé' aa sihhiít didaádár hhoohhoó' i alé, kudaádá' aaursmo Danieli aa oó' (heé soomuús gídaabárós ngi tsaahhi), 16qoomaadae múk baraá yaamaá Yahudír i dirií' ta ta'aain gawaá tlom'i. 17Nee heé gawaá daanduú doó i dirií' miwa aweér as muruú baraá do' nguwa leehhi. 18Laqaá heé baraá qaymór i dirií' miwa kií/ as tlabaawós ngiwa leehhi. 19Ala /ameenár tsiihaawe nee ar na/'aá ninakw gi koom qoomaadae, a tsaxwa dir'ine kaangwí nguwa wa /akutiya'. 20Firiirimé' as guwayhúng mindiwa hardáh qoomár tluwoó úr i alé, laqaá deelór hungu/uma. 21Asma slahha'amkwá deeloodá' ku úr adór taa baloó ariiká iimír iimu/úngw yaamuuwo ay laarí, slám slahha'amkwá adór kwí i baloó ki/iiká. 22Ala deeloodá' barka /aareesiiká geeraawo, heé geeraawo ba/ám i kaahh. Ala asma kudá' taa tsawaár deeloodá' ka /aarees. 23“Qoomaadae hee burna báy, ‘Kristo arengw i diirí,’ laqaá bira oó', ‘I amorqá',’ ma ya/aamara'. 24Asma múk ni ti'iít i deer oo káh, ‘Aníng a Kristo,’ nee kookoo i kaahi, ‘Aníng a aarusmo,’ ala a loeká. Inooín laya ka tleehh nee muruú waa/oo/amo as múk yaariír kuwa al/ayi, barnaxes ka aleesláy kiwa al/ayi tam kudá' Mungú aa tsawaár. 25Ga/aawaagáy, aníng kuungá' naa geerí gurbuú'. 26“Laqaá burtunda báy, ‘Hanoosáy, i baraá darma,’ ma daqawara'. Laqaá bira oó', ‘I dír do',’ ma ya/aamara'. 27Asma adoodá' mankari ir da/aáw wa gwa/at, tam /uwaawo kay ar, adoorí an adór Garmoó Hee ir hardihi. 28“Asma dír tuuaa i diri' an dír gwares i burumburiiti.” 29“Slahha'amkwá deeloodá' bira waaraáhh, qoomaadár kilae, Tsee/amá iri giiw, nee slahhaangw iri gwa/aatiiká, tsatse/uú gawaá doori iri paahh, nee /uuruudá' doori gi koóm kuri dingiis. 30Daqaní layár Garmoó Hee iri geehhouúr gawaá doori, nee xoordu sleémeero awa baraá yaamu tari tsuunqumiis. Nee Garmoó Hee kuri ar, niwa hardahi ar gawaá hunkoó doori, i /uuruú kón nee xirfuú yaariír. 31Qoomár tarumbeéta barkaa ufaáhh ar afór ur, inós malaykeerós ngin ya/aaw, mukós oo taa tsawaár gun burumbút amór bihhér yaamu tsiyahhaawo, iimír alhhe'eesaywú doorí wa ale ay alhhe'eesayqá'.” 32“Slaqsoó ti'ita nu intsaahhatisi. Qoomór loo/orós bira páhh, ar /aben nay harmá/, a xuá' gídaabá tluwaay naa tseewúy. 33Nee kuungá' sleeme muruuwí bura aandé' naxés naa iimu/ún, tsaahhaagáy ar gídaabá qoomár alhhe'eesaay aa naká/. 34Án a kah, muruuwí sleémeero i boo/ dír mukú de'emaaká' ir kumiiti. 35Doori nee yaamu i waaraahhiyá', ala axweesante'eé' i waarahhká baloó alé.” 36“Ala iidíguú siiwadá' nee baalaarós heé gu xuú' i kaahh, tam malaykér gawaá doori, tam Garma, aqo har Baabá kilós. 37Asma adoodá' aa tleehharuut qoomár Nuhuwo, an adoodá' tleehharuut sleeme bál hardahaamuú Garmoó Heewo. 38Asma qoomaadár tluwoó da/atén iwa tluúw, muu ina /ayín nee ina wahán, slám tana duuxuxún nee kina duxuút, tam ay deeloodá' Nuhu iwa dáh baraá miringamo. 39Gár taa tsaáhh i káhh gawaá tidá' aa tleehharuti ay qoomár ma'aay niwa wa/iyé', muu sleémeero kuri hayóh nee ma'aay. Adoorí an adoodá' tleehharuut bál hardahamuú Garmoó Heewo. 40Qoomaadae múk tsár ta baraá qaymór i dirii', oo wák kuri ar tláy, kuqá' kuri geexáy. 41Nee /ameenár tsár i dinkwár wa alxoosliín, ar wák kari ar tláy nee tiqá' kari geexáy. 42“Gawaá adoorihe dalaaé', asma baalár Aakoohúng iwa hardahi a xua'aaká. 43Slám /aymuuwí na xuaak gídaabá, heé do' loó' geera barnaxes ngaa xuú' gídaabá fisusmo i do'ós gaasár áy, geera alók aa dalaá'. Do'ós geera gwa mayká kuwa gaasi. 44Gawaá adoorihe kuungá' ti amohhe'ese', asma qoomaadá' kuungá' ta haraxua'aaká, an qoomaadá' Garmoó Hee niwa hardahi.” 45“Sagadiyusmoó inkihhimuúm koóm nee oo sagaloó' a gaalá, oo aakoowós i qaasi daanduú do'ós i aleeró, as múk doó aakoowós nguwa muruú /aymár i hanmiisi ar qoomár hariima. 46Heé amohhoó' a sagadiyusmoó adoodá' tleéhh nee aakoowós guri adoodí áy. 47Án a kah, aakoowós guri qaas daanduú muruuwós sleémeero. 48Ala sagadiyusmoó tlaákw a kudá' káh baraá muunuúwós i alé gídaabá, ‘Aakooeé' naa tliík.’ Iri tláy, 49sagadiyuusér hatlá' ar aakoowós gari muxtár áy, nee iri /ayín nee iri wahán dinkwa nee ooniituuse. 50Sagadiyusmoodá' aakoowós gu adoodí áy baalaadá' nee siiwadá' i xuiiká. 51Sagadiyusmoodá' guri tla/a tsaat, nee guri haragaas dír hhaahhafuuse. An didá' tawa /aa/amin nee sihhina' kiwa qirirtliimisi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\