2 Timoteo 1

1Yakan y Pablo nga apostol y Jesu Cristo megafu kan ya uray y Afu Dios segun kan ya netabba na nga iddan na ya angat nga hinnian/asan kan y Jesu Cristo. 2Natturak nak kan ikaw, Timoteo, nga ibilang ku kan ideddukan ku nga anak ku. Pare zinan ta hinnian kan ikaw ya allak, idduk en imamak nga maggafu kan y Dios Ama en y Jesu Cristo nga Afu tera. 3Sesserbian ku y Afu Dios kan narenu nga konsensia kan kagitta ya kiningngua ya ginafuk ira. Mappabalat nak kan iggina megafu kan ikaw kan ya kanakanayun nga kerandamman ta ka kannia addasal ku kan kada algaw en gabi. 4Nu kerandamman ku ya nepannurut ya luam, kuru ikayat ta ka nga masingan manin tase mas peba ya payayat ku. 5Kerandamman ku pay ya napafutu nga angngurug mu. Kunna tian ya klase ya angngurug y Loida nga kakot mu nga unna nga nangurug en y Eunicia nga inam, en awan nga dudak nga yan ya klase ya angngurug mu pay. 6Megafu kan yan, iparandam ku kan ikaw nga italakkurug mu nga iyusa ya ne-eruma nga pakapangngua nga neddan y Afu Dios kan ikaw kannia nepangngipotun ku kan ya imak kan ikaw. 7On, gafu ta, ya Espiritu Santo nga neddan na kan ittera, mari na pattarkukan ittera, nu azzi iddannan na ittera kan na-espirituan nga pakapangngua, ayat en paka-awayya nga matangngallan tera ya gibbaggian tera. 8Marim ipasiran gafen nga ipakammu ya me-annung kan y Jesus nga Afu tera onu yakan nga nekarsel megafu kan ya assesserbik kan iggina. Ngam makipazziyariyat ka para kan ya napia nga dumug kan ya pamasikan y Afu Dios. 9Inakkulan en pinalliad na ittera tase mabbalin kan nasantuan ya katakatolay tera, mari na kan megafu kan ya kukukuan tera, nu azzi megafu kan ya gakkad na en kan ya allak nga neddan na kan ittera megafu kan y Jesu Cristo kallie peba ya nekaparatu ya mundo. 10Nepakammu ngin ya allak na kannia neke-anak y Jesu Cristo nga mamalliad kan ittera. Inaffut na ya paka-awayya ya patay, en nepakanawag ngin kan ya napia nga dumug nga awayya tera nga matolay kan awan na nga panda. 11Sinunnak nak y Afu Dios kan apostol, minangngituldu en minangngipalappat kan yaw nga napia nga dumug. 12Yan ya gafu na kan mapazapaziyat nak kan kunna tiaw, ngam marik mappasiran, gafu ta ammuk nu innia ya kinurug ku, en siguradu nak nga awayya na nga tanggawan ya nekatalak ku kan iggina addet kan yan nga algaw. 13Ya kurug nga ergo nga netuttulduk kan ikaw nga modelo, vuluvulunan mu kan ya angngurug en ayat nga hinnian kan y Jesu Cristo. 14Kan ya pakapangngua ya Espiritu Santo nga makipaddian kan ittera, immuhuran mu ya napia nga nekatalak kan ikaw. 15Ammum mamba nga ngammin ya taga probinsia ya Asia, maski ira Figelo en y Hermogenes, pinanawan dak. 16Pare zinan ta ikallak y Afu Dios y Onesiforo en ya kabbalay na ira, gafu ta naming aru nga minang nak binisita en binanabannayan nga mari na nepasiran ya nekakawad ku, 17nu azzi sinafataful nak kan ya panda nawayya na kattu nepallabbet na kan Roma addet zi natafulan nak. 18Kuru ammum ya aru nga nepassesserbi na kattu kasan tera kan ya siudad ya Efeso. Pare zinan ta ikallak y Afu Dios iggina nattaruk kan yan nga algaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\