1 Timoteo 2

1Unna kan ngammin, bensian ta kayu nga mangikahi kan y Afu Dios kan kikkiddaw, dasadasal, pakimallak ira en appabalat ira para kan ngammin nga totolay, 2en para kan patul ira en ngammin nga mammoray ira, tase memamak en menggud ya attolay tera nga narelihiosowan en mekakua. 3Napia yan en makapayayat kan y Afu Dios nga mamalliad kan ittera 4nga mayat nga mapalliad ngammin ya totolay en mammuan da ya kurug. 5On, gafu ta isissa laman y Afu Dios, en isissa laman ya mamakkofun kan y Afu Dios en ya totolay, iggina y Jesu Cristo nga tolay. 6Nepamavulun na ya nekapatay na nga panavvut na kan ngammin nga totolay, en nepakammu yan kan ya fustu nga tiempo. 7Yan ya gafu na kan sinunnak nak nga nabbalin kan apostol, minangngipalappat en minangngituldu kan yan nga kurug kan ya mari Judio ira, tase mangurug da. Kurug ira yaw nga kayan ku, marik malladdud/mabbusid. 8Ikayat ku nga maddasal ya lallaki kan kada lugar nga itayag da ya gi-iman da nga nasantuan nga awan da nga lussaw onu akkaratutturiya. 9Ikayat ku pay nga massinnun ya babbay ira kan mepangngat, en ipasingan da nga hinnian/asan pasiran da en napia nga appanapanonot da. Mari ra zinan talapiran ya gi-ahukan da kan ma-arte onu adornuan ya gibbaggian da kan vulawan nga alahas onu kan perlas onu kan na-angngina nga sinnun. 10Ngam ya kuenta bisti ra zinan, yan ya angnga-angngua ra kan napia nga mepangngat kan ya babbay nga makkahi kan relihioso ra. 11Malumamak en natuluk zinan ya babbay nga maggilammu. 12Marik ipamavulun nga mattuldu ya babbay onu hinnian paka-awayya ra kan ya lallaki, nu azzi memamak da zinan. 13On, gafu ta unna nga naparatu y Adan annek/ngam kan y Eva. 14En bakkan kan y Adan ya nelohot y Satanas nu azzi ya babay, en iggina ya nabbalin kan nanuriya kan ya nemandu y Afu Dios. 15Ngam gafu ta babbay ya manak, awayya na nga mapalliad da nu massige ra nga mangurug, mangayat, mabbalin kan nasantuan en napia ya appanapanonot da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\