MATAYO 6

1“Gimsé', hhooeemaahúng mi tlehhiitara' dír ilaá múk wa ale as tunduwa ga/ay nee inooín. Asma adoosíng bara tlehhé' slaasláwár ta sleera' i káhh dír Baabuúhúng kuduú gawaá dooriiwo. 2“Kuúng bar gaa a heé i haniisár wa slá', ma tsimahhuusaar as muu ngiwa xui, adór múk hhaahhafuuse i tlehhaahhiiti baraá maraá saaliingo nee baraá lohu. Inooín gár ta slai masók kin xirfayeemiis nee muu. Án a kah, bu'utuuín ngwa qaroó slayé'. 3Ala kuúng bar hee u alee/isár wa slá', tam dakók oo doó basáy mingiwa xuú' gár dákw doó /iyáy i tlehhiiti. 4Alee/isaywók masók oo baraá lu/aaráy. Nee Baabuúwók kudá' lu/aaroó xuú', inós kuúng u qáy.” 5“Slám kuungá' bar Mungú firiiriindá', masók a adór hhaahhafuuseerooká. Asma inooín tan firiirín tawa sihhimiiti baraá maraá saaliingo, nee baraá afaá lohuwo, as muu ngiwa ara'ari. Án a kah, slaasláwar'ín kaa qaroó sláy. 6Ala kuúng bar firiiriín, dáh baraá do'ók kudá' tawa kilók; nee afkuú do' bura hhe'és tseegaro, firiím dír geerá Baabuúwók kudá' geehhooeká. Nee Baabuúwók kudá' lu/aaroó xuú', kuúng u qáy. 7“Kuungá' bar Mungú firiiriindá', /ayma'aá yaariir mir firiiriimaara' adór múk xoordaá hatlá'. Asma inooín ngi xuiya' ki iiár i qaas nee Mungú asma /aymi'ii'ín kudá' yaariir. 8Kuungá' ma adór inooín tleehhitaara', asma Baabuúhúng gár kuungá' ta sla'a' ga xuu' iimír kuungá' kuwa firiindi'iikahe. 9Kuungá' bar firiiriindá', ta oa', ‘Baabuúrén oo gawaá doorí dirií', umuuwók i xirfuuti, 10waawuti'iimarók ni xeer, adór kuúng ta sla' i tleehharut baraá yaamuuwo, adór gawaá dooriiwo ira tleehharút. 11Muruú /aymaarén oo laarí haniisang. 12Tlakweemaarén gurtlaweek, adór atén múk tis dakumaamiís kur gurtlaatlawaan. 13Atén miti baraá iiara'aduú uhisar, ala atén ti ba/amis kuduú tlakusmoowo. [ Asma waawuti'iima a tók, nee aleesleemu, nee xirif, ay alhhe'eesay wasle. Amin.]’ 14“Asma kuungá' tlakweemaá muu bira gurtlatleeré', daqaní Baabuúhúng oo gawaá doori tlakweemaahúng gi gurtláy. 15Ala kuungá' tlakweemaá muu bira gurtlatleeri'iiká, tam Baabuúhúng tlakweemaahúng ngi gurtlayká.” 16“Slám kuungá' bar gwaawaawiindá', gitsee/erhúng ma quy'uumisaara', adór múk hhaahhafuuse. Asma inooín adoorí kan tlehhiit as muu ngiwa ari adór tara gwaawín. Án a kah, inooín bu'utuín kwaa qaro hhe'eés sleemuuwo. 17Ala kuúng bara gwaawiín, sakók slikeek di/ito, nee gitsee/aawók ki hamátl. 18Asma muu mingiwa tsaáhh adór kuúng tara gwaawiín. Ala heé ga tsaáhh masók a Baabuúwók kudá' geehhooeeká. Ala Baabuúwók kuduú lu/aaroó xuú', kuúng u qáy.” 19“Daqaari'iimarhúng ma baraaká' yaamí qamiimara', didár babi nee kútu ngiwa hhitina', nee fisuuse ngiwa hara dat nee gari fís. 20Ala daqaari'iimarhúng gawaá doori ti qamiinde', didaádár babi ngiwa hhitiindaaká, nee kútu, slám fisuuse i datká ngiwa fis. 21Asma didár daqaari'iimarhúng i diri', an didá' munerhúng sleeme i diri'.” 22“Tsaa'astá slaqwa a ila. Ala iltók bar ka hhoohhoo', slaqwtók sleémeero i gwa/át. 23Ala iltók bar ka tlaakw, slaqwtók sleémeero i gíp. Ala gwa/atamaayeedá' baraawók i dirii' bir gíp, gaasíng a umú giwtirooká.” 24“Heé daqaarér tsár sagadiyeede ga aleesláw i kaahh, asma kookoo gu aahh, kuqá' gway slaa'. Laqaá nee kookoo ti oohiyá', kuqá' gway waaqaa'. Mungú nee daqaari'iima tsaraawo kiwa sagadiyusa' i aleesleera'aaká.” 25“Gawaá adoorihe, án a kah, ma daawimitaara' as slafingwhúng, tawa kata', ‘Ma /ayaán nee ma wahaán?’ Laqaá slaqoohunge, tawa kata', ‘Ma tsiitaán?’ Asma slafiingw a gár afhhamíteéke ta muruú /aymaaro? Nee slaqwa a gár afhhamíteéke ta tsitaywo? 26Tsir/o ga/aawaak, i dahaasiindaaká, i bu'uundaaká, tam muruú /aymár i burumburiin baraá kuuntáy i kaahh. Baabuúhúng oo gawaá doori inós gan /aymiis. Kuungá' a ak tsiníheéke ta tsir/ooro. 27Hee i deéro dirhunge oo slafiingós doogaro gu aleesláw tam har qoomár niiná, tam ti daawiitimiisi. 28“Nee tlaba' gár ki har daawiimita'? /Ayo ga/aawaak, i gadiyuská, slám i hhutlitká. 29Án a kah, Sulemani tam daqaarmoowo ló'wa ale, inós aa tsiitinká ar hhohhoaari adór /ayoorír alé. 30Bar Mungú /ayór baraá qamu gan adooqár tsiitimiis, ar laarí dáw nee matlo kari kwaahh gawaá ufú xwaansláy, xáy, kuungá' nu ak tsiitísiíke, kuungaásingá' haratlintaaór niina. 31Gimsé', ma daawiimitaara' tawa kata', ‘Ma /ayaán?’ laqaá ‘Ma wahaán?’ laqaá ‘Ma tsiitaán?’ 32Asma múk xoordaá hatlá' tí sleémeero gan leelehhiit. Ala Baabuúhúng oo gawaá doori ga xuu' tí sleémeero adór kar sla'á'. 33Waawuti'iimarós na geerí leelehhitaak, nee gan'amkós, muruuduú hatlá' daqaní kungu aluú wa dook. 34Muruú matlo mu sadaawimitaara'. Kángw matlo looarós ngus tleér. Umuúqo deelo i daawiitimeerós koón ar buu'uut.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\