Kinikkingngua 23

1Zinulangngan y Pablo ya konseho, en kunna nga nakkahi, "Wawwahik ira, narenu ya konsensiak nga mattolay kan ya atubang y Afu Dios addet kan sangaw nga algaw." 2Y Ananias nga pari nga katanangan ya kekuentan na, nemandu na kan ya aggatadag ira nga aranni kan y Pablo nga lappaggan da ya simuk na. 3Sangaw, kunna nga nakkahi y Pablo, "Ikaw nga megitta kan pader nga napintan kan furaw, lappaggan na ka y Afu Dios. On, gafu ta aggatuttud ka kannian nga mamanunut kan yakan segun kan ya dorob, ngam sinuriyam ya dorob kannia nepangngimandum nga malappag nak." 4Ya totolay nga aranni kan y Pablo, kunda nga nakkahi, "Ya pari nga katanangan ya kekuentan na, pari y Afu Dios ya nakkayanan mu kan yan nga narakat/napot." 5Kunna nga siminabbag y Pablo, "Wawwahik ira, marik ammu nga iggina ya pari nga katanangan ya kekuentan na. On, gafu ta neturak kan ya Sagrado nga Turak, 'Marim mergo kan narakat kan ya isa nga mammoray kan ya totolay.' " 6Kattu nantindian y Pablo nga Saduceo ya dudduma/karruan kan ya konseho en Fariseo ya dudduma, nesikan na nga kunna nga nakkahi kan ya konseho, "Wawwahik ira, isa nak nga Fariseo, en anak Fariseo. Mapanunutan nak megafu kan ya innanamak nga mapaginnolay ya nakkakatay ira." 7Kattu kinahi na yan, naddiriskusion ya Fariseo ira en ya Saduceo ira, en nagaddua ya konseho. 8On, gafu ta kurruan ya Saduceo ira nga mari mapaginnolay ya nakkakatay ira, en awan nga anghel onu espiritu. Ngam ya Fariseo ira, kurruan da nga mapaginnolay ya nakkakatay ira en hinnian anghel en espiritu ira. 9Nabbalin kan nelot/nafulotan ya gulu ra, en hinnian/asan mestru ira kan ya dorob nga miembro kan ya grupo ya Fariseo ira nga nanadag, en kunda nga nanefensa kan y Pablo, "Awan nga natafulan mi nga narakat nga kiningngua na yaw nga tolay. Maffugab kurug nga hinnian espiritu onu anghel nga nakiergo kan iggina." 10Nabbalin kan mas nelot ya addiriskusion da. Sangaw, navurung ya medior nu pappirissingan ya konseho y Pablo, en nemandu na gafen kan ya suddalu ira nga mazzittag da tase umang da garutan iggina kan ya pattarangngan da, en iyangay ra iggina kan ya baraks da. 11Kagabian na yan nga algaw, nappasingan y Afu Jesus kan iggina, en kunna nga nakkahi, "Maggutuk/Matturid/Mattaggad ka, gafu ta mawag kan testiguan mu kan ya totolay kan Roma ya me-annung kan yakan kan kagitta ya nepattestigum kan ya totolay kan Jerusalem." 12Kan kamatarukan na, hinnian Judio ira nga narammung nga nangigatak/nangigatab kan y Pablo, en nehuramento ra nga mari ra mangan onu minum addet zi mapatay ra iggina. 13Maturuk kan appattafulu ra nga nangihuramento kan yan. 14Sangaw, minang da kan ya panakallan ira kan ya papari en ya panakallan nga lalakay ira, en kunda nga nakkahi, "Napafutu ya nepangngihuramento mi nga mari mi mangan kan maski hanna addet zi mapatay mi y Pablo. 15Nu kunna tian gafen, ikayu en ya kagitta nu nga konsehal ira, ikiddaw nu kan ya medior nga ipezittag na iggina kan ikayu nga alale hinnian peba ikayat nu nga mammuan nga mas napia nga me-annung kan iggina. Siggaparan kami nga mamatay kan iggina kallie na nga makalabbet kanniaw." 16Ngam ya lalaki nga kanakan y Pablo nga anak ya wahi na nga babay, nagina na ya nepangngigatak da kan iggina. Gaggafen, minang iggina kan ya baraks, en nepakammu na yan kan iggina. 17Sangaw, nangakkul y Pablo kan isa nga kapitan, en kunna nga nakkahi, "Iyangem yaw nga bagitolay kan ya medior, gafu ta hinnian ikayat na nga ipakammu kan iggina." 18Sangaw, inalak na en ne-angay na iggina kan ya medior, en kunna nga nakkahi, "Y Pablo nga presu, inakkulan nak en nekiddaw na nga iyangek yaw nga bagitolay kan ikaw, gafu ta hinnian kanu ipakammu na kan ikaw." 19Kinebit ya medior iggina en ne-arayyu na kan bissang/bissut tase dua ra laman, en kunna nga namovut, "Hanna ya ipakammum kan yakan?" 20Kunna nga siminabbag, "Nattataratuan ya dudduma nga Judio ira nga so nu mataruk, ikiddaw ra kan ikaw nga ipezittag mu y Pablo kan ya konseho nga alale hinnian peba ikayat da nga mammuan nga mas napia kan me-annung kan iggina. 21Gaggafen, marim kurruan ya kayan da, gafu ta maturuk kan appattafulu ra nga lallaki nga mattarangap kan iggina. Nehuramento ra nga mari ra mangan onu minum addet zi mapatay ra iggina, en sangaw, siggaparan dan, en talattaronan da laman ngin ya angngitabbam nga kuan mu ya ikiddaw ra." 22Sangaw, nemandu ya medior kan ya bagitolay, "Awan nga pakkayanan mu nga nepakammum ira yan kan yakan." Sangaw, pinalabbet na igginan. 23Sangaw, nangakkul ya medior kan dua nga kapitan, en kunna nga nakkahi, "Mangiparan kayu kan duangatut nga suddalu, pitufulu nga sineti, en duangatut nga minappika nga mapanaw kan alas nuebe kan gabi nga mangitulud kan y Pablo kan ya siudad ya Cesarea. 24Mamalawan kayu kan ayam nga pattakayan y Pablo, en iyalawat nu iggina kan y Felix nga gubernador nga awan nga narakat nga nesimmu kan iggina." 25Sangaw, natturak iggina. Kunna tiaw ya neturak na. 26"Mekakua nga Gubernador Felix, diot ku kan ikaw. Yakan y Claudio Lisias. 27"Yaw nga tolay, ginafut ya Judio ira, en pappangetan da zinan nga patayan ngin. Ngam nammuan kun nga isa iggina nga tolay ya Roma, en minang nak gafen en ya suddalu ira, en netalak mi iggina. 28Nekayat ku nga mammuan nu hanna ya pangakusan ya Judio ira kan iggina. Pinazittag ku iggina gafen kan ya konseho ra. 29Nammuan ku nga ya pangakusan da kan iggina, me-annung kan ya dorob da pe laman, ngam awan nga mepangngat nga kegafanan ya kapatay na onu ya kekarsel na. 30Sangaw, nammuan kun nga hinnian totolay nga nangigatak nga mamatay kan iggina, en neramek nepe-angay iggina gafen kan ikaw. Kinahik kan ya mangakusa ira nga ipakammu ra kan ikaw ya pangakusan da kan iggina. Yaw laman ya makahik." 31Sangaw, pinarulot ya suddalu ira ya nemandu na kan ira. Inalak da y Pablo, en mismu kan yan nga gabi, ne-angay ra iggina kan ya babalay ya Antipatris. 32Kan kamatarukan na, nattoli ya suddalu ira kan ya baraks. Ya suddalu ira nga sineti, nassige ra nga nangitulud kan iggina. 33Kattu nakalabbet da kan Cesarea, neddan da ya turak kan ya gubernador, en ne-alawat da pay y Pablo kan iggina. 34Binibbid na ya turak, en pinovutan na kan y Pablo nu hanna ya probinsia na. Nammuan na nga taga probinsia ya Cilicia iggina. 35Sangaw, kunna nga nakkahi, "Mabista ka so nu lumabbet pay tu mangakusa ira kan ikaw." Nemandu na nga maguardian iggina kan ya palasio y Herodes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\