RUMI 9

1Aníng gaarí ni kah ar ló', asma an káh ar baraá Kristo, slám lama a ooaaká. Muunuúeé' nee Qeeruú hhoohhoó' a lamabu'uuse dinkwa nee aníng ar gídaabá, 2Aníng gurhaamír yaariir a koóm ar slahhe'eemiis ló'wa ale baraá muunuúeene umuúqo daqto. 3Án geeraawo gár ni slaa' masók tin lu'us nee tiwa paraatli dír Kristowo, adoorí geera bir alee/isoó huba dír hhaee'eene, kudá' tlahhay'eé'. 4Inooín a múk Israeli. Kina harafadiít tawa na/'aá Mungú. Inooín xirfuú Mungú nguna ariyé'. Slám Mungú gina alqadoorós i haniís, nee hara'ayaaro. Nee slám dabér saalíngw Doó Mungú kana amor'ín i haniís, nee al'axweesantá Munguhe. 5Inooín a laqwalór baabi'iidá' aáng. Nee Kristo dír naa daáhh a baraá tlahhay'ín xwaylár slaqwto. Inós a Mungú mura' sleémeero. Inós i xirfuuti ay alhhe'eesay wasle. Amin. 6Gaarí a gídaabaheeká axweesantá Mungú ina warqeér. Asma múk xoorór Israeli sleémeero a múk Israeli oo kil'eeká. 7Nee slám a gídaabaheeká xwaylár Abrahamu sleémeero a na/'aá Abrahamu. Asma kaa gooín gídaabá, “Na/'aá Isaka an kudá' ta babay na/'iiwók.” 8Gídaabárós a tí, tlahhoó hee hee gu na/oó Mungú tleehhiiká. Ala na/'iidá' taa laqwalín as al'axweesantá Mungú, kudá' an na/'aá Abrahamu. 9Asma /aymuuduú al'axweesani a kwí, “Aníng ni kii/ kurko qoomár adoorihe, Sara na/oó garma gwa laqwál.” 10Ala a har adoorí kiloseeká. Rebeka daaqoó tsár guna laqwál dír hhawaatuú wák wa ale, inós an Isaka, baabuúrén. 11- 12Qoomár daaqaywí kuwa laqwalinká, qoomár gár hhoo' laqaá gár tlaakw ar taa tleéhh iwa kahh, qoomaadaádae Mungú Rebeka gari báy, “Garmoó úr garmoó niiná gu sagadiyuus.” Adoodá' Mungú aa slaá', nee adoodá' aa tsawaár, an adoodá' warqawaaká. Asma tsawdór Mungú gár i eeharahat a tlehhema'aá mukooká, ala gár i eeharahat a ateetamór Mungú. 13Asma kaa gooín gídaabá, “Aníng Yakobo una slaá', ala Esau una aáhh.” 14Ala gár ta ooaan a milá gawaá daanduú tihe? Ar Mungú i tlehhiiti a tidá' gan'amuú koomaakáhe? Aasla'áy, a adoosingeeká. 15Asma Mungú Musa guna báy, “Án hee bur gurtleemuú wa slaá', u gurtláw. Nee kudá' guruueé' iwa tlatlay, u gurtleemuú i tleéhh.” 16Ala gawaá adoorihe gurtleemuú Mungú a gídaabaheeká kun slasláy as adoodá' hee i slai, laqaá as ilakaaharuú qwaatloorós, ala kun slasláy as adoodá' Mungú i slai daanduú heewo, Mungúdá' gurtleemuú hanmiís. 17Asma baraá Gooiro Mungú i kaahi dír Farao gídaabá, “Án kuúng gár usa waawutmoó wa qaás a tí gídaabá, /uuruueé' nguwa gawaawók i laqaam, nee as iidíguueé' kuwa alki/iiti baraá yaamu sleémeerowo.” 18Ala bar adoorí, Mungú barnaxes hee gu gurtleemuú wa slaa', guqo gurtláy, nee barnaxes hee gu muuná gawdeesár wa slaa', guqo muuná gawdees. 19Án ngi slaá' daxta kuúng i yaahás gídaabá, “Bar adoosíng, Mungú adór i kaahi gídaabá dakuús amór naa dáhh a amór hee. Asma heé sla'aarír Mungú ilaa/aro ga aleesláw a heemá?” 20Ala kuúng hee, kuúng a heemá, tiwa tlaampa'aamisa' nee Mungú? Gár taa tleéhh, tleehharusmoowós gunqo beéra gídaabá, “Aníng misa adoorír tléhh?” 21Ahaá, tleeusmo i aleesleemuú kónke daanduú tleeiro, tam baraá /aarmoó wák oo tleeiro xooslmoó wák guri tleehh oo hhoohhoó', nee oo hatlá' oo hhoohhooeeká. 22Mungú xaraasleemawós gi laqaamár wa slaa', nee aleesleemuuwós nguwa laqan. Ala Mungú xaraasleemawós gaa alqiítl ala alé, nee xooslaadá' taa qwanáy wa tleéhh, gana máy ala alé ar qitluú yaariír, as mingiwa hhitín. 23Adoorí gana tleéhh as xooslaadá' gurtleemuú slaw ngiwa xirfuuwós oo yaariír i geehhooeesi. Kuká' an kudá' aa amohhe'eés as xirif kuwa slay. 24Tam atén sleeme tina ateét tawa xooslár adór tí. Ala múk taa ateét a har múk Yahudi kiloseeká, a múk xoordaá hatlá' sleeme. 25Tí an tidá' Mungú aa oó' baraá kitaábuú aarusmo Hoseawo, gídaabá, “Mukdá' aáng kwe'eeneeká, un baw, Kuungá' a muk'eé'. Nee /ameenidá' aáng naa sií', an baw, Sla'aaruso'or'eé'. 26Nee didaádá' aáng inooín kiwa báy gídaabá, ‘Kuungá' a muk'eeneeká,’ didár kilae kin bay, ‘Kuungá' a na/'aá Mungú kudá' slaáf.’ ” 27Nee aarusmo Isaya ina axweés sleeme daanduú múk Israeliwo, iri tseé' iri oó', “Múk Israeli tam ku yaariír adór hhasángw baraá afaá tlawi, ala múk ba/ám baraaine ku niiná. 28Adoodá' Mungú aa oó' gídaabá ga tleehh, inós adoodá' ga tleehh ar gaanslaay, axweesantós gari boo/ees baraá yaamuuwo.” 29Nee slám Isaya gaa qaroó geerí oó' gídaabá, “Aakoó Aleesleemusmo geera bar xwayla ngaa meetisiiká amoorén i alé, atén geera a adór Sodoma, geera taa alqoomeés nee Gomora.” 30Ala gár ta ooaan a milá daanduú tihe? Mukduú xoordaá hatlá' oo gan'amu gwa leelehhitiiká dír Munguhe, inooín kaa gan'amuú i harafaár ar loohír haratlintaao. 31Ala múk Israeli hara'aya gana leelehhiít as gan'amu kuwa slay, ala inooín kaa gan'amuú i harafaariiká. 32Asma milá? Asma gan'amu kuna leelehhiít ar tlehhemi'i, slám a ar haratlintaaoorooká. Inooín tari dukuúts gawaá tlaa/anooduú dukuutsmo. 33Adoodá' kara gooín gídaabá, “Qaytsiít, aníng tlaa/anoó dukuutsmo u qaás baraá Sayuni, nee tlaa/ár muu gu daraahh. Ala umuúqo heewo oo inós gwaa haratlintii' ku murekeesiiká.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\