RUMI 5

1Hám daxta atén taa hhe'eés gan'amuú i harafaarooro ar loohír haratlintaao. Gawaá adoorihe atén a wayduú koomaán dír Munguhe ar baraá Aakoorén Yesu Kristo. 2Baraá Yesu Kristowo sleeme atén pa/aangw ugwa slawaán oo gurtleemuuwí nguwa i hardahaan. Atén hamí an baraá gurtleemuuwí wa iwiwiitaán. Slám atén a qwalala/aán asma haraxu'utirén tidá' ta koomaan ar xirfuú Mungú kuwa slawaan. 3Ala a har adoorí kiloseeká, ala an qwalala/aán tam baraá slahha'amaayeero sleeme. Asma a xuaán gídaabá slahha'amaaye gár ni huwahup a qiqtliingw. 4Nee qiqtliingw gár ni huwahuwi a muunuú gawít, nee muunuú gawít gár ni huwahuwi a haraxu'uti. 5Nee haraxu'uti atén ti dae tlaqká. Asma sla'aarír Mungú kinga qaroó ku'uús baraá muneerén i aleeró nee Qeeruú hhoohhoó', kudá' tinda amoorén i haniís. 6Asma qoomár atén tawa múk tlakuuse, qoomaadá' Mungú aa qaás iwa bó/, Kristo iri gwaá' as daandeemaá múk tlakuuse. 7Asma a gár gawit ló'wa ale hee iwa gwaai as daanduú heé gan'amuú koóm. Ala dooqa hee ga aleesláy iwa qiitli gwa'araaro as heé hhoó'. 8Ala Mungú inós u kilá' sla'aarirós ngina laqán diirén i aleeró asma Kristo ina gwaá' as daandeemoorén qoomár atén tawa tlakuuse. 9Ala hamí atén taa gan'amuú i harafaár ar tseereerós. Gawaá adoorihe a ak xuaán ló'wa ale gídaabá atén a ba/amán ar inós dír sakwasleemár Munguhe. 10Qoomár atén tawa wakuuse dír Munguhe atén tiri haraki/ís dirós i alé ar tseerér Garmaawós. Gawaá adoorihe atén haraxu'uti a ló'wa koomaán gídaabá, hám daxta alaá haraki/isarene atén ti ba/amis ar slafiingós. 11Ala a har adoorí kiloseká, ala atén Mungú un sa qwalala/aán sleeme baraá Aakoorén Yesu Kristo, kudá' atén taa haraki/is dír Mungú i alé. 12Tlakweema nina dahiyé' baraá yaamuú i alé ar loohír heé wák, nee tlakweemaadá' gwa'ara ngiri huuwiyé'. Gawaá adoorihe aluuwo gwa'ara iri hardát ay dír muu sleémeero, asma muu sleémeero tlakweema gaa tleéhh. 13Tam qoomár hara'ayár Musa kingiwa haniisiikahe, tlakweema i qaroó daadayá' baraá yaamuuwo. Ala dír hara'aya iwa kahh tlakweema ki harafaariiká. 14Ala iimír qoomár Adamu ay qoomár Musa tlakweema naa baaliné' daanduú muu sleémeeroowo, tam daanduú kudá' naa dakuusi'iikahe adoodár Adamu ira dakuús, hara'ayár wák ngiwa máy eeharto. Adamu inós a slaqsoó kudá' hardáh aluú wa ale. 15Ala tlakweemaadá' Adamu aa tleéhh nee gurtleemuudá' Mungú naa haniís a dimbadimbé ló'wa ale. Asma tam heewí wák, Adamu, inós tam gwa'ara ngaa huwi ar tlakweemaawós dír múk yaariír i alé, ala heewí wák, Yesu Kristo, gurtleemuú yaariír oo Mungú nguna ak ló'wa huúw dír múk yaariír i alé ar loohír tsuuqaá Mungú. 16Gurtleemuudá' Mungú naa haniís, nee gadá' tlakweemaá wák naa huwiyé', aa slaqasiká. Asma tlakweemaadá' wák gár naa huwiyé' aa sakwasleemár Mungú. Ala gurtleemuú Mungú, kudá' Mungú naa haniís as tlakweemaá múk yaariír, gurtleemuudá' gár naa huúw a muu kuwa gan'amuú i harafaari. 17Asma gwa'ara pa/aangw guna sleér oo ir waawuti'ii'iin as heedaádá' wák, asma inós ina huú' baraá tlakweemaá i alé. Gawaá adoorihe mukdá' gurtleemuú Mungú gwa slay, in ak slaaf nee iwa waawuti'ii'in ar loohír kudá' wák Yesu Kristo. Asma inooín kaa gan'amuú i harafaár as gurtleemuudá' ló'wa úr oo Mungú. 18Gídaabárós a tí, tlakweemaá heé wák sakwasleema ngina huwiyé' dír muu sleémeeroowo. Adoorí an adór tlehhmuú gan'amuú koóm oo heé wák sleeme, gár naa huúw a muu kuwa gan'amuú i harafaari nee slafiingw kuwa slay. 19Asma adoodá' mukdá' yaariír ira tlakuuse tleehhiít as dee/aanuú heé wák, adoorí sleeme an adoodá' mukdá' yaariír kur gan'amkuú i harafaari as iialooeesár heedá' wák. 20Hara'aya nina hardát as dakuúsadá' iwa doogiin ak alé. Ala tlakweema niwa tlahhiyé', gurtleemuú Mungú iri ak ló' wa doogín sleeme. 21Gawaá adoorihe, adoodá' tlakweema nira baaliné' ar loohír gwa'ara, adoorí an adór gurtleemuú Mungú ir baalin ar loohír gan'amu, slafíngw alhhe'eesay wásl nguri huuw ar loohír Yesu Kristo, Aakoorén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\