2 Corinto 1

1Yakan y Pablo nga apostol y Jesu Cristo megafu kan ya uray y Afu Dios. Yakan en y Timoteo nga wahi tera kan pangurug, diot mi kan ikayu. Natturak nak kan ikayu nga iglesia y Afu Dios kan ya siudad ya Corinto en kan ngammin nga totolay y Afu Dios kan ya interu probinsia ya Acaya. 2Pare zinan ta hinnian/asan kan ikayu ya allak en ya imamak nga maggafu kan ya Dios nga Ama tera en kan y Afu Jesu Cristo. 3Madayarayaw ya Dios en Ama y Afu tera nga Jesu Cristo. Iggina ya Ama nga minangngikallak en ya Dios nga paggafanan ngammin ya kabanabannay tera. 4Banabannayan na ikami kan ngammin nga ziyariyat mi, tase mabannayan mi pay ya innia laman nga mazziyat kan hanna laman megafu kan ya ammanabannay y Afu Dios mismu kan ikami. 5Makua mi yan, gafu ta maski massosobra ya ziyariyat mi nga megitta kan y Cristo, massosobra pay ya kabanabannay mi megafu kan iggina. 6Nu mazziyariyat kami, mesissimmu ira yan para kan ya kabanabannay en kapalliad nu. Nu mabanabannayan kami, mesimmu yan para kan ya kabanabannay nu, nga mamabbalin kan ikayu kan mappasensia nga matattam kan ya ziyariyat nu nga megitta kan ya ziyariyat nga ata-attamman mi. 7Nasikan ya agginnanama mi kan me-annung kan ikayu, gafu ta ammu mi nga kannia azziyariyat nu nga megitta kan ikami, kunna tian pay, mabanabannayan kayu kan kagitta ya kabanabannay mi. 8Wawwahik ira, ikayat mi nga mammuan nu ya nekapazapaziyat mi nga napasapasan mi kan ya probinsia ya Asia. Kurug nga nelot/nafulotan ya nekapazapaziyat mi nga gunese mari mi nga nattamman, en mari mi ininnanama nga matolay kami peba. 9Kakurruan na, inabbat mi kan luminabbet ngin ya orat ya ipappatay mi, ngam nepamavulun y Afu Dios yan tase mari mi mammakatalak kan ikami pe laman nu azzi kan iggina nga mappaginnolay kan ya nakkakatay ira. 10Pinalliad na kami kan makatantalaw nga kapatayan mi, en ammu mi nga palliaran na kami manin. Iggina ya innanaman mi nga mamalliad kan ikami. 11Napia nu uffunan nu ikami kannia angngidasadasal nu kan ikami, en ya resulta na, aru ya mappabalat kan iggina megafu kan ya bendision nga neddan na kan ikami megafu kan ya napakaru nga dasadasal nu. 12Yaw ya iparayag mi, tettestiguan ya gikkonsensian mi nga ya katakatolay mi kan ya atubang ya totolay, nepatalluaring kan ya atubang nu, nasantuan en napia nga motibo segun kan ya uray y Afu Dios, en segun kan ya allak na, mari segun kan sirib tolay nga mari makakammu kan iggina. 13Awan nga tanakkuan nga ikayat mi nga kayan kan ya turak mi kan ikayu nu azzi ya mabibbid nu en mantindian nu. En innanaman ku nga mantindian nu kan fustu 14yaw nga mediu mantindian nu peba laman, nga ikami ya payayat nu, en kunna tian pay, ikayu ya payayat mi nattaruk nu manoli y Jesus nga Afu tera. 15Gafu ta siguradu nak kan yan, napanonot ku kattun nga annak mabbisita kan ikayu bitan tase mamiddua nga mabendisionan kayu. 16Ikayat ku nga kayan, pinalanok nga massibal/maddahat kami kan ikayu kannia ikami nga mappanget kan ya probinsia ya Macedonia, en so nu maggafu kami kannay, mattoli kami kan ikayu, en sangaw, uffunan nu ikami kannia abbiahe mi nga umang kan ya probinsia ya Judea. 17Abbattan nu kazze/pano kan nangulu-uli ya nonot ku kattu pinalanok yan? Abbattan nu kazze kan mapplano nak gafu ta uru-urek pe laman, en megafu kan yan, awayyak nga kayan, "On" ngam "Awan" kungku sangaw balalaman? 18Awan, ngam siguradu nga mapammakatalakkan y Afu Dios, en kunna tian pay kan ya kayan ku, mari kan "On" kungku sangaw, ngam "Awan" kungku balalaman. 19On, gafu ta, y Jesu Cristo nga Anak y Afu Dios nga nepalapalappat ku en y Silas en y Timoteo kan ikayu, mari na manguli. Mari kan "On" en sangaw, "Awan," ngam kan iggina, kanakanayun, "On." 20Matumpal ngammin ya netabba y Afu Dios megafu kan y Cristo. Yan ya gafu na kan kayan tera ya "Amen" megafu kan iggina, tase madayarayaw y Afu Dios. 21Y Afu Dios mismu ya mamatuyag kan ya angngurug mi en ya angngurug nu pay megafu kan ya neketattadday tera kan y Cristo, en iggina ya nanunnak pay kan ikami. 22En sinimbreyan na ittera nga sennial nga kua na ittera, en neddan na ya Espiritu Santo kan ya giffutuan tera nga kuenta pamakurug na kan ngammin nga iddi-iddan na kan ittera. 23Testiguk y Afu Dios, gafu ta ammu na ya hinnian kan ya nonot ku nga yaw ya gafu na kan marik nesige ya umang kan ikayu kan ya Corinto, tase marik mafersa nga mangastigo kan ikayu. 24Mari megafu ta pammorayan mi ya angngurug nu, gafu ta natuyag ngin, nu azzi uffunan mi ikayu tase dumakal ya payayat nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\