MATAYO 4

1Yesu kuri huúw nee Qeeruú hhoohhoó' ay baraá darma, as kuwa iiaraa'ari nee Neetlaangw. 2Iri gwaawín deelo mibeeri tsiyáhh tlaatla/aangw nee xweeraawo, iri qwariít. 3Neetlaangw guri i daqáy guri báy, “Kuúng barqo Garmoó Mungú, tlaa/anoowí i ilawatseek i muruú /ayma tleehhiti.” 4Ala Yesu iri oó', “Kaa gooín gídaabá, ‘Hee gár ir slafi a muruú /ayma kiloseeká, ala aqo har umuúqo axweesantá amór Mungú daahh.’ ” 5Yesu kuri huúw nee Neetlaangw ay baraá Gixsár Hhoohhoo' ar Yerusalemu, kuri qaás gawaá tsintá Doó Mungú. 6Kuri báy, “Kuúng barqo Garmoó Mungú, ti yaamí kwahh, asma kaa gooín, ‘Malaykeerós ngi amoorók i ya/aaw. Kuúng u gagát ar dabaaín, as yaaeerók makawa tunqalaá/ nee tlaa/a.’ ” 7Yesu guri báy, “Ala tí sleeme kaa gooín, ‘Aakoó Mungúwók mu iiaraa'araar.’ ” 8Neetlaangw Yesu guri malé gawtí tsa/aás gawaá tloomár tleer ló'wa ale, guri waawuti'iimár yaamuú i laqán sleémeero, nee xirfuuwose, 9guri báy, “Muruuwí sleémeero aning ngu kuúng i haniís, aníng bira i tumbarara'át.” 10Yesu iri oó', “Neétlaangw, quútl. Asma kaa gooín, ‘Aakoó Mungúwók na i tumbarara'ateek, nee ku sagadiyús inós kilós.’ ” 11Neetlaangw guri geexáy, malayke nay hardát, guri sagadiyús. 12Yesu ngiwa axaás gídaabá Yohana kwa tseék, iri kií/ ay yaamaá Galilaya. 13Iri lóh dír gixsár Nasaretír wa ale, iri hotángw áy gixsár Kapernaumu. Kapernaumu a gixsár afaá tlawtá Galilayár i dirii', didár yaamaá Sabuloni nee Naftali. 14Adoorí ina tleehharút asma /aymuuwí aarusmo Isaya aa oó' iwa boo/i, 15“Yaamaá Sabuloni nee yaamaá Naftali, yaamaá bihhaá tlawtí tseew, gayuú Yordani, Galilayár bartá xoordaá hatlá', 16mukdá' aa hoot baraá giwtír wa ale gwa/ateemaá ur kaa ár. Nee kudá' naa yaamaá geehhaantamoó gwa'arár wa hootiye', gwa/ateema ngaa i gwa/aatiyé'.” 17Iimír qoomaadá' Yesu axweesantá Mungú gari alki/iít, iri káh, “Hhu'u'umé' asma waawuti'iimár doori naa naká/.” 18Yesu iwa waaraahhi dír afaá tlawtá Galilayaro, hha'aá tsár giri ár. Kookoo a Simoni, kudá' ta babay Petro, nee hhiyaawós Andrea, ta baratsufoó kwakwaahh baraá tlawi, asma tawa ohuusér siyó. 19Yesu giri báy, “Qwalaasé', án eeharaaré', án kuungá' nu intsaahhatís adór muu ngur amor'eé' huwahuba'.” 20Baratsufay'ín kuri geexáy, kuri eehaár. 21Iwa geerí kumiít hha'aá tsár awa hatlá' giri ár. Inooín a Yakobo nee Yohana, daaqoó Sebedayo. Inooín ta baraá miringamooínc i dirii' dinkwa nee baabuúín Sebedayo, ta baratsufay'ín amohhe'eemiis. Giri ateét. 22Hamtidár kilae miringamooín nee baabuúín kiri geexáy, Yesu kuri eehaár. 23Yesu ina hi'iimiít baraá yaamaá Galilaya sleémeero, iri intsaahhatimís baraá maraá saalíngw wa ale, nee Ya/abtór hho' ar waawuti'iimár Mungú gari alki/iít. Múk tiqtuuse guri hungu/uumiís nee kudá' slaqo tlakwen sleémeero. 24Iidíguuwós iri tsiyaayaaxaát baraá yaamaá Shamu sleémeero. Múk tiqtír dimbadimbé kunguri huúw dirós i alé, nee kudá' slahha'amuú koomá', múk neetlaame aa eér, múk /araraám, nee múk tiqtír sol'omit, giri hungu/umiís. 25Yesu kway eehaár nee boo/oó yaariír oo amór Galilayár daáhh, nee yaamaá Gixsoó Mibaangw nee Yerusalemu nee yaamaá Yudea nee gayuú Yordani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\