2 Corinto 7

1Wawwahik ira nga ideddukan ku, gafu ta kua tera ira yaw nga netabba y Afu Dios, pakarennuan tera gafen ittera pe laman kan ya hanna laman nga makamantia kan ya gibbaggian onu ya gi-espirituan tera, en pabbalinan tera kan awan nga pakkurangan ya kinasanto tera megafu kan ya attalaw tera kan y Afu Dios. 2Alaban nu ikami kan ya giffutuan nu. On, gafu ta awan nga tolay nga nangnguanan mi kan narakat/napot; awan nga tolay nga pinabbalin mi kan narakat; awan nga tolay nga inaprobettia mi. 3Kinahik yan, mari megafu ta paliwatan ta kayu, gafu ta kinahik kallie na yan nga hinnian/asan kayu kan ya giffutuan mi, en megafu kan yan, siggaparan kami nga makipappatay onu makipattolay kan ikayu. 4Nelot/Nafulotan ya ammakatalak ku kan ikayu. Nelot ya angngidayok kan ikayu. Nelot ya kabanabannek en ya payayat ku megafu kan ikayu kan ngammin nga kapazapaziyat mi. 5Kattu nakakaddet kami kan yaw nga probinsia ya Macedonia, mari mi nabannayan, nu azzi aru ya ziyariyat mi kan ngammin nga inangayan mi. Kan ya liwan ya gibbaggian mi, hinnian makiggungut kan ikami, en kan ya unag ya giffutuan mi, hinnian attalaw mi. 6Ngam y Afu Dios nga mamanabannay kan ya totolay nga mapakarandam, binannayan na kami kannia nepallabbet y Tito kannay. 7Ngam mari na kan ya nepallabbet na laman ya negafanan ya nekabanabannay mi, nu azzi ya nepadumug na pay nga me-annung kan ya kiningngua nu nga namanabannay kan iggina. Ikayat ku nga kayan, nepakammu na kan ikami nga kuru ikayat nu nga masingan ikami, ya akkarandam nu kan ya liwaliwat nu, en ya angngitakit nu kan yakan, en mas nelot peba gafen ya payayat ku. 8Maski napakarandam ta kayu megafu kan yan nga turak ku kan ikayu kattun, marik mabbabawi kan ya nepangngiturak ku kan yan, maski narandam nak kattu nammuan ku nga yan nga neturak ku kan ikayu, napakarandam na kayu kan manganannuan laman. 9Ngam sangaw, mayayat nak, mari megafu ta napakarandam kayu, ngam gafu ta ya dandam nu, pinabbabawi na kayu, gafu ta nadiosan ya dandam nu, en megafu kan yan, mari nu napatakitan megafu kan ikami. 10On, gafu ta, ya nadiosan nga dandam, marresulta kan abbabawi nga mattumpal kan kapalliad nga mari marresulta kan dandam. Ya dandam ya totolay kan ya mundo nga mari makakammu kan y Afu Dios, marresulta kan ipappatay. 11Innan nu ya lappat nu nga mangngua kan napia nga resulta na yan nga nadiosan nga dandam kan ikayu, ya akkelug nu nga mangazza kan ya narakat kan ikayu, ya allussaw nu kan ya liwaliwat nu, ya attalaw nu kan ya mappanget nga kakastigo nu, ya akkelug nu nga maningan kan ikami, ya allappat nu nga mangngua kan napia, en ya nepangngastigo nu kan ya tolay nga nalliwat. Kan ngammin nga kinikkingngua nu, nepasingan nu nga awan ngin nga kapaliwatan nu kan yan nga gannud nga neturak ku. 12Gaggafen, maski natturak nak kan ikayu, mari megafu laman kan ya tolay nga nalliwat onu megafu kan ya nalliwatan na, nu azzi tase mepasingan kan ikayu ya ayat nu kan ikami kan ya paningan y Afu Dios. 13Megafu kan yan, nabannayan kami. Mari na kan ya nekabanabannay mi laman, nu azzi mas peba ya payayat mi megafu kan ya payayat y Tito, gafu ta napemamak ya nonot na megafu kan ya napia nga kiningngua nu ngammin. 14Kallie ya nepabbon ku kan iggina kan ikayu, nedayaw ta kayu kan iggina, en marik napasiranan. Siguradu nga kurug ngammin ya kinahakahi mi kan ikayu, en kunna tian pay, napakurug ya nepangngidayaw mi kan ikayu kan ya atubang na. 15En mas dumakal ya ayat kan ya kononaggan ya futu na kan ikayu kannia pakerandam na kan ya nepammarulot nu kan ya kinahi na en kan ya nepangngalaba nu kan iggina nga hinnian attalaw en ammilpig nu. 16Mayayat nak gafu ta awan nga pakkurangan ya ammakatalak ku kan ikayu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\