1 Timoteo 3

1Makurug yaw nga akkayanan: Nu hinnian/asan lalaki nga mayat nga mabbalin kan panakallan kan ya iglesia, mekakua nga trabahu ya ikayat na. 2Gaggafen, ya panakallan, mawag kan awan na nga kapaliwatan, isa laman ya atawa na, matangngallan na ya baggi na pe laman, napia ya appanapanonot na, mekakua, minangngalaba kan mari na inamammu, napia nga mattuldu, 3mari na aggillellaw, mari na minappatapatu nu azzi nasimpat, mari na minakkiggungut, mari na muyung/mukat kuartu, 4napia ya annangngal na kan ya kabbalay na ira, en minakkimoray en minangngikakua ya anak na ira. 5On, gafu ta, nu mari na ammu nga tangngallan ya kabbalay na ira, annianna/kunnasi/manna ya annangngal na kan ya iglesia y Afu Dios? 6Mawag kan mari na bahu nangurug, gafu ta, nu bahu nangurug en nu mapili nga manangngal kan ya iglesia, maffugab mallagaw, en makondena kan kagitta ya nesimmu kan ya diablo. 7Mawag kan mekakua iggina maski kan ya mari mangurug ira, tase mari na ma-uyu-uyaw, en mari silluan ya diablo iggina. 8Kunna tian pay kan ya diakono ira kan ya iglesia, mawag kan mepangngat da nga mekakua, mari dua ya gizzilan da, mari ra minammissa, mari ra massamsam/mahagum, 9en mawag kan narenu ya gikkonsensian da kannia angngisige ra nga mamulun kan ya nepakammu y Afu Dios nga kurruan tera. 10En mawag kan mapurba ra kan unna, en kabalin na, nu awan da nga kapaliwatan, awayya ra nga mabbalin kan diakono. 11Kunna tian pay kan ya babbay, mawag kan napia ya kevuyatan da, mari ra paraparakattan ya ikattolay ra ira, matangngallan da ya gibbaggian da, en mapammakatalakkan da kan ngammin nga ganagannud. 12Mawag kan isa laman ya atawa ya innia laman nga diakono, en matangngallan na ya anak na ira en ya kabbalay na ira kan napia. 13On, gafu ta, ya diakono ira nga napia ya assesserbi ra, mekakua ra, en magutuk/maturid/mataggad da nga mangipalappat kan ya kurruan tera nga me-annung kan y Jesu Cristo. 14Innanaman ku nga makakangay nak kan ikaw kan mari mabayag, ngam neturak ku kan ikaw ira yaw nga bilin ku, 15tase, nu hinnian katalantanan ku, dana mammuan mun ya mepangngat nga kuan ya totolay kan ya balay y Afu Dios, yan ya iglesia ya siggamatolay nga Dios, en mekuenta ya iglesia kan arihi en fundasion ya kurug. 16Awan nga duda nga mekapakkapalat ya nepakammu kan ittera nga kurruan tera, Nabbalin iggina kan tolay; napakurug nga natunung ya espiritu na; nasingan ya anghel ira iggina; nepalapalappat kan ya totolay kan ya nasion ira; kinurug ya totolay kan ya utun lusak; en ne-utun kan langit nga madayarayaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\