2 Timoteo 3

1Dandamman mu yaw. Lumabbet nattaruk ya azziyariyat kan ya panguzzanan nga algaw ira. 2Kan ira yan nga algaw, ayatan ya totolay ya gibbaggian da pe laman. Muyung/Mukat kuartu ra. Mappalapalagopog da. Mappakatanang da. Maka-angngua ra kan narakat/napot kan ya ikattolay ra ira. Awan nga ammaraparulot da kan ya gimmanakan da. Mari ra ammu ya mappabalat. Awan nga attalaw ra kan y Afu Dios. 3Awan nga ayat da kan ya giffamillian da. Awan da nga angngikallak kan ya ikattolay ra. Minammaraparakat da. Mari ra matangngallan ya gibbaggian da en ya ginnonotan da. Naporay ra. Ikalussaw ra ya hanna laman nga napia. 4Mari ra mapammakatalakkan. Mari ra panonotan ya pattumpalan ya kukukuan da. Mapparaparayag da. En mas ayatan da ya dibersion annek/ngam kan y Afu Dios. 5Vuluvulunan da ya kustumbre ra ira kan ya relihion da, ngam ilimad da ya pakapangngua na kan ya katakatolay ra. Arayyuan mu ya kunna tian ira nga totolay. 6Hinnian/Asan dudduma/karruan kan ira yan nga totolay nga tumallung kan babalay nga mangiloholohot nga mamensi kan babbay nga nakafi ya ginnonotan da. Magulugulu ya gikkonsensian da megafu kan ya karu ya liwaliwat da. Nalohon ya kegiya ra megafu kan ya dudduma nga narakat nga akkelug da. 7Kanakanayun nga maggilammu ra, ngam mari ra vulvua/pulus mammuan ya kurug. 8Ira yan nga minangngilohot, tutturiyan da ya kurug kan kagitta ya nepannuriya y Janes en y Jambres kan y Moises kattun, en linaloko ya appanapanonot da, en awan nga kuenta ya angngurug da. 9Ngam mari ra makapassige nga mangngua kan kunna tian, gafu ta mammuan nattaruk ngammin ya totolay ya kaloko ra kan kagitta ya nammuan nga kaloko ra nga dua kattun. 10Ngam ikaw, nobserbam ya tuttulduk ira, ya katakatolek, ya gakkad ku kan ya attolek, ya angngurug ku, ya appasapasensiak, ya angngayat ku, ya aggatattam ku, 11ya nekapazapaziyat ku, en ya nekatattazzik. Ammum ya nesissimmu kan yakan kan ira yaw nga siudad: ya Antiokia, ya Iconio, en ya Listra, ya nekapazapaziyat ku nga inattamman ku kan ira yan. Ngam pinalliad nak y Afu Dios kan ngammin ira yan. 12Kakurruan na, mapazapaziyat tera ngammin nga mayat nga mattolay segun kan ya uray y Afu Dios kan ya neketadday tera kan y Jesu Cristo. 13Ngam ya totolay nga narakat en minangngilohot, mabbalin da kan mas narakat, mangilohot en melohot da pay. 14Ngam ikaw, isigisigem nga vulunan kan napafutu ya giniligilammum en kurruan mu, gafu ta ammum ya nattuldu ira kan ikaw. 15Ammum pay nga namegafu peba kattu kabbing mu, netuldu ngin kan ikaw ya Sagrado nga Turak nga makapasirib kan ikaw addet kan ya kapalliad mu megafu kan ya angngurug mu kan y Jesu Cristo. 16Ngammin ya hinnian kan ya Sagrado nga Turak, nepeturak y Afu Dios, en me-usa kannia angngituldu kan ya kurug, kannia annabarang kan ya malliwat ira, kannia appababawi kan ya mallikud ira kan ya kurug, en kannia angngituldu kan ya natunung nga attolay, 17tase awan nga pakkurangan ya innia laman nga masserbi kan y Afu Dios, senannu siggaparan iggina nga maka-angngua kan hanna laman nga napia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\