2 Pedro 2

1Hinnian/Asan pay kattun falso nga profeta ira nga minang kan ya totolay. Kunna tian pay, hinnian nattaruk falso nga mestru ira nga mallillimmang/massussussuk nga umang nga mangituldu kan ikayu kan doktrina nga makadaral kan ya angngurug ya maggiggina ira, en ilimad da peba ya Afu nga nanavvut kan ira. Mismu ira ya kegafanan ya gavvat nga kakastigo ra. 2Aru ya mamarig kan ya narakarakat/napanapot nga kukukuan da, en megafu kan ira, maparaparakat ya kurug nga doktrina. 3En megafu kan ya kakurapal ira yan nga mestru, aprobettian da ikayu kan ya paraparatu nga ergo ra kan ya pangi-ala-alak da kan ikayu. Nabayag ngin nga naparan ya kakondena ra, en ya kakastigo ra, mari aggakaturug. 4Kattun, hinnian anghel ira nga nalliwat, en mari pinakoma y Afu Dios ira, nu azzi pinatuvvu/pinatabbraw na ira kan infiernu, en nekarsel na ira nga aggapingil kan ya kokopan/kallap nga avvut nga adadalam nga aggakarsel da kannay addet kan ya algaw nga kapanunut da. 5Ya totolay nga nammari kan y Afu Dios kattu unna nga tiempo, mari na pinakoma ira, ngam y Noe nga nangipalapalappat kan ira nga mabbabawi en mappakatunung da zinan, pinalliad na iggina en ya pitu peba kattu nazzivak/na-alum. 6Ya totolay kan ya siudad ya Sodoma en ya siudad ya Gomorra kattun, kinastigo na ira pay kannia nepangngitanag/nepangngikabok na kan afi nga nappa-avu kan ira. Yan nga kiningngua na, nepasingan na ya mesimmu kan ya innia laman nga mappanget nga mallikud kan iggina. 7Ngam pinalliad na y Lot nga natunung nga tolay nga naddian kannay nga nelot/nafulotan ya dandam na megafu kan ya mari nafuffuwaddan nga akkelug ya totolay nga naka-angngua kan narakat. 8On, gafu ta, yan nga natunung nga tolay, kannia kagalgaw nga aggasinnan en aggaginan na ya narakat nga kinikkingngua ya totolay nga naddian kan ya pallehut na, nadaddammattan ya natunung nga futu na. 9Gaggafen, manamanawag nga ammu y Afu Dios ya ammalliad na kan ya totolay nga makadios, en palliaran na ira kan ya kapaziyat da nga kapurban da, en ammu na pay ya angngikarsel na kan ya maka-angngua ira kan narakat nga makastigo addet kan ya algaw nga kapanunut da, 10nepatalluaring kan ira nay nga mamagustu kan ya narakat nga keluhan ya gibbaggian da nga kuenta mappadaping kan ya gikkaralluan da, en imemenos da pay ya innia laman nga hinnian paka-awayya na. Naporay ra, napparaparayag da, en mari ra mattalaw nga mamaraparakat kan ya innia laman nga atanang ya kekuentan na. 11Maski peba ya anghel ira nga mas nasikan en makapangngua annek/ngam kan ira yan nga falso nga mestru, mari ra paraparakattan nga kondenan ira kan ya atubang y Afu Dios. 12Ngam ira yan nga falso nga mestru nga megiggitta kan aya-ayam nga awan da nga ginnonotan, nga kuan da ya keluhan ya gibbaggian da, en ne-anak da tase magafut en mapatay laman, paraparakattan da ya mari ra mantindian, en mapatay ra kan kagitta aya-ayam. 13Mebalat pe laman nattaruk kan ira ya nepammazapaziyat da kan ya dudduma/karruan. Maski algaw, mappagapagustu ra nga maka-angngua kan ya narakat nga keluhan ya gibbaggian da. Mantia kan sinnun en gurid kan baggi ya kegittan da kannia akkipangapangan da kan ikayu, en nelot ya akkipakkokkonsuelo ra kan ya totolay nga ilohot da. 14Manafataful da kan babayan da, en mari ra vulvua/pulus mabannayan kan ya akkelug da nga malliwat. Bensian da ya totolay nga nakafi peba ya angngurug da. Napenam ya giffutuan da nga massamsam/mahagum. Siguradu nga kastigowan y Afu Dios ira. 15Linikuran da ya kurug nga tuldu, en nawawan da. Pinarrian da ya kiningngua y Balaam kattun nga anak y Beor nga ikayat na ya magganansia nga maggafu kan ya narakat nga kuan na. 16Ngam nallangngan iggina megafu kan ya nepalliwat na. Ya asno na, nergo nga megitta kan tolay, en pinemmang na ya kolapa y Balaam. 17Ira yan nga falso nga mestru, megitta ra kan annit/annip nga nabbatan, en megitta ra kan kunam nga mepayapayad kan nasikan nga angin. Nangireserba y Afu Dios kan paddianan da kan ya lugar nga kakokopannan/kakallappan. 18On, gafu ta mappalagopog da nga mergo nga awan mamba nga kebalinan na. Megafu kan ya akkelug ya baggi ya tolay kan narakat, ilohot da ya totolay nga bahu nallikud kan ya dana kakavulun da nga mamuluvulun kan falso. 19Itabba ra kan ira ya kasuelta ra, ngam ira mismu, kohung kan ya narakat nga aggangngua nga manaral kan ira balalaman. On, gafu ta, ya hanna laman nga mamatuluk kan ya innia laman, yan ya mangohung kan iggina pe laman. 20On, gafu ta, nu hinnian totolay nga nallikud ngin kan ya mappadaping ira nga hinnian kan ya mundo, en linikuran da ira yan megafu kan ya pakakammu ra kan y Afu en Mannavvut tera nga Jesu Cristo, en nu uli masilluan da kan ira yan nga linikuran da, en mapatuluk da balalaman nga malliwat, mas narakat ya situasion da annek/ngam kattun. 21Mas napia zinan nu mari ra nammuan ya tuldu nga me-annung kan ya natunung nga attolay annek kan nammuan da, en sangaw, likuran da balalaman ya sagrado nga mandu nga netuldu kan ira. 22Ya kurug nga ononi ira, mesimmu kan ira. Ira yaw: "Ya atu, tollian na nga kanan ya uta na balalaman," en "Ya bavi nga nazihut ngin, manoli nga mallupang kan ya bawang balalaman."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\