1 Corinto 16

1Nu me-annung kan ya akkolekta nu kan ikayu kan uffun para kan ya totolay y Afu Dios kan Judea, kuan nu ya megitta kan kunna tiaw nga kinahik kan ya iglesia ira kan ya probinsia ya Galacia. 2Kada Liggu, ya kada isa kan ikayu, mangisinna zinan kan kuartu nga kepangngattan ya natafulan na, en arimanan na, tase dana naparan ya iyuffun nu so nu lumabbet nak kannian. 3So nu makalabbet nak kannian, bonan ku ya totolay nga pinili nu nga mangiyangay kan ya iyuffun nu kan Jerusalem, en ipevulun ku pay kan ira ya turak ku nga mangiyam-ammu kan ira kan ya totolay kannay. 4En nu mapanonot ku nga napia ya aggangek pay, mevulun da kan yakan. 5Kannia abbiahek, massibal/maddahat nak bitan kan ya lugar ira kan ya probinsia ya Macedonia, en kabalin na, annak kan ikayu, gafu ta zinisidik nga annak bitan kan Macedonia. 6Ikayat ku nga mabbayag nak nga makipaddian kan ikayu, maffugab addet kan ya pangultimuan ya tiempo lammin. Awayya rak gafen nga uffunan nga maggannukat kan ya metunud nga abbiahek, maski kanna be tiaw nga angayan ku. 7On, gafu ta marik ikayat nga massibal nga makissingisingan kan ikayu kan sangaw kan manganannuan laman, gafu ta innanaman ku nga makipaddian nak kan ikayu kan mabayag nu uray y Afu Dios. 8Ngam massige nak nga maddian be laman kan yaw nga siudad ya Efeso addet kan ya Fiesta Pentecostes. 9On, gafu ta aru ya oportunidad ku kanniaw nga masserbi kan y Afu, ngam aru pay ya manuriya kan yakan. 10Nu makalabbet y Timoteo kan ikayu, alaban nu iggina kan napia, gafu ta isa iggina nga massesserbi kan y Afu Dios kan kagittak. 11Mari nu zinan imenos iggina, nu azzi uffunan nu iggina lahud nga maggannukat, tase napia en memamak ya abbiahe na en makatoli iggina kan yakan, gafu ta talattaronan ku iggina en ya wawwahi tera kan pangurug. 12Nu me-annung kan y Apolos nga wahi tera, netotolik kan iggina nga mevulun iggina kan ya wawwahi tera nga umang mabbisita kan ikayu. Ngam mari na peba ikayat ya umang, nu azzi umang so nu hinnian/asan lugar na. 13Malerto kayu; patuyaggan nu ya angngurug nu; maggutuk/matturid/mattaggad kayu; massikan kayu. 14Ngammin ya kukukuan nu, kuan nu nga sigga-ayat. 15Sangaw, wawwahik ira, ammu nu nga y Estefanas en ya kabbalay na ira ya unu-unna nga nangurug kan y Afu Jesus kan ya probinsia ya Acaya, en napafutu ya assesserbi ra kan ya totolay y Afu Dios. 16Wawwahik ira, ipakimallak ku kan ikayu kan makimoray kayu kan ira en kan ya kagitta ra en kan ya innia laman nga makipattrabahu kan ira en mabbannabannag. 17Mayayat nak kannia nepallabbet ira Estefanas, Fortunato en y Acaico, gafu ta ira ya mangibaggi/mangitadag kan ikayu kannia kawan nu kanniaw. 18Binanabannayan da ya nonot ku kan kagitta ya kiningngua ra kan ikayu. Mepangngat kan ikakua nu ya kunna tiaw ira nga totolay. 19Ya miembro ira kan ya iglesia ira kan ya probinsia ya Asia, ipe-addet da ya diot da kan ikayu. Y Aquila en y Priscila en ya wawwahi tera nga kanakanayun nga marammung kan ya balay ra, diot da pay kan ikayu kan napafutu megafu kan ya neketattadday tera kan y Afu Jesus. 20Ngammin ya wawwahi tera kanniaw, diot da pay kan ikayu. Makkarakikkiddiot kayu kan nasantuan nga amma. 21Yakan, y Pablo, ya nangiturak kan yaw, diot ku kan ikayu ngammin. 22Nu hinnian tolay nga mari mangayat kan y Afu, meged/mebanu/melunud. O Afu mi, pare zinan ta manoli kan! 23Pare zinan ta hinnian ya allak y Afu Jesus kan ikayu. 24Ayatan ta kayu ngammin megafu kan y Jesu Cristo. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\