RUMI 15

1Ateéká' /uuruú koomá' baraá haratlintaaooro, atén gár tiwa hariím a mukdá' haratlintaao niiná un alee/iimisaán ar daqaatlakwér haratlintaaor'ín kawa gagaaraan. Ala a gídaabaheeká atén kilootén tin sla'atimisaán. 2Umuúqo heewo baraá tla/angwrene masók inslaawmoowós gun sla'atimis as hhooeema ngiwa slay, nee as iwa kwa/i baraá haratlintaaoorose. 3Asma Kristo sleeme inós taa kilós sla'atisiiká. Ala inós gooirí gana boo/eés, tí kah gídaabá, “Niqimisuudá' kuúng tura niqimiís nee muu, aníng una sláw.” 4Ala Gooi sleémeero tidá' taa qaroó gooín, kana gooín as atén tiwa intsaahhatimis. Asma atén qitla nee gurkwa/amis u slaslawaán baraá Gooiro. Gawaá adoorihe a gawduwaán baraá haraxu'utirene. 5Qitla nee gurkwa/amis amór i dahhi a amór Mungú. Gawaá adoorihe Mungú kuungá' nu alee/iisi as tawa hota' ar muunuú wák, ar Yesu Kristo kuwa eeharahada' ar adoodá' inós ira hoót. 6Daqaní kuungá' a aleesleerá' Mungú, Baabuú Aakoorén Yesu Kristo, kuwa xirfayeemisa' ar muunuú wák nee ar afór wák. 7Gawaá adoorihe kuungá' ti kiloohúng dah'iimise'e adoodá' Kristo inós atén tira dahi'ís, as Mungú iwa xirfuuti. 8Án kuungá' nun baw gídaabá Kristo inós aa sagadiyusmoó múk Yahudi tleehhiít, as ngiwa laqan gídaabá Mungú muruudá' aa oó' oo ló'. Inós al'axweesantadá' aa dír baabi'iirén i oó' ga boo/ees. 9Nee slám Kristo niri hardáh as múk xoordaá hatlá' Mungú nguwa xirfayeesi as gurtleemuuwós. Asma kaa gooín gídaabá, “Gawaá adoorihe aníng kuúng u sluufimiís tla/ángw múk xoorduú wa ale, aníng umuuwók u sa daá'.” 10Nee slám kaa malé gooín gídaabá, “Kuungá' múk xoordaá hatlá', qwalala/é' dinkwa nee múk Mungú.” 11Nee malé alé, “Kuungá' múk xoordu sleémeero, Aako xirfayeemisaak, kuungá' múk tlahhi'i sleémeero inós diidi'iimisaak.” 12Nee slám aarusmo Isaya i kaahi gídaabá, “Heé baraá tlahhoó Yesé daáhh ni hardah. Inós i sihhiit as xoordu sleémeero ngiwa sawaawuti'ii'in. Inós an kudá' xoordu i haraxuiya'.” 13Mungú, kudá' haraxu'uti sleémeero i diri', inós kuungá' nu hatsiisi qwala/ sleémeerowo nee wayda ar loohír haratlintaao, as haraxu'utirhúng i ló'wa doogiín ar baraá /uuruú Qeeruú hhoohhoó'. 14Hhaee'eé', aníng a xuú' gídaabá kuungá' a hatsá' hhooeemaawo. Nee slám kuungá' xu'uti sleémeero a koondá', nee a aleesleerá' kuungá' kiloohúng tiwa gurbu'uunda'. 15Ala baraá barwaárihe bartakaaro aníng kuungá' nuna i gooiím ar xaraasleema, as nuwa inslawtis daanduú iidíguudá' taa qaroó axasé'. Adoorí aníng ana tleéhh as aleesleemuudá' án naa sláw dír Mungú wa ale. 16Asma án Mungú ina geeraharusmoó saalíngw wa tleéhh dír múk xoordaá hatlá'. Gadiyeérí ar geeraharusmoó saaliingw aníng an tlehhiít ar Ya/abtór hho' ar Mungú ngiwa alki/iit dír múk xoordaá hatlá', as inooín tawa ilahhooa tleehhiti, tidá' Mungú aa ya/án, tidá' taa hhoohhooeés ar Qeeruú hhoohhoó'. 17Ala baraá Yesu Kristowo aníng gár tis xirfayeemiis a gadiyeédár Mungú ni tlehhahhiit. 18Ala aníng gár ooaro ni qiitl i káhh daanduú gár hatlae, ala aqo har tidá' Kristo aa tleéhh kilós, ar loohír aníng, as múk xoordaá hatlá' nguwa amór Mungú i huuwi, as inooín Mungú kuwa iialooeemisi. Gadiyeérí aníng ana tleéhh ar axweesani nee ar tlehhemi'i, 19ar layaá /uuruú koomá' nee ar tlehhema'aá waa/oo/amór koomá', nee ar /uuruú Qeeruú Mungú. Gawaá adoorihe aníng alki/ituú Ya/abtór hho' ar Kristo ugwa hhe'eés iimír Yerusalemú wa ale, niri harweeriím ay dír yaamaá Iliriko. 20Umuúqo daqto aníng gár ni leelehhiit a Ya/abtór hho' ngiwa alki/iit dír umuú Kristo kuwa axaasiiká, as iimu/úngw taa qaás nee heé hatlá' aníng masók muwa i tleehhiít. 21Asma Gooi i kat gidaabá, “Mukdá' iidíguuwós gwa i hardahiiká, gu ar, nee mukdá' iidíguuwós gwa axaasiiká, gu tsaahh.” 22Gaarí an gár aníng tisa ilaá/ daqtá yaarire niwa hardah amorhúng i alé. 23Ala daxta gadiyér'eé' aa fák baraá yaamuukae. Nee slám aníng aga ló'wa slaá' kureeraá yaarire niwa amorhúng i hardah. 24Gawaá adoorihe hamí aníng ni dirhúng ar waaraáhh, qoomár án bar yaamaá Spaniár káw. Asma aníng gár ni slaa' a kuungá' nun ár baraá aaiieene, as aníng niwa qwalalaa/ dinkwa nee kuungá' har qoomár niinawe. Nee slám a haraxuú' gídaabá, kuungá' aníng i alee/isá' niwa kumiit baraá aaiieene. 25Ala hamirihe aníng a Yerusalémúr káw, as mukdá' hhohhó' oo Mungú nguwa sagadiyuus. 26Asma múk Kríshaanáy, kudá' oo baraá yaamaá Makedoníár i dirií', nee oo baraá yaamaá Akaya, inooín kaa slaá' ohome kawa ya/aawi as múk hhohhó' oo Mungú, kudá' liitlakwén, oo baraá Yerusalemúr i dirií', kuwa alee/iisi. 27Inooín kilooín adoorí kana al'axweés, ala tam adoorihe inooín gár kiwa hariím aqo kin alee/iis. Asma mukduú Yahudi inooín múk xoordaá hatlá' nguna alee/iisiyé' muruú baraá qeeruuwo. Gawaá adoorihe múk xoordu daxta inooín gár kiwa hariím a múk Yahudi ngun alee/iisiyá' sleeme muruú slaqoowo. 28Ala bar gadiyeérí aníng ngaa hhe'eés, nee bar peésarí sleémeero aga haniís, tidá' taa uhín as inooín, daqaní aníng a tláw ay yaamaá Spania, niri amorhúng ar waaraáhh. 29Aníng a xuú' gídaabá án binda hardáh, nin hardáh ar tsuuqa sleémeero kudá' yaariir awa Kristo. 30Hhaee'eé', án kuungá' nu firiím ar baraá Aakoorén Yesu Kristo, nee ar sla'aaridá' amór Qeeruú hhoohhoó' daahh, ilakaaharu tleehhaak dinkwa nee aníng ar iwa aleefiriiriinda' geerá Munguhe. 31Firiirimé' gídaabá aníng tiwa ba/amisi dír dabaá mukdá' aa haratlinti'iikahe, kudá' baraá yaamaá Yahudír i dirií'. Nee slám firiirimé' gídaabá, gadiyér'eé' tidá' nis Yerusalémúr kaw, ka ya/an nee mukdá' hhohhó' oo Mungú. 32Adoorí bira hhooeér, aníng niqo hardáh amorhúng ar qwala/, Mungú birnga slaá', niri hungu/uús dirhúng wa ale. 33Mungúduú wayduú hanmiís masók i dinkwa nee kuungá' sleémeero. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\