1 Corinto 11

1Parrian dak kan kagitta ya ammaraparig ku kan y Cristo. 2Dayawan ta kayu gafu ta madandam nu ngammin ya me-annung kan yakan, en gafu ta vuluvulunan nu ya netuttulduk kan ikayu. 3Ikayat ku nga mammuan nu nga y Cristo, iggina ya pangulu ya kada lalaki, en ya kada lalaki, iggina ya pangulu ya atawa na pe laman, en y Afu Dios, iggina ya pangulu y Cristo. 4Kada lalaki nga nabbarukkut nga maddasal onu mangikahi kan ya ipakahi ya Espiritu Santo, insultowan na ya ulu na. 5Ngam kada babay nga mari nabbarukkut nga maddasal onu mangikahi kan ya ipakahi ya Espiritu Santo, insultowan na ya ulu na, gafu ta megitta kan nakulukkutan/nakalbuan ya ulu na. 6On, gafu ta, nu mari nabbarukkut ya innia laman nga babay, makiyosip zinan iggina laman ngin. Ngam nu ipasiran na ya akkiyosip na onu ya akkikulukkut na, mabbarukkut iggina zinan. 7Ya lalaki, mari mepangngat kan mabbarukkut, gafu ta iggina ya kasingannan en kedayawan y Afu Dios. Ya babay, kasingannan en kedayawan ya lalaki. 8On, gafu ta ya lalaki, mari na naggafu kan babay, nu azzi naggafu ya babay kan lalaki, 9gafu ta ya lalaki, mari naparatu para kan ya babay, nu azzi naparatu ya babay para kan ya lalaki. 10Megafu kan yan, mawag kan mabbarukkut ya babay nga sennial ya paka-awayya ya atawa na kan iggina, en megafu kan ya anghel ira pay. 11Maski peba kunna tian, kannia neketadday tera kan y Afu, mawag ya babay ya lalaki, en kunna tian pay, mawag ya lalaki ya babay. 12On, gafu ta naggafu ya babay kan ya lalaki, en ya lalaki, iyanak ya babay, en y Afu Dios ya naggafanan ngammin nga ganagannud. 13Ikayu mismu ya maddisidi nu mepangngat kan awan nga barukkut ya innia laman nga babay kannia addasal na kan y Afu Dios. 14Mari nu kazze/pano natulduan segun kan ya negagangay nga kustumbre tera nga kappasiran kan ya innia laman nga lalaki nu anaddu ya ahuk na? 15Ngam kedayawan ya babay ya anaddu nga ahuk na, gafu ta neddan ya ahuk kan iggina nga takkub kan ya ulu na. 16Nu hinnian/asan makapanonot nga manuriya kan ya neturak ku, yaw ya makahik, kannia addayarayaw tera, awan nga aggangngua tera onu ya iglesia ira y Afu Dios nga tanakkuan kan ya neturak ku. 17Kan yaw nga metunud nga manduk, mari ta kayu dayawan, gafu ta kannia aggarammung nu, marresulta kan ya karakattan/kapotan nu, imbes kan ya pammakapianan nu zinan. 18Unna kan ngammin, nedanug kan yakan nga kannia aggarammung nu, massirinna kayu, en mediu mangurug nak kan yan. 19Mawag kan hinnian padduruman ya ginnonotan nu, tase ya totolay kan ikayu nga napurba, mammuan. 20Kannia aggara-arammung nu, bakkan kan ya Panggiram y Afu ya kanan nu. 21On, gafu ta, kannia angngan nu, hinnian dudduma/karruan kan ikayu nga mononna nga mangan kan ya nevulun da pe laman, en kabalin ya nepangngan nu ngammin, hinnian dudduma nga nabisin peba, en hinnian dudduma nga nellaw. 22Awan kazze gibbalayan nu nga panganan en penuman nu? Onu dispresiowan nu kazze ya iglesia y Afu Dios, en pasapasiranan nu kazze ya totolay nga makkurang? Hanna ya kayan ku nga me-annung kan yan? Dayawan ta kayu kazze kan me-annung kan yan? Awan! 23Netulduk kan ikayu ya nepakammu y Afu Jesus kan yakan. Kan ya gabi nga neke-alawat na, kallie na yan, nangalak iggina kan pan, 24nappabalat iggina kan y Afu Dios, ginaddagaddua na, en kunna nga nakkahi, "Yaw ya baggik nga me-alawat para kan ikayu. Kanakanayun nga kuan nu yan kan panandamman nu kan yakan." 25Kunna tian pay, kabalin ya nepanggiram da, inalak na ya kopa, en kunna nga nakkahi, "Ya hinnian kan yaw nga kopa, yan ya bahu nga taratu megafu kan ya dahak. Kada minum kayu kan ya hinnian kan ya kopa, kuan nu yaw kan panandamman nu kan yakan." 26On, gafu ta, kada angngan nu kan ya pan en agginum nu kan ya hinnian kan ya kopa, ipakammu nu ya nepappatay y Afu Jesus, en kanakanayun nga kuan nu yan addet kannia annoli na. 27Ya innia laman nga mari mepangngat ya angngan na kan ya pan onu ya agginum na kan ya hinnian kan ya kopa, pakaliwatan na kan ya baggi en ya daha y Afu Jesus. 28Mawag kan usisan ya kada tolay iggina pe laman, en kabalin na, mangan iggina kan ya pan en minum kan ya hinnian kan ya kopa. 29gafu ta, ya innia laman nga mangan en minum, ngam mari na iruma ya kebalinan ya baggi kan ya negagangay nga makan, ipapanunut na iggina pe laman kannia angngan en agginum na. 30Megafu kan yan, aru kan ikayu ya nakafi en makkatakit, en nakkakatay ya dudduma ngin. 31Ngam nu usisan tera ittera pe laman, mari tera zinan mapanunutan. 32Ngam nu panunutan y Afu Dios ittera, disiplinan na ittera, tase mari tera mesipat kan ya kakondena ya totolay kan ya mundo. 33Gaggafen, wawwahik ira, kada marammung kayu nga mangan kan ya Panggiram y Afu, makkaratarataron kayu. 34Nu hinnian mabisin, mangan zinan iggina kan ya balay na pe laman, tase mari marresulta ya aggarammung nu kan ya kapanunut nu. En ya dudduma nga ganagannud, korrihian ku so nu annak kannian.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\