2 Corinto 8

1Wawwahik ira, ikayat ku nga mammuan nu ya resulta ya allak y Afu Dios kan ya iglesia na ira kan ya probinsia ya Macedonia. 2Iggina yaw, inuffunan da ya pobre ira nga wawwahi tera kan pangurug kan Jerusalem nga nassosobra ya payayat da megafu kan ya dakal nga ayat da, maski napuppurba ya angngurug da kannia nelot/nafulotan nga azziyariyat da, en maski nelot ya kapobre ra. 3On, gafu ta matestiguan ku ya nepangngiddan da; mari segun laman kan ya mawayya ra, nu azzi maturuk peba annek/ngam kan yan; uru-uray ra pe laman; 4en nekikkiddaw ra kan ikami nga pavulunan mi ira nga mesipat da nga manguffun kan ya kagitta tera nga totolay y Afu Dios. 5Ya kiningngua ra, mari segun kan ya ininnanama mi laman, nu azzi maturuk peba annek kan yan, gafu ta nededika ra kan unna ya gibbaggian da pe laman kan y Afu en kan ikami pay, segun kan ya uray y Afu Dios. 6Megafu kan ya kiningngua ra, nekiddaw mi kan y Tito nga balabalinan na yan nga negafu na nga trabahu nga angnguffun na kan ikayu nga manguffun kan ya wawwahi tera kan Jerusalem megafu kan ya allak nu. 7Massosobra kayu kan ngammin nga na-espirituan nga ganagannud: kan angngurug, kan pakakammu, kan ya angngikahakahi nu kan ya bilin y Afu Dios, kan lappat, en kan ya ayat nu kan ikami. Napia nu massosobra kayu kan yan pay nga napia nga kuan nu megafu kan ya allak nu. 8Mari ta kayu manduan nga manguffun nu azzi pamurban ku nu kurug ya ayat nu kan ira kannia keparig na kan ya ayat ya dudduma/karruan. 9Ammu nu ya allak y Afu tera nga Jesu Cristo, nga maski rikiriku iggina kan langit kattun, nabbalin iggina kan pobre para kan ikayu kattu ne-anak iggina, tase kan ya kapobre na, pabbalinan na kayu kan riku kan na-espirituan nga ganagannud. 10Yaw sangaw ya itabarang ku kan me-annung kan yan nga gannud, gafu ta para kan ya pammakapianan nu, balinan nun yan nga trabahu nga pinegafanan nu kattu nappasa nga dahun. Ikayu ya unna nga naddisidi nga manguffun, mari laman nga nangigafu. 11Balinan nun yan nga trabahu, tase megitta ya ammalin nu kan yan kan ya kadisididu nu megafu kan ya nepakkelug nu nga namegafu, en kuan nu yan segun kan ya hinnian/asan kan ikayu. 12On, gafu ta, nu disididu ya innia laman nga manguffun, kuenta napia ya angnguffun na nu manguffun iggina segun kan ya hinnian kan iggina; mari mawag kan manguffun iggina segun kan ya awan kan iggina. 13Kinahik yan, mari tase malampawan ya dudduma en madammattan kayu, nu azzi tase maggitta ya situasion nu en ya situasion da. 14Bustante kayu mamba kan sangaw, en napia nu uffunan nu ya makakawag ira, gafu ta, so nu ira pay ya bustante, en ikayu ya makakawag kan uffun, ira malappay/mabbit ya manguffun kan ikayu. Yan ya makua senannu mabbalin kan maggitta ya situasion nu en ya situasion da. 15On, gafu ta kunna kan ya Sagrado nga Turak, "Ya innia laman nga aru ya napagampat/nampat na, mari na nassobra; en ya innia laman nga bissang/bissut ya napagampat na, mari na nakkurang." 16Mappabalat kami kan y Afu Dios gafu ta nekkua/neppay na kan ya futu y Tito ya ayat na kan ikayu nga megitta kan ya ayat mi kan ikayu. 17On, gafu ta mari laman kan ya nepangngi-anahut na kan ya nekikkiddaw mi, nu azzi ikayat na mismu ya umang kan ikayu nga uru-uray na pe laman. 18Pevulunan mi pay kan iggina ya wahi tera kan pangurug nga mekakua kan ngammin nga iglesia ira y Afu Dios megafu kan ya angngipalapalappat na kan ya napia nga dumug. 19En mari na kan yan laman ya gafu na kan bonan mi iggina, nu azzi pinili peba ngammin ya iglesia ira iggina nga mevulun kan ikami nga masserbi kan yaw nga trabahu megafu kan allak, en kuan mi yan tase madayarayaw y Afu Dios, en tase ipakammu mi nga siggaparan kami nga manguffun. 20Mappalan/Memuhud kami tase awan nga kapaliwatan mi nga me-annung kan yaw nga bustante nga regalu nga kargo mi. 21Kuan mi yan gafu ta ikayat mi ya mangngua kan napia, mari na kan ya paningan y Afu Dios laman, nu azzi maski pay kan ya paningan ya totolay. 22Hinnian peba wahi tera kan pangurug nga pevulunan mi kan ira nga naming aru nga pinuppurba min, en nammuan mi nga nalappat iggina nga maka-angngua kan aru nga ganagannud. En sangaw, mas nalallappat peba iggina nga manguffun kan ikayu megafu kan ya dakal nga ammakatalak na kan ikayu. 23Nu me-annung kan y Tito, iggina ya kavulun en katrabahuan ku nga manguffun kan ikayu. Nu me-annung kan ya dudduma nga wawwahi tera kan pangurug nga mevulun kan iggina, ira ya binon ya iglesia ira en ya kedayawan y Cristo. 24Gaggafen, ipasingan nu ya ayat nu kan ira, tase mepasingan nu pay kan ya iglesia ira nga fustu ya nepangngidayaw mi kan ikayu kan ira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\