Kinikkingngua 6

1Kan ira nay nga algaw, minara-aru ya mangurug ira kan y Jesus. Ya totolay nga taga tanakkuan nga nasion ira nga Griego ya perergo ra, narreklamo ra kontra kan ya Israelita ira nga Hebreo ya perergo ra, gafu ta nadiha ya kalugaran da nga balu nga babbay kan ya kagalgaw nga ketanataned/ke-anta-antet ya makan. 2Inammung gafen ya apostol ira ngammin ya disipulo ira, en kunda nga nakkahi, "Mari mepangngat nu porrian mi ya angngipalappat mi kan ya ergo y Afu Dios tase ikami ya mangitaned kan makan. 3Gaggafen, wawwahi mi ira, mamili kayu kan pitu nga lallaki kan ya iglesia nga awan nga narakat/napot nga ke-evuyatan da, napannu kan Espiritu Santo en nelot/nafulotan ya sirib da, tase tunnakkan mi ira nga mangidakal kan yaw nga trabahu. 4Ngam ikami, isigisige mi ya maddasal en ya mangipalappat kan ya ergo y Afu Dios." 5Napayayat ya interu iglesia kan ya kinahi ra. Sangaw, pinili ra y Esteban nga nasikan ya angngurug na en napannu kan Espiritu Santo, ira Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, en y Nicolas nga taga Antiokia nga nabbalin kan Judio. 6Ne-atubang da ira kan ya apostol ira, en nedasal ya apostol ira, en nepotun da ya ima ra kan ya kada isa kan ira. 7Nekahakahi ya ergo y Afu Dios, en minara-aru ya bilang ya disipulo ira kan Jerusalem, en napakaru ya pari nga nangurug. 8Nelot ya allak en pakapangngua nga hinnian kan y Esteban, en naka-angngua iggina kan mekapakkapalat nga milagro ira en sennial ira kan ya paratubangan ya totolay. 9Ngam hinnian dudduma/karruan nga taga siudad ya Cirene en ya Alejandria, taga probinsia ya Cilicia en ya probinsia ya Asia nga miembro kan ya Sinagoga ya Nasueltan ira, nga nakiddibidibate kan iggina. 10Ngam mari ra naffut iggina megafu kan ya sirib na nga neddan ya Espiritu Santo kan iggina. 11Nanuldu ra gafen kan lallaki kan sekreto tase kunda nga makkahi, "Nagina mi iggina nga namaraparakat kan y Moises en y Afu Dios." 12Kannia nepangngua ra kan yan, napalussaw ra ya totolay, ya panakallan nga lalakay ira en ya mestru ira kan ya dorob. Minang da ginafut iggina, en ne-angay ra kan ya konseho. 13Hinnian totolay nga pinattestigu ra kan laddud/busid kontra kan iggina. Kunda nga nakkahi, "Yaw nga tolay, mari na memmang nga makkahi kan mekontra kan yaw nga sagrado nga lugar en kan ya dorob tera. 14Ammu mi yan gafu ta nagina mi nga nekahakahi na nga nay nga Jesus nga taga babalay ya Nazaret, darallan na kanu yaw nga lugar nattaruk, en pangullian na kanu peba ya kustumbre tera nga netuldu y Moises para kan ittera." 15Ngammin ya aggatuttud ira kan ya konseho, kattu zinulangngan da y Esteban, nasingan da ya muyung/mukat na nga megitta kan muyung anghel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\