Kinikkingngua 22

1Sangaw, kunna y Pablo nga nakkahi kan ira, "Wawwahik en amak ira, ginan nu ya panefensak kan yakan pe laman kan ya paratubangan nu." 2Kattu nagina ra nga nakiergo iggina kan ira kan perergo Hebreo, mas nemamak da. Nesige na nga kunna nga nakkahi, 3"Isa nak nga Judio nga ne-anak kan ya siudad ya Tarso kan ya probinsia ya Cilicia, ngam naddakal nak kan yaw nga siudad ya Jerusalem, en natulduan nak kan y Gamaliel nga mestru, en netuldu na kan yakan ya kestrikto ya dorob ya ginafu tera ira. Napafutu ya nepassesserbik kan y Afu Dios kan kagitta nu ngammin kan sangaw nga algaw. 4Pinazapaziyat ku addet zi matay ya totolay nga mangurug kan y Jesus. Inara-arestak ira, lallaki en babbay, en nepekarsel ku ira. 5Ya pari nga katanangan ya kekuentan na en ya interu konseho en ya panakallan nga lalakay ira, awayya ra nga testiguan yaw nga kayan ku. Iniddannan dak kan turak ira tase iyangek ira nay kan ya kagitta tera nga Judio ira kan ya siudad ya Damasco. Minang nak kannay tase arestan ku ira nay nga totolay, en iyangek ira kan Jerusalem nga aggabalud tase makastigo ra." 6"Kannia ikami nga umara-aranni ngin kan Damasco, kan mattangnga algaw, gavvat nga hinnian makatulang nga nawag nga naggafu kan langit nga nangnawag kan ya pallehut mi. 7Natomba nak kan ya lusak, en hinnian ngaral nga naginak nga kunna nga nakkahi kan yakan, 'Saulo! Saulo! Ka-am ta pazapaziyatan nak?' 8"Kungku nga namovut, 'Afu, innia ka?' "Kunna nga siminabbag, 'Yakan y Jesus nga taga Nazaret nga pazapaziyatan mu.' 9Ya kakavulun ku, nasingan da ya nawag, ngam mari ra nantindian ya ngaral nga nakiergo kan yakan. 10"Kungku nga namovut, 'Afu, hanna ya kuan ku?' "Kunna nga siminabbag, 'Gumangun kan, en angkan kan Damasco, en makahi kan ikaw kannay ngammin ya mawag kan kuan mu.' 11Sangaw, marik nakasingan megafu kan ya nekatulang ku kan yan nga nawag, en kinebit dak gafen ya kakavulun ku, en minang kami kan Damasco. 12"Kan yan nga siudad, hinnian tolay nga mangngahan kan Ananias. Makadios iggina nga minammarulot kan ya dorob y Afu Dios. Ngammin ya Judio ira nga maddian kannay, ikakua ra iggina. 13Minang iggina kan yakan, nanadag kan ya bikat ku, en kunna nga nakkahi, 'Wahi Saulo, makasingan kan!' Insigida nakasingan nak, en nasingan ku iggina. 14Nesige na nga kunna nga nakkahi, 'Ya Dios ya ginafu tera ira, sinunnak na ka nga pangipakammuan na kan ya uray na, pangipasingannan na kan ya Natunung en pangipaginan na kan ya ngaral na, 15gafu ta tettestiguan mu ya nasingan mu en ya naginam, en kukukuan mu yan kan ngammin nga totolay para kan iggina. 16Sangaw, hanna peba ya taronan mu? Lumakkat ka en makibawtiso kan, en ikiddom ya kapakoma ya liwaliwat mu nga maddasal ka kan y Afu.' " 17Nesige y Pablo nga kunna nga nakkahi, "Nanoli nak kan Jerusalem, en kannia yakan nga maddasal kan ya lalantaran ya templo, hinnian nappasingan kan yakan. 18Nasingan ku y Afu Jesus, en kunna nga nakkahi, 'Malistu ka nga mapanaw kan Jerusalem gafu ta mari mamba alawatan ya totolay kanniaw ya kayan mu kan ira nga me-annung kan yakan.' 19"Kungku nga siminabbag, 'Afu, awan, gafu ta ammu ra mismu nga siminallung nak kan kada sinagoga, en nepekarsel ku en nepalapalatiguk ya mangurug ira kan ikaw. 20En kannia nepammatay ra kan y Esteban nga nanestigu kan me-annung kan ikaw, hinnian nak mismu nga aggatadag kannay nga minanahut en nangguardia kan ya gilluturan ya gissinnunan ya namatay ira kan iggina.' 21"Ngam kunna nga nakkahi y Afu Jesus, 'Mapanaw ka kan yaw nga siudad, gafu ta bonan ta ka nga umang kan ya arayyu nga lugar nga paddianan ya mari Judio ira.' " 22Ginina ya totolay iggina addet kan ya nepakkahi na kan yan, ngam kattu kinahi na yan, kunda nga nangikukkullet, "Patayan nu igginan! Mari na mepangngat nga matolay!" 23Nakkakkarriaw ra, newatawatawat da ya gilluturan ya gissinnunan da, en nangiwawwarsi ra kan gahuk. 24Megafu kan yan, nemandu ya medior kan ya suddalu ira nga itallung da y Pablo kan ya baraks da. Nemandu na nga latalatiguan da iggina nga povutan da kan iggina nu hanna ya gafu na kan nakkakkarriaw ya totolay kontra kan iggina. 25Kattu binalud da iggina tase malatiguan, kunna y Pablo nga namovut kan ya kapitan nga aggatadag kannay, "Iyanahut kazze/pano ya dorob nu nga malatiguan ya isa nga tolay ya Roma maski mari na peba nasentensian kan husgadu?" 26Kannia nepakagina ya kapitan kan ya kinahi y Pablo, minang na nepakammu kan ya medior, en kunna nga namovut kan iggina, "Hanna ya pappangetan mu nga ipakua? Yan nga tolay, tolay ya Roma." 27Minang ya medior kan y Pablo, en kunna nga namovut, "Kayan mu kan yakan nu kurug, isa ka kazze/pano nga tolay ya Roma?" Kunna nga siminabbag, "On, Medior." 28Kunna nga nakkahi ya medior, "Kuru dakal ya pinagan ku kan ya gubiernu tase mabbalin nak kan tolay ya Roma." Ngam kunna nga nakkahi y Pablo, "Isa nak nga ne-anak nga tolay ya Roma." 29Ya lallaki nga mappanget nga mallatigu nga mamovut kan iggina, insigida pinanawan da iggina, en nakatalaw pay ya medior kattu nammuan na nga isa y Pablo nga tolay ya Roma, gafu ta nepabalud na iggina tase malatiguan. 30Ikayat ya medior nga mammuan nu hanna ya kurug nga gafu na kan akusan ya Judio ira y Pablo. Gaggafen, kan ya netunud nga algaw, nepelawan na iggina kan ya akkarselan, en nepakkul na ya panakallan ira kan ya papari en ya interu nga konseho nga marammung da. Sangaw, pinazittag na y Pablo, en ne-atubang na iggina kan ira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\