1 Timoteo 5

1Marim mangallang kan lalakay, nu azzi tabarangngan mu ira kan kagitta ya attabarang mu kan ya amam, en mabbing nga lallaki kan kagitta ya attabarang mu kan ya wawwahim, 2en tabarangngan mu ya barabakat kan kagitta ya attabarang mu kan ya inam, en mabbing nga babbay kan kagitta ya attabarang mu kan ya wawwahim nga narerenu ya appanapanonot mu. 3Ikakuam ya babalu nga babbay nga awan da nga giffamillian. 4Ngam nu hinnian/asan anak onu afuku ra ira, dandamman da zinan nga kuan kan unna ya narelihiosowan nga annungan da kan ya mismu giffamillian da, yan ya angngitoli ra kan balat kan ya ginafu ra ira, gafu ta yan ya makapayayat kan y Afu Dios. 5Ngam ya innia laman nga balu nga awan nga famillia na en mesissa nga matolay, y Afu Dios laman ngin ya panginnanaman na, en algaw en gabi, makadasadasal iggina nga makkiddaw kan ya pakkatolay na. 6Ngam ya balu nga mappalappagustu kan ya nemundowan nga payayat, kuenta natay ngin maski matolay iggina peba. 7Kanakanayun nga ituldum ira yan nga ergo kan ya mangurug ira, tase awan nga kapaliwatan da. 8Ya innia laman nga mari manebi kan ya papparrientes na, nepatalluaring kan ya famillia na, linikuran na ya tuldu nga kurruan tera, en mas narakat/napot iggina peba annek/ngam kan ya mari mangurug ira. 9Ya innia laman nga balu nga mayat nga makilista nga makitebi, mawag kan mari makkurang kan annammafulu ya dahun na, mari na nakilalaki kattu natolay peba ya atawa na, 10madumudumug nga napia ya kukukuan na, nanebi kan abbing ira, nangala-alaba kan mari na inamammu, nepasingan na kan napia ya angngalaba na kan ya totolay y Afu Dios kannia nepammaggu na kan ya gittakan da, nanguffun kan mazziyariyat ira, en kanakanayun nga nangngua iggina kan hanna laman nga napia. 11Marim ilista ya babalu nu mabbing da peba. On, gafu ta, nu mattaggat ya gi-ulluan da kontra kan y Cristo, ikayat da ya makitawa manin, 12en mapanunutan da gafen gafu ta linikuran da ya unna nga netabba ra kan y Cristo. 13En yaw peba, mabbalin da kan talakag, mamalabalay ra, en mari laman kan talakag da, nu azzi mangityittyismis da kan ya ikattolay ra ira, moleran da ya kuan ya ikattolay ra ira, en mergo ra kan mari mepangngat. 14Ikayat ku gafen nga uli makitawa ya babalu nga mabbing peba, manak da, en tanggawan da ya kabbalay ra ira pe laman, tase awan nga panguyawan ya mangontra ira kan ittera. 15On, gafu ta hinnian dudduma/karruan maitu/kelattan nga mabbing nga babalu nga nallikud ngin kan ya kurug nga dana kinurug da, en nevulun da kan y Satanas. 16Nu hinnian babay nga mangurug nga hinnian parrientes na nga balu, iggina zinan ya manebi kan iggina, bakkan kan ya iglesia, tase awayya na nga tebian ya iglesia ya babalu nga awan nga tanakkuan nga manebi kan ira. 17Mepangngat kan dobleyan nu ya angngikakua nu kan ya panakallan nga lalakay ira nga napia ya annangngal da kan ya iglesia, nepatalluaring kan ya mattrabahu ira nga mappalapalappat en mattuttuldu. 18Megitta yan kan ya kayan ya Sagrado nga Turak, "Marim fututan ya ayam nga maddaggun nga mangaggik." En neturak yaw pay, "Mepangngat kan matandanan ya mattrabahu." 19Nu hinnian pangakusan kontra kan ya innia laman nga panakallan nga lalakay, marim kurruan fera laman nu hinnian dua onu tallu nga mattestigu. 20Ya malliwat ira, ivuyam kan ya paratubangan ngammin ya mangurug ira, tase hinnian pattalawan ya dudduma ira. 21Kan ya paningan y Afu Dios en y Jesu Cristo en ya napili nga anghel ira, itabarang ku kan ikaw nga vuluvulunan mu ira yan kannia zim nga mas angngayat kan ya isa annek/ngam kan ya isa, en marim mappadumuruma. 22Marim apuradu nga mangipotun kan ya imam. Marim mesipat kan ya liwaliwat ya tanakkuan nga tolay. Isigem ya mattolay nga awan nga mantiam. 23Mari na kan danum laman ya inuman mun, nu azzi minum ka pay kan bissang/bissut nga daggat vunga ubas nga naporay nga makapammapia kan ya sinem nga momig nga matakit. 24Hinnian dudduma nga totolay nga alistu nga mammuan ya liwaliwat da kallie ya ke-addet da kan ya kapanunutan da, ngam ya dudduma, mammuan ya liwaliwat da kan panguzzanan. 25Kunna tian pay kan ya napia nga pangapangngua, masingan kan manamanawag ya dudduma, en maski ya mari masingan kan manamanawag, mari ra mesussuk kan mannanayun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\