1 Corinto 12

1Sangaw, wawwahik ira, marik ikayat nga awan nga ammu nu kan me-annung kan ya ne-eruma nga pakapangngua nga iddan ya Espiritu Santo. 2Ammu nu nga kattu pagano kayu peba, nelohot kayu nga nappa-awawan nga minang naddayarayaw kan ya rebultu ira nga mari matolay. 3Ipakammuk kan ikayu gafen nga awan nga tolay nga igiya ya Espiritu Santo ya kayan na nga kunna nga makkahi, "Meged/Mebanu/Melunud y Jesus." En awan nga kunna nga makkahi, "Afu y Jesus," nu mari igiya ya Espiritu Santo ya kayan na. 4Maddumuruma ya ne-eruma nga pakapangngua nga neddan kan ittera, ngam isissa ya Espiritu Santo nga mangiddan kan ira yan. 5Maddumuruma pay ya assesserbi tera, ngam isissa y Afu nga serbian tera. 6Maddumuruma ya kukukuan tera, ngam isissa y Afu Dios nga mappakua kan ngammin kan ya kada isa kan ittera. 7Meddan kan ya kada tolay ya kepasingan ya Espiritu Santo para kan ya pammakapianan ngammin ya totolay kan ya iglesia. 8Megafu kan ya Espiritu Santo, meddannan ya isa nga tolay kan pakapangngua na nga mangipakammu kan ya masirib nga ganagannud y Afu Dios, en meddannan ya isa kan pakapangngua na nga mangipakanawag kan ya bilin y Afu Dios megafu kan yan nga Espiritu balalaman. 9Megafu kan yan nga Espiritu balalaman, meddannan ya isa kan angngurug, en meddannan ya isa kan pakapangngua na nga mappammapia kan takit megafu kan ya isissa nga Espiritu. 10Meddannan ya isa kan pakapangngua na nga maka-angngua kan milagro ira; meddannan ya isa kan pakapangngua na nga mangikahi kan ya ipakahi ya Espiritu Santo; meddannan ya isa kan pakapangngua na nga mappaduma kan ya ipakahi ya Espiritu Santo en ya ipakahi ya tanakkuan nga espiritu; meddannan ya isa kan pakapangngua na nga mergo kan perergo ira nga mari na mamba ginilammu, en meddannan ya isa kan pakapangngua na nga mangibalittag kan ya kayan ya isa. 11Isissa ya Espiritu Santo nga mappakua kan ngammin ira yaw, en iddan na kan ya kada isa ya segun kan ya ikayat na nga iddan. 12Isissa ya baggi, ngam aru ya parte na ira, en ngammin ya parte ira kan ya baggi, maski aru ra, isa ra nga baggi. Kunna tian pay kan ya iglesia y Cristo nga kuenta baggi na. 13Megafu kan ya isissa laman nga Espiritu, nabawtisowan tera ngammin nga ne-amung kan isa nga baggi, Judio onu mari Judio, kohung onu mari kohung, en nalawat tera ngammin ya isa laman nga Espiritu. 14Mari na kan isa laman nga parte ya baggi, nu azzi aru ra. 15Nu kayan ya taka, "Gafu ta marik ima, marik isa nga parte kan ya baggi," mari kurug nga mari na isa nga parte ya baggi. 16En nu kayan ya daranggang/talinga, "Gafu ta marik mata, marik isa nga parte ya baggi," mari kurug nga mari na isa nga parte ya baggi. 17Nu mata zinan ya interu baggi, annianna/kunnasi/manna gafen ya pakagina na? Nu daranggang zinan ya interu baggi, annianna gafen ya pakadagu na? 18Ngam ya negagangay, nekkua/neppay y Afu Dios ya kada parte kan ya baggi segun kan ya uray na. 19Nu isissa laman zinan nga parte ya interu, awan ngin nga baggi. 20Ngam ya negagangay, aru ya parte ira, ngam isissa laman ya baggi. 21En kunna tian pay, mari na awayya nga kayan ya mata kan ya ima, "Mari ta ka mawag." En mari na awayya nga kayan ya ulu kan ya taka, "Mari ta ka mawag." 22Imbes kan yan, ya parte ira nga mangabbat kan awan da nga kuenta, mawag balalaman. 23En ira nay nga parte kan ya baggi nga abbattan tera kan alinak ya kekuentan da, mas tanggawan tera ira. En ya parte ira kan ya gibbaggian tera nga mari tera ipasingan, mas napia ya panalakkub tera kan ira. 24Ngam ya parte ira nga mas mepangngat nga masingan, mari ra mawag ya panalakkub. Ngam pinattaradday y Afu Dios ya parte ira kan isa nga baggi, en mas ipatanggaw na ya parte ira nga alinak ya kekuentan da, 25tase awan nga assirinna kan ya baggi, nu azzi tase parehu ya akkaratattanggaw ya parte ira kan ya baggi. 26En nu hinnian/asan isa nga parte nga mazziyat, makipazziyat pay ya interu nga tangabaggian. En nu hinnian isa nga parte nga mekakua, makipayayat pay ngammin ya parte ira. 27Ikayu ya baggi y Cristo, en ya kada isa kan ikayu, parte kan ya baggi na. 28En kan ya iglesia, nangikkua y Afu Dios kan apostol ira kan unna, profeta ira kan mekaddua, mestru ira kan mekatallu, en ya metunud, totolay nga maka-angngua kan milagro ira, en ya metunud ira, totolay nga hinnian pakapangngua ra nga mappammapia kan takit, minangnguffun ira, panakallan ira, en totolay nga mergo kan maddumuruma nga perergo. 29Apostol da kazze/pano ngammin? Profeta ra kazze ngammin? Mestru ra kazze ngammin? Makakua ra kazze ngammin kan milagro ira? 30Hinnian kazze pakapangngua ra ngammin nga mappammapia kan takatakit? Mergo ra kazze ngammin kan maddumuruma nga perergo nga mari ra mamba ginilammu? Mangibalittag da kazze ngammin kan perergo nga mari ra mamba ginilammu? 31Keluhan nu zinan gafen ya mas napia nga ne-eruma nga pakapangngua. En ya mas napia peba ya ipakammuk sangaw kan ikayu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\