1 Juan 3

1Avva/Hanna ma ya kadakal ya ayat y Dios Ama kan ittera. Megafu kan yan nga ayat na, makahi kan anak na ittera y Afu Dios, en kurug nga anak na ittera. Yaw ya gafu na kan mari kuru ammu ya totolay kan yaw nga mundo ittera, gafu ta mari ra kuru ammu iggina. 2Ideddukan ku ira, anak y Afu Dios itteran, ngam mari peba nepakammu ya pabbalinan tera nattaruk. Ngam ammu tera nga, so nu mappasingan y Jesu Cristo, mabbalin tera kan kagitta na, gafu ta masingan tera iggina nattaruk kan ya nekegagangay na. 3Ya innia laman nga mennanama kan y Cristo, mawag kan mattolay iggina kan narenu kan kagitta ya nepattolay y Cristo. 4Ya innia laman nga malliwat, turiyan na ya dorob, gafu ta, ya annuriya kan ya dorob, yan ya alliwat. 5Ammu nu nga minang y Jesus kan ya utun lusak tase azzan na ya liwaliwat ya totolay, en awan vulvua/pulus liwat na. 6Ya innia laman nga massige nga metadday kan iggina, mari massige nga malliwat. Ya innia laman nga massige nga malliwat, mari na mantindian nu innia y Jesu Cristo, en mari na kuru ammu iggina. 7Anak ku ira, mari nu mappelohot kan ya innia laman. Ya innia laman nga maka-angngua kan natunung, natunung iggina kan kagitta ya kinatunung y Cristo. 8Ngam ya innia laman nga massige nga malliwat, kua ya diablo iggina gafu ta minalliwat ya diablo namegafu kattu gafagafu. Yaw ya gafu na kan minang ya Anak y Afu Dios kan ya utun lusak, tase pamandan na ya kukukuan ya diablo. 9Ya innia laman nga ginaka y Afu Dios, mari massige nga malliwat, gafu ta hinnian kan iggina ya katakatolay y Afu Dios, en mari na awayya nga massige nga malliwat gafu ta ginaka y Afu Dios iggina. 10Yaw ya pakakammuan tera nu di-innia ya anak ira y Afu Dios en nu di-innia ya anak ira ya diablo: Ya innia laman nga mari maka-angngua kan natunung en mari mangayat kan ya wahi na kan pangurug, mari anak y Afu Dios. 11Yaw ya bilin nga nagina nu namegafu kattu gafagafu. Mawag kan makkara-aya-ayat tera. 12Mari tera parrian y Cain nga kua ya diablo nga pinatay na ya wahi na pe laman. Ka-am ta pinatay na? Gafu ta narakat/napot ya kinikkingngua na pe laman, ngam natunung ya kinikkingngua ya wahi na. 13Gaggafen, wawwahik ira, mari nu makkapalat nu ikalussaw ra kayu ya totolay kan yaw nga mundo. 14Awan tera nga angat nga awan na nga panda kattun, ngam gafu ta ayatan tera ya wawwahi tera kan pangurug, ammu tera nga neddan y Afu Dios kan ittera yan nga angat. Ya innia laman nga mari mangayat kan ya wahi na kan pangurug, awan peba yan nga angat kan iggina. 15Ya innia laman nga mangikalussaw kan ya isa nga wahi na kan pangurug, kuenta minammatapatay, en ammu tera nga, ya minammatapatay, awan na nga angat nga awan na nga panda. 16En yaw ya pakakammuan tera nu hanna ya kurug nga ayat, neddan y Jesu Cristo ya angat na para kan ittera. Kunna tian pay gafen, iddan tera zinan ya angat tera para kan ya wawwahi tera. 17Ya innia laman nga napia ya attolay na, nu masingan na nga hinnian mawag ya isa nga wahi na kan pangurug, ngam mari na mamba uffunan, annianna/kunnasi/manna gafen ya kasan kan iggina ya ayat y Afu Dios kan ya totolay? 18Anak ku ira, ya angngayat tera, mari zinan kan ergo onu simuk laman, nu azzi mawag kan kurug nga ayat, en masingan zinan kan ya napia nga kukukuan tera. 19Yan gafen ya pakakammuan tera nga totolay ya kurug ittera, en pemamakkan tera ya giffutuan tera kan ya atubang y Afu Dios 20nu vuruvurungan ya gikkonsensian tera ya ginnonotan tera. On, gafu ta ammu tera nga mas maka-awayya y Afu Dios annek/ngam kan ya gikkonsensian tera, en ammu na ngammin. 21Ideddukan ku ira, ya gikkonsensian tera, nu mari ra vuruvurungan ya ginnonotan tera, mammallad tera nga umaranni kan y Afu Dios. 22En iddan na kan ittera ya hanna laman nga ikiddaw tera kan iggina gafu ta paraparulotan tera ya mandu na ira, en kanakanayun nga kuan tera ya makapayayat kan iggina. 23En yaw ya mandu na, mangurug tera kan y Jesu Cristo nga Anak na, en makkara-aya-ayat tera gafu ta yan ya nemandu na kan ittera. 24En ya innia laman nga mamaraparulot kan ya mandu na ira, mannanayun nga metadday kan iggina, en mannanayun pay y Afu Dios nga metadday kan iggina. En yaw ya pakakammuan tera nga metadday iggina kan ittera, megafu kan ya Espiritu Santo nga neddan na kan ittera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\