TITO 2

1Ala kuúng axweesanaydá' intsaahhasár looeemaá wa hariím intsaahhatimiseek. 2Bariisér aa uraareer ka beer, ar tunduwa hariím masók an danqamisuú koondá', nee masók a múk ilaiwa/amér koóm, nee sagaalooa. Nee slám masók a múk aa uraaray baraá haratlintaaooro, nee baraá sla'aariro, nee tam baraá qiqitliingo. 3/Ameenár aa uraareer ka beer sleeme, gár tunduwa hariím masók an hotá' ar adoodá' múk hhohhó' oo Mungú ir hotaatin. Nee slám kuungá' daandeemaá muu mi kaahara', nee xufta ma intsaahhara'. Ala kuungá' masók tidá' hho' an intsaahhatimisá', 4as sagaalooa kawa hanisa' dír /ameenár ninakw. Ka intsaahhatimisá' hhawaateeín ngiwa slaiya', nee na/'ii'ín sleeme, 5nee tawa /ameenár danqamisuú koom, nee ar hhohho'. Slám ka intsaahhatimisá' tawa /ameenár gadiyér tleehh dír maray'ín wa aleeró tawa /ameenár hho', nee hhawaateeín ngiwa ilaiwawa/iya', axweesantá Mungú makawa biibisín. 6Tam masoomba sleeme naanaqeek gídaabá masók a múk danqamisuú koóm. 7Ala kuúnguú kilá' masók an slaqsoó hhoó' tleehhít ar baraá tlehhema'aá hho' sleémeero, nee ar baraá intsaahhatimisuuwo, kawa intsaahhatimis ar ilaiwa/ame nee ar looeema. 8Axweesantók sleémeero masók a axweesantadá' hariim ar ta waaqaqaiiká, as mukdaádá' atén ti tlaampa'aamisuú wa slaá', masók gár tlaakw ar ta ari i káhh daandeemoorene. 9Lawaale bariiser'ín ngi ilaiwawa/ nee nigwa sla'atimis baraá umuúqo gaaro. Axweesantá bariiser'ín mingiwa warqeemís, 10slám muruú bariiser'ín munguwa fisisiín. Ala inooín gár kiwa hariím masók inkihhimua ngun laqaqaná' umuúqo deelooro, as intsaahhatimisuú Mungú Ba/amusmoorén kuwa xirfeemisi baraá umuúqo gár i tleehhiia. 11Asma gurtleemuú Mungú kwa geehhooutís as muu sleémeero kuwa ba/amisi. 12Gurtleemuuwí atén tin intsaahhatimis tlakweema kiwa siaan, nee ilatleerír tlákw adór tidár múk aa haratlintii'iiká. Nee slám atén tawa hootaan ar danqamis nee gan'amu nee ar Mungú kuwa ilaiwawa/aan hamí baraaká' yaamuwo, 13qoomár boo/emisuú haraxu'utirén kuwa daamaaramaan. Haraxu'uti an tí gídaabá Mungúrén oo úr nee Ba/amusmoorén Yesu Kristo nin hardah ar baraá xirif. 14Inósuú kilá' slafiingós nguna haniís as daandeemoorén, as atén tiwa ba/amisi baraá tlakweema sleémeerowo, nee atén tiri múk hhohhó' tleehh, nee atén tawa mukós kudá' tlehhema'aá hhohho' ngi tlehhiitá' ar ilakaaharu. 15/Aymi'iiká' intsaahhatimiseek, muu kuwa gurkwa/amis nee kuwa naanaq ar aleesleemu sleémeero. Kuúng hee muwa waaqaá'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\