GEEHHOEEMAÁ 21

1Aluuwo dooraá /aben ngiri ár, nee yaamaá /aben. Asma dooridá' geera nee yaamuudá' geera naa waarahhiyé', slám tlawtá malé dáw i káhh. 2Gixsadá' hhoohhoo' ngiri ár, Yerusalémúr /aben, i gawaá doorí wa awdít, amór Mungú wa ale. Gixsadá' kaa tsiitiís adór dasír ta duxuuti, ar taa parootuús as garmaadá' duuxuxuúm. 3Aníng afór ur ngiri axaás ar baraá kitangwduú aleesleemuú daahh. Afoorí i kat, “Ga/aawaak, hotángw Mungú dír i dirii'i a dír tla/ángw muu. Inós iri hoot tla/angw'ín wa ale, nee inooín tari mukós. Nee Mungú inósuú kilá' tari dinkwa nee inooín. 4Nee inós hhirhheeri sleémeero gi fiits gawaá ilaaine. Nee slám gwa'ara didae i káhh, tam tsuunquumis, nee tam /aa/ee, nee slahhe'eemis sleeme i kaahh. Asma muruuduú geera aa qaroó waaraáhh.” 5Kudá' aa iwiit gawaá kitangwduú aleesleemu iri oó', “Ga/aaweek, aníng mura' sleémeero u /abeemaá i ki/ís.” Nee iri malé báy, “Gooiimeek. Asma /aymi'iiká' a /ayma'aá ló' nee awa hariimá' haratlintaaooro.” 6Nee inós aníng iri báy, “Aa tleehharút. Aníng an Alfa nee Omega, iimu/uungw nee alhhe'eesaay. Heé waxiít aníng u ma'aá slafíngw i haniís, as ngiwa wahi, slám awa bu'utu wasl. 7Heé arba/ati ga sláw, inós muruuwí sleémeero gu aal. Daqaní aníng tari Mungúwós nee inós tari garmaaeé'. 8Ala mukduú da'ayuuse, nee kudá' naa haratlinti'ii'iiká, nee kudá' buhhtimiisá', nee mukdá' múk tsuú/, nee múk fuquuse, nee da/aluuse, nee múk munguaá hatlá' haratlintaatií', nee lamuuse sleémeero, dir'ín a baraá tlawtadá' asla iwa ohahiin ar kiberiti. Gaarí an gwa'arár tsár.” 9Malaykamoó wák aníng iri i hardáh. Inós an malaykamoó wák baraá malaykeedár faanqwe, tidá' slooqa'aá faanqw gi koom. Slooqi'iidá' i hatsiyá' muxtaadá' faanqw ar alhhe'eesaay. Malaykamoowí iri axweés nee aníng, iri oó', “Qwaláng amoorí, aníng dasiidár duuxo ngi laqaám, harér Deelmoó bee/i.” 10Inós aníng iri ar tláy ar baraá Qeeru ay gawaá tloomár ur ar tleerantleer. Gixsár Yerusalemu ngiri laqán, gixsadá' hhoohhoo', i awdít gawaá doorí wa ale amór Mungú. 11Gixsarí xirfuú Mungú gu koón. Nee gixsarí iri gwa/át adór tlaa/anoodá' ló'wa gwa/aát, kudá' tlaxo úr, kudá' ta babay yaspi oo gwa/aát adór looa. 12Gixsadá' koo/ír ur ga koón ar tleerantleer. Koo/irí afe ngi koon a mibá nee tsár. Nee malaykér mibá nee tsár afeerí mibá nee tsár gana de'eén. Nee gawaá afeerihe umér mibá nee tsár kaa gooín, ar tlahhi'iidá' mibá nee tsár awa múk Israeli. 13Afér tám i bihhaá da/aáw i dirí', nee bihhaá /iya afe tám, bihhaá basa afe tám, nee bihhaá /uwa afe tám sleeme. 14Koo/ír gixsadá' gaa harwet kana iihhaáf ar tlaa/aá mibá nee tsár. Nee gawaá tla/uká' mibá nee tsare umér ya/abuuseedá' mibá nee tsár ar Deelmoó bee/i kana gooín. 15Nee kudá' aa axwees nee aníng, inós i daaír kón ar taa tleéhh ar miisli, as gixsadá' ngiwa qoomeesi ar daaidá', nee afeerós nee koo/irose. 16Gixsadá' tlenangós nee tlenángw bihheero a gár wák. Inós gixsadá' gari qoomeés ar daaír aáng. Har qoomaywós a adór kilomeetár kume tsár nee tsiirér tsár nee mibeeri tsár. Tlenangós nee tlenángw bihhe nee tlenángw gawa sleémeero a wak. 17Koo/irós sleeme ngiwa qoomeés, gár aa sláy a dabe tsiiruú wák nee mibeeri tsiyáhh nee tsiyáhh, ar har qoomoodá' hee /iisí ir qoomameesi. Nee qoomaywí an kudá' malaykamo sleeme ira qoomemeés. 18Nee koo/idá' gár kara tleéhh a tla/uudá' hhohho' awa ta babay yaspi. Nee gixsadá' gár kara tleéhh a miisli, tidá' hhoohhoo' ar gwa/aat adór kioór hhoohhoo'. 19Nee tla/uudá' koo/ír gixsa kara iihhaáf kaa parootuús ar tlaa/eedá' tlaxo uren awa da'aweemaá dimbadimbé. Tlaa/adár geera ar iihhafiiri a yaspi, ar tsár a yakúti tidá' sirboo/, ar tám a kalkedóni, ar tsiyáhh a sumarídi, 20ar kooán a sardoníki, ar lahhoó' a akíki, ar faanqw a krisolíti, ar dakaát a sabarajádi, ar gwaleél a yakúti tidá' qantsaar, ar mibaangw a krisopráso, ar mibá nee wak a hiakínto, nee ar mibá nee tsár a ametísto. 21Nee afeedá' mibá nee tsár a kwaslaá mibá nee tsár, umuúqo afko gár kura tleéhh a kwaslaaslír wák. Nee loohír baraá gixsa gár kara tleéhh a miisli, tidá' hhoohhoo', tidá' gwa/aat ar adór looa. 22Ala Doó Mungú oo naa ár baraá gixsadae i kaahh. Asma Mungú Aleesleemusmoó mura' sleémeero, nee Deelmoó bee/i, inooín an Doó Mungú. 23Tsee/amá nee slahhaangw gixsarí gár ngis gwa/atimiisi i káhh, asma xirfuú Mungú i baraadá' wa gwa/aat, nee tsaa'astós an Deelmoó bee/i. 24Múk xoordu tari hi'iimiit ar gwa/ateemaá gixsadá'. Nee waawituú baraá yaamu xirfuuín nguri baraadá' i huwahuuw. 25Nee afér gixsadá' ka baloó tseegiiká qoomár tlaatla/aango, asma xweera baraadae i kahhiyá'. 26Xirfuú múk xoordu kunguri baraá gixsadá' i huuw, nee ilaiwa/amer'ín sleeme. 27Ala gár slasla/aar ar baraadá' i dah i káhh. Nee slám heé muruú slasla/arén tlehhahhiít, nee heé lamusmo i baloó dahiiká baraadá' i alé. Ala múk baraadá' i dáh, a mukdá' umer'ín taa gooín kilós baraá kitaábuuduú slafiingw oo Deelmoó bee/i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\