RUMI 8

1Gawaá adoorihe sakwasleema i káhh dír mukdaádá' oo baraá Kristo Yesu i diriia. 2Asma hara'ayaadár Qeeruú Mungú, an tidár slafíngw huwahuuw. Hara'ayaarí baraá Kristo Yesuwo aníng iga gwét dír hara'ayaadár tlakweemaawo nee dír gwa'araaro. 3Asma muruudá' hara'aya i aleesleeraaká tlehhamuuwo, muruudá' Mungú guna tleéhh. Asma hara'aya i /uuruú koondaaká, as adoodá' slaqoorén iwa tlakweemaá slaiya' tlehhmuuwo. Ala Mungú Garmaawós oo kilá' nguna ya/aáw. Inós slaqwa gari sláy ar slaqás nee tidár múk tlakweemaá koóm. Gawaá adoorihe Mungú tlakweema giri sakwasleemuút baraá slaqoorén awa tlakweemaá koomá'. 4Mungú adoorí gana tleéhh as muruudá' hara'aya i hara'ayiyiin iwa boo/i baraarén wa ale. Asma atén ti sa waawuti'ii'inká nee heeuumár tlakweemaá koom, ala nee Qeeru. 5Asma mukdá' ta sa waawuti'ii'in nee heeuumar'ín ar tlakweema, inooín muruú ta eeharahari a muruú slaqwa. Ala mukdá' taa sa waawuti'ii'in nee Qeeru, inooín muruú ta eeharahari a muruú Qeeru. 6Asma muruudá' hee i slai baraá heeuumarose, gár ni huuwi a gwa'ara. Ala muruudá' Qeeru i slai, gár ni huuwi a slafiingw nee wayda. 7Asma heé heeuumarós ar tlakweema ga eeharahaár, inós nee Mungú a wakaari. Asma heeuumarós hara'ayár Mungú ga iialooeemisiiká, nee slám ga aleeslayká iialooeesaro. 8Mukdá' heeuumar'ín ar tlakweema ga eeharahaár, inooín Mungú sla'atisaro ku baloó aleeslayká. 9Ala kuungá' tundu sa waawuti'ii'inká nee heeuumár tlakweema, ala nee Qeeru, barnaxes a ló' gídaabá Qeeruú Mungú i baraahúng wa hoot. Heedaáduú Qeeruú Kristo gu koomaaká, inós a heé Kristowooká. 10Barnaxes Kristo i baraahúng wa hoot, daqaní slaqwtahúng aa gwá' as tlakweema, ala qeeruuhúng i slaaf as kuungá' tunda gan'amuú i harafaár. 11Mungú Yesu guna waaslee/atís baraá múk aa qaátl wa ale ar Qeeruuwós. Nee Qeeruuwós bir baraahúng wa hoot, inós slaqoohúng sleeme, kudá' gwa'ara, gi waaslee/atis ar Qeeruudá' baraahúng wa hoót, ar adoodá' Kristo ngura waaslee/atís. 12Gawaá adoorihe, hhaee'eé', heeuumarén ar tlakweema gár atén tiwa iinus i káhh, nee atén gár kawa eeharaharaan i káhh baraá slafingwrene. 13Asma kuungá' barnaxes aga eehadé', kuungá' a qatlá'. Ala kuungá' barnaxes tlehhemi'iidá' tlakw awa slaqwa iga tsu/é' ar Qeeruú Mungú, daqaní kuungá' a slafá'. 14Mukdá' sleémeero oo Qeeruú Mungú i geeraharahari, inooín a na/'aá Mungú. 15Asma kuungá' qeeruú lawaali'iima ugwa sleeri'iiká, ala qeeruú taa sleeré', an kuduú muunuú na/'uuma. Gawaá adoorihe atén an tseeamiimaán, “Baabá, Baabá.” 16Qeeru i lamabu'ún dinkwa nee qeeruurén gídaabá atén a na/'aá Mungú. 17Nee atén barnaxes a na/'ii, atén a aaluuse. Atén a aaluusér Mungú, nee a aaluuse dinkwa nee Kristo. Barnaxes a ló' gídaabá a slahhaahha'aán dinkwa nee inós. Daqaní atén xirif u slawaán sleeme dinkwa nee inós. 18Aníng slahha'amaayér qoomaarír hamí a gaár i fadiitaaká ta xirfuudá' tindi amoorén i geehhooeesi qoomaadae. 19Nee mura' sleémeero sleeme kudá' Mungú aa tleéhh, ku daamaarán ar haraxu'uti, gídaabá na/'aá Mungú ki geehhooeesi baraá xirfuú wa ale. 20Asma mura' sleémeero sleeme kuna baraá hhitiru'uumár i qaás. Ala a gídaabaheeká inooín kana slaá'. Ala a Mungú adoorí gana slaá'. Ala tam adoorihe haraxu'uti i deer. 21Asma mura' sleémeero kudá' Mungú aa tleéhh, ku gweer baraá lawaali'iimadár hhitiru'uumaro. Nee tam inooín amohhooa ngiri slayá', qoomaadár na/'aá Mungú xirfuuín bunga slayé'. 22Asma atén a xuaán gídaabá tam ay laarí mura' sleémeero kudá' taa tleéhh i /iif baraá slahha'amaayér wa ale adór /ameenír asltá xwayla gaa da/. 23Ala a muruudá' taa tleéhh kiloseeká. Ala tam atén sleeme a /ifaán baraá muneerene, ateéká' Qeeru ugwa slawaan. Qeeru inós an mamaá geera awa Mungú amoorene. Atén sleeme an ló'wa haraxuaán qoomaadá' Mungú atén tiwa na/'iiwós awa kilá' tleehhi, nee slaqoorén kiwa gweeri baraá lawaali'iimaro. 24Asma atén ana ba/amán ar baraá haraxu'uti. Ala gadá' taa haraxuaán barnaxes aga araán gídaabá kaa boo/eés, gadá' daqaní a haraxu'utirooká. Asma hee gadaádá' i ga/ay adór ngir haraxui? 25Ala barnaxes a haraxuaán gár ta ga/aawanaaká, gadaádá' an daamaaramaán ar qitla. 26Adoorí an adoodá' Qeeru atén tir alee/iimisi, asma atén gár ta aleeslawaan i káhh. Asma atén gár ta firimaan a xuanaaká ar atén wa hariím firooro, ala Qeeru inósuú kilá' atén ti aleefiriirín dír Munguhe ar /ifór uren, tidá' ooaro ta aleeslayká. 27Nee Mungú kudá' munér muu ga xuuxu'uúm, inós gaa tsaáhh gídaabá gár Qeeru i slai a milá. Asma muruudá' Qeeru i firiirin as múk hhohhó' oo Mungú, ti slasláy nee sla'aarír Mungú. 28Atén a xuaán gídaabá dír mukdá' Mungú slaá', mura' sleémeero ti alee/iimiis, as mukdá' nguwa muruú hhó' i slaslay. Mukwí an kudá' Mungú aa ateét ar sla'aarirós ar kilá'. 29Asma iimír aáng, qoomár inooín kiwa tleehhiiká, Mungú inooín gaa qaroó xuú', slám gaa qaroó tsawaár iwa warqaya', as tawa slaqamís nee Garmaawós. Gawaá adoorihe Garmaawós masók an garmoó baris dír hhaeewós awa yaariir. 30Nee kudá' iimír aange aa qaroó tsawaár, giri ateét, nee kudá' aa qaroó ateét, giri gan'amuú i harafaár. Nee kudá' aa gan'amuú i harafaár, giri xirfayeés. 31Ala ma ooaán gawaá daanduú tihe? Mungú bir bartarén i dirii', heé atén ti tlaampa'aás a heemá? 32Mungú tam Garmaawós gwa ilaa/iiká, ala nguri haniís iwa gwaai as atén sleémeero. Ala Mungúwí mura' sleémeero ngu atén i haniísiíke dinkwa nee inós. 33Heé mukdaádá' Mungú aa tsawaár gu sakwasleemuút a heemá? Mungú an kudá' gi gan'amuú i harafadiít. 34Gawaá adoorihe heé inooín gi sakwasleemuút a heemá? Yesu Kristo inós ina gwaá', nee slám a tí kiloseeká, inós nina waasleé/ baraá múk aa qaátl wa ale. Nee inós hamí i dákw /iyáy oo Mungú, i atén aleefiriirín. 35Heé atén ti paraátl dír sla'aarír Kristowo a heemá? Gár paraatlaro ti aleeslaw a slahha'amaayeéro? Laqaá a daeéro? Laqaá a gusisiíngo? Nee a qwárko, laqaá a liitlákwe? Nee a tsaxwaáwo, laqaá tsu/utár paánga? 36Asma kaa gooín gídaabá, “Atén tin tsuu/ umuúqo siiwaro as kuúng, tin harafadiit tawa adór bee/ángw tsu/uta.” 37Ala baraá muruuwí sleémeerowo arba/ati a ló'wa slawaán ar kudá' atén taa slaa'. 38Asma aníng a ló'wa xuú' gídaabá gár aníng paraatlaro i aleeslaw dír sla'aarír Munguhe i káhh. Gwa'ara i aleesleeraaká paraatlaro, laqaá slafiingw, laqaá malayke, nee tam kudá' aleesleemuú koomá' baraá yaamaá qeeruuwo i aleeslay'aaká paraatlaro, nee tam muruudá' dáw, laqaá tam muruudá' sangw hardáh, laqaá tam kudá' /uuruú koomá', 39laqaá muruuduú gawtí dirií', laqaá kuduú baraá guruú yaamu, laqaá umuúqo gár taa tleehhi i aleesleeraaká paraatlaro dír sla'aarír Munguhe, tidár baraá Kristo Yesu Aakoorén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\