RUMI 14

1Heedaádá' haratlintaao niiná alee/iisaak, ala mu sakwasleemuutaara' as inslawaywós kudá'. 2Daqtakaaro heeko i haratlintaaór kón tam mura' sleémeero gu /aay. Ala kudá' haratlintaaór niina ga koóm, gár i /ayi a naanú kilós. 3Ala heedaádá' mura' sleémeero gu /aáy, kudá' /ayiimaaká munguwa waaqaqaá'. Laqaá tam heedaádá' /ayiimaaká, kudá' mura' sleémeero gu /aáy munguwa sakwasleemuút, asma Mungú heedaádá' mura' sleémeero gu /aáy gwa ya/án. 4Kuúng a adór heemá tawa sagadiyusmoó heé hatlá' sakwasleemut? Asma sagadiyusmoodá' bira huú', laqaá bira huuiiká, kaangwí a daanduú sagadiyusmoodá' nee daqaarmoowós. Ala sagadiyusmoodá' i sihhiit, asma Aako aleesleemu gu kón oo sagadiyusmoodá' iwa kumiiti sihhitanooro. 5Baraá slaqsaywo heeko deelorka dirose a deelór gídaabár koom ta deelór hatlae. Ala dír kookoowo deelo sleémeero a gár wák. Ala umuúqo heewo haraxu'uti masók ga kón gídaabá, adoodá' inós i xui ar ló'. 6Asma heedaádá' deelorka ga xuú' gídaabá i gídaabár koón, adoodá' gan tleehh as Aako. Nee slám heedaádá' mura' sleémeero gu /aáy, gun /aay as Aako, asma i Mungú sluufimiis. Nee kudaádá' /ayiimaaká, /ayma gaa máy as Aako, nee inós sleeme i Mungú sluufimiis. 7Asma baraá tla/angwrene heé hoót as inós kilós i kaahh, laqaá heé gwaá' as inós kilós i kaahh sleeme. 8Asma atén bar hootaán, an hootaán as Aako, nee bar qatlaán, an qatlaán as Aako. Ala atén bar hootaán laqaá bar qatlaán, atén a múk Aako. 9Gaarí an gár Kristo isa gwaá' nee iri waasleé/, as iwa Aakoó múk aa qaátl tleehhiti, nee oo kudá' slaáf sleeme. 10Ahaá ala, kuúng mas hhiyaawók sakwasleemút? Nee kuúng mas hhiyaawók waaqaqá'? Asma atén sleémeero a sihhiitaán dír geerá kitangwduú sakwasleema oo Mungú. 11Asma Gooi i kat, “Aako i kaahi. Adoodá' aníng nir slaaf, umuúqo heewo i geeraaeé' tumbarara'aat, nee umuúqo tsifraango Mungú guri xirfayees.” 12Gawaá adoorihe umuúqo heewo baraá tla/angwrene iidíguú slafiingós gu alki/iit dír geerá Mungú i alé. 13Ala gawaá adoorihe atén kilootén mitiwa sakwasleemuutaán. Ala masók sakwasleemarhúng a adoorí gídaabá. Hee hhiyaawós munguwa dukuutsmoó i qaás, laqaá munguwa daáhh baraá tlakweemaá i alé. 14Aníng a xuú', nee slám taa ló'wa xu'utisa hhe'eés nee Aako Yesu gídaabá, gár slasla/aar i káhh baraá tleehhamoorose. Ala dír heedaádá' ga ga/aawa gídaabá, gaarí ka slasla/aar, dirose gadaádá' ka slasla/aar. 15Kuúng barnaxes hhiyaawók ugwa gurhaamír i qás as muruú /aymár ta /ak, daqaní kuúng a baraá sla'aarír wa hotká. Muruú /aymaarók hhiyaawók munguwa qwaareés, asma Yesu hhiyaawók kudá' guna sa gwaá'. 16Gawaá adoorihe kuungá' ga/aawaak, muruudá' hhohhó' oo kuungá' ta koonda', masók ku waaqaaqaaiiká nee muu. 17Asma waawuti'iimár Mungú a /ayma nee wahaangooká, ala a gan'amu nee wayda nee qwala/, kudá' amór Qeeruú hhoohhoó' daáhh. 18Asma heedaádá' Kristo gu sagadiyuús ar loohír adoorí, inós Mungú gu qwal/atimis, nee slám inós ku xirfayees nee muu. 19Ala bar adoosíng, gár atén tiwa hariím an tleehhaán tidá' wayduú huwaahuuw tla/angwrene, nee tidá' haratlintaaór umuúqo heewo ga kwa/amis. 20Gadiyér Mungú ma hhitiimaar as muruú /ayma. Ar ló' mura' sleémeero ku hhohhó'. Ala muruudá' hee burngwa /aáy, inós adór tlaakw ga tleehh barnaxes muruuduú /ayma aa dukuutsmo tleehhiít. 21Gawaá adoorihe a tsiní fu'unaay bira meér /aymaaro, laqaá difaái bara meér wahaango, laqaá umuúqo gaaro ar hhiyaawók gu dukuutsmoó i huwaahuuw. 22Kuúng haratlintaaoorók a koón daanduú muruuwihe. Kuúng haratlintaaoorók tisíng kilók koomeek dír geerá Munguhe. Heé amohhoó' a kudá' ti kilós sakwasleemuutaaká baraá muunuúwose gawaá muruudá' aa tsawdiiti tleehhamooro. 23Ala heedaádá' xuruumiít, gawaá gadaádá' i /ayi inós kwaa sakwasleemuút. Asma inós gadaádá' gaa /ayiiká ar haratlintaao. Umuúqo gaaro ar baraá haratlintaaór dahhaaká a tlakweema.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\