MATAYO 3

1De'emaadaádae Yohanudá' Baatimaamiís nina hardáh, axweesantá Mungú gana alki/iít baraá darmuú Yudeár wa ale, iri káh, 2“Hhu'u'umé', asma waawuti'iimár Mungú naa naká/.” 3Asma kwí an kudá' taa axweés nee aarusmo Isaya gídaabá, “Afór hee iiár i qaasaak ar tseeamiim baraá darmuú wa ale, ar kah, ‘Amohhe'eesaak loohír Aako, nee waarahhmawós gan'aasaak.’ ” 4Nee Yohana tlawuú aa tsiít a oo taa tleéhh ar se'éngw angamía, nee afetlowós a himuú kaahari, nee muruú /aymaarós a iingigi nee danuú darma. 5Múk Yerusalemu nee yaamaá Yudea sleémeero nee yaamaá bihhaá Yordani kuri i daqáy. 6Tlakweemaaín kiwa hhu'uu'ún, giri baatimiís baraá yaaér Yordanír wa ale. 7Múk yaariír oo Farisayo nee oo Sadukayo kuna i daqáy, as ngiwa baatimiisi. Yohana ngiwa ár giri báy, “Kuungá' xwaylár dayshe, heé kuungá' naa gurbuu' sakwasleemár hi'iit kawa ilagogoba'? 8Tleehhaak muruú hhu'u'ungwhúng gu laqaqaám, gídaabá aga warqeeré' baraá lohuhunge. 9Sleeme ma kaahara' baraá munerhunge gídaabá, ‘Abrahamu a baabuúrén.’ Án a kah, Mungú xwaylár Abrahamu ga aleesláy ngiwa tleehhi baraá tlaa/ekae. 10Nee tsawo kaa hhe'eés qaasaro baraá gam'ér xaai. Gawaá adoorihe umuúqo xa'ano oo na/'aá hho' gi laqwaalaaká, ku tsaat, kway kwaahh baraá asla. 11Ar ló', aníng gár kuungá' nur baatimiis a ma'aay as hhu'u'uúngw. Ala kudá' aluueé' wa hardáh, inós i /uuruú kón ta aninge. Tam aníng a hariimaaká ar ya/ataawós ngiwa gagaar. Inós nun baatimiis ar Qeeruú hhoohhoó' nee ar asla. 12Impeerós ar haritleemis ga kón, nee dirós tidár haritleemis ga fiitsa hhe'ees, nee balaangw guri baraá kuuntír i qaas, ala muundáy gun daa/ ar asltá baloó gwaa'aaká.” 13Qoomaadae Yesu nina tláy amór Galilayár wa aleeró ay amór Yordani, dír Yohana, as kuwa baatisi nee Yohana. 14Ala Yohana aa lak ya/aniká, iri oó', “Án gár ni slaa' bar án kuúng in baatís, kuúng adór nir hardat amor'eé'?” 15Yesu iri oó', “Adoorí na ya/aameek, asma gár atén tiwa hariím, tí an tleehhaán as gan'amuú Mungú kuwa boo/eesaan.” Yohana iri ya/án. 16Yesu baatiismoowo kuwa hhe'eés, hamtidár kilae iri ti'iít baraá yaaeero. Doori nay gweeriitiyé', Qeeruú Mungú guri ár iwa gawaawós i awdiiti adór hhookír wa ale. 17Afoo nay gawaá doorí wa ilawáts iri ó', “Kwí a Garmaaeé', sla'aarusmooeé' oo aníng iga qwal/atis.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\