2 Corinto 2

1Yan ya gafu na kan zinisidik nga marik uli umang mabbisita kan ikayu be laman nu dandam ya resulta na kan ittera. 2On, gafu ta, nu pakarandamman ta kayu, innia peba ya makapayayat kan yakan nu azzi ikayu balalaman nga pinakarandam ku? 3Neturak ku ira nay kan ikayu kattun tase, kannia allabbet ku kan ikayu kannian, marik mapakarandam kan ikayu nga makapayayat zinan kan yakan. Masiguraduk nga, nu mayayat nak, mayayat kayu ngammin pay. 4Kattu natturak nak kan ikayu kattun, nelot/nafulotan ya vurung ku en ya dandam ya futuk, en nanuruturut ya luak pay. Natturak nak kan ikayu, mari megafu ta ikayat ta kayu nga pakarandamman, nu azzi gafu ta ikayat ku nga ipakammu ya napafutu nga ayat ku kan ikayu. 5Kurug nga hinnian/asan namakarandam, ngam bakkan kan yakan ya pinakarandam na, ngam mediu pinakarandam na kayu ngammin. Nalampaw ya nepakkahik kan yan gafu ta marik ikayat nga padammattan ya kayan ku. 6Ya aru kan ikayu, fustu ngin ya nepangngastigo nu kan iggina. 7Sangaw, mas napia nu pakoman nu en pasikannan nu ya nonot na, tase mari na likuran ya angngurug na megafu kan ya nelot nga dandam na. 8Ipakimallak ku kan ikayu gafen nga ipasingan nu ya ayat nu kan iggina. 9Yaw ya gafu na kan neturak ku kan ikayu kattun nga kastigowan nu iggina tase mapurba ta kayu, nu parulotan nu ngammin ya ergo nga kinahik kan ikayu. 10Ya innia laman nga pakoman nu, pakoman ku pay, gafu ta ya pinakomak, kannia nepammakomak kan iggina, kiningnguak yan para kan ikayu kan ya atubang y Cristo, 11tase mari maprobettia y Satanas ittera. On, gafu ta ammu tera nga narakat/napot ya gakkad na ira. 12Kattu nakakaddet nak kan ya siudad ya Troas tase ipalapalappat ku ya napia nga dumug nga me-annung kan y Cristo, iniddannan nak y Afu Dios kan napia nga oportunidad ku nga mangngua kan yan nga kuenta namukat iggina kan puerta. 13Ngam mari nemamak ya nonot ku gafu ta marik nasimmuan y Tito kannay nga wahi tera kan pangurug. Gaggafen, nappakammu nak kan ya wawwahi tera kannay, en minang nak kan yaw nga probinsia ya Macedonia. 14Ngam mappabalat nak kan y Afu Dios nga kanakanayun nga mangigiggiya kan ikami megafu kan ya neketadday mi kan y Cristo, en iparaparada na ikami kannia asselebra na kan ya nepangngaffut na. Iyusu-usa na ikami nga mangipakapakammu kan ya kurug nga me-annung kan y Cristo nga kuenta insensu nga iwarawarak mi kan ngammin nga lugar ira. 15Megitta kami kan nabangug nga insensu nga iyofresi/idedika y Cristo kan y Afu Dios. Megitta kami kan insensu kan ya totolay nga mapalliad en kan ya totolay nga mawawan pay. 16Kappatay yaw nga insensu kan ya mari mangurug ira, ngam mangiddan kan angat kan ya mangurug ira. Innia gafen ya makatumpal kan yaw nga trabahu? 17Matumpal mi gafu ta mari mi megitta kan ya dudduma/karruan nga mangituldu kan ya ergo y Afu Dios nga kuenta ilaku ra, ngam ikami, narenu ya gakkad mi, en y Afu Dios ya nabbon kan ikami, en megafu kan ya neketadday mi kan y Cristo, ipalapalappat mi ya ergo y Afu Dios kan ya atubang na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\