2 Tesalonica 2

1Wawwahik ira, nu me-annung kan ya annoli nattaruk y Afu tera nga Jesu Cristo en kan ya aggarammung tera nga metadday kan iggina, ipakimallak mi 2nga mari zinan magulugulu ya ginnonotan nu, en mari nu mavurung nu magina nu nga kayan da nga luminabbet ngin ya algaw y Afu Jesus. Mari nu mangurug kan ya kayan da, maski kanna be tiaw ya paggafanan na, nu kayan da nga hinnian/asan espiritu nga nangipakammu kan yan kan ira, onu kayan da nga ikami ya nakkahi onu ya nangiturak kan yan. 3Mari nu ipamavulun nga melohot kayu kan hanna laman. On, gafu ta mari lumabbet yan nga algaw nu mari mesimmu kan unna nga hinnian napakaru nga mallikud kan ya kurug en nu mari peba mepasingan ya tolay nga minannuriya kan ya dorob y Afu Dios. Infiernu ya pattumpalan na. 4Turiyan na nattaruk ngammin ya ikuenta ya totolay kan dios da onu hanna laman nga dayarayawan da, en mappakatanang iggina kan ira. Sangaw, tumallung pay iggina nga manuttud kan ya templo, en kayan na nga iggina y Afu Dios. 5Mari nu kazze/pano kerandamman nga dana kinahakahik ira yan kattu kasan ku kan ikayu? 6Hinnian peba mangifuwad kan iggina tase mepakammu nu innia iggina kan ya fustu nga tiempo, en ammu nu yan nga mangifuwad. 7Maddaggun nga mattrabahu ngin ya sekreto nga pakapangngua ya minannuriya kan ya dorob y Afu Dios, ngam ya mangifuwad kan iggina, massige nga mangifuwad addet zi mazza iggina pe laman. 8Sangaw, mepakammu ya tolay nga minannuriya kan ya dorob. Nattaruk nu manoli y Afu Jesus, patayan na iggina kan ya assab ya simuk na, en darallan na iggina kan ya makatulang nga nawag ya appasingan na. 9Ya aggangay na yan nga narakat/napot nga tolay, megafu kan ya trabahu y Satanas, en masingan yan kan pakapangngua, sennial en milagro ira nga maggafu kan laddud/busid 10en kan ngammin nga angngilohot kan ya totolay nga makastigo gafu ta ne-ammari ra nga inayat ya kurug nga kapalliaran da zinan. 11Gafu ta ne-ammari ra yan, ipamavulun y Afu Dios nga melohot da kan ya appanapanonot da senannu mangurug da kan laddud. 12Gaggafen, kastigowan nattaruk y Afu Dios ira ngammin nga mari nangurug ira kan ya kurug. Imbes kan mangurug da kan ya kurug, nappalappagustu ra kan ya narakat. 13Wawwahik ira, mawag kan kanakanayun nga mappabalat kami kan y Afu Dios megafu kan ikayu nga ideddukan na. On, gafu ta pinili na kayu kattu gafagafu nga mapalliad kayu kannia nepangngurug nu kan ya kurug en kannia nepabbalin ya Espiritu Santo kan nasantuan kayu. 14Yan ya nangakkulan y Afu Dios kan ikayu megafu kan ya napia nga dumug nga ipalapalappat mi, tase mesipat kayu kan ya atanang nga kekuentan y Afu tera nga Jesu Cristo. 15Gaggafen, wawwahik ira, patuyaggan nu ya angngurug nu, en kanakanayun nga vulunan nu ya netuttuldu mi nga kinahi mi kan derettio kan ikayu onu kan ya neturak mi kan ikayu. 16Y Afu tera nga Jesu Cristo mismu en y Afu Dios nga Ama tera nga mangayat kan ittera en nangiddan kan mannanayun nga gutuk/turid/taggad en napia nga innanama tera megafu kan ya allak na, 17pare zinan ta isige na nga paggutukan en pasikannan ya ginnonotan nu kan kada napia nga kayan nu en kuan nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\